نرخ اجرت خدمات
  • ثبت نام

 

 

 

لیست قیمت قطعات پرمصرف تا پایان سال 1397

ردیف

شماره فنی

نام قطعه

 قیمت/ ریال

1

10139536

مجموعه فيلترهوا

         1,770,080     

2

10193225

فيلتر سيستم تهويه

            345,700     

3

10421236

فيلتر گيربکس اتوماتيک

         2,336,947     

4

30025813

فيلتر هواي موتور

            643,853     

5

50016740

مجموعه فيلتر سوخت

            864,947     

6

LPW100180

فيلتر روغن

            500,112     

7

10269665

مجموعه درب جلو چپ

       19,264,800     

8

10269666

مجموعه درب جلو راست

       19,264,800     

9

10269667

مجموعه درب عقب چپ

       19,264,800     

10

10269668

مجموعه درب عقب راست

       19,264,800     

11

10269209

مجموعه گلگير جلو چپ

         5,428,000     

12

10269210

مجموعه گلگير جلو راست

         5,428,000     

13

10275060

مجموعه گلگير عقب راست

       16,320,800     

14

10275062

مجموعه گلگير عقب چپ

       16,320,800     

15

10269659

مجموعه درب موتور

       22,208,800     

16

10269663

مجموعه درب صندوق عقب

       16,320,800     

17

10038971

چراغ مه شکن زير سپر عقب

         1,106,300     

18

10121812

مجموعه چراغ جلو چپ

         8,960,800     

19

10121813

مجموعه چراغ جلو راست

         8,960,800     

20

10121818

مجموعه چراغ عقب کناري سمت چپ

         4,544,800     

21

10121819

مجموعه چراغ عقب کناري سمت راست

         4,544,800     

22

10121820

مجموعه چراغ عقب روي صندوق چپ-قرمز

         1,598,872     

23

10121821

مجموعه چراغ عقب روي صندوق راست

         2,852,000     

24

10437169

چراغ دنده عقب سمت راننده

         3,097,640     

25

10099079

شمع

            349,600     

26

NLP000130

شمع - توربو

         1,012,000     

27

10008675

لنت ترمز جلو توربو

         6,195,280     

28

10030811

لنت ترمز عقب-غير توربو

         3,072,800     

29

10087961

لنت ترمز عقب-توربو

         3,072,800     

30

10196002

لنت ترمز جلو- غیر توربو

         4,250,400     

 

نرخ اجرت خدمات تا پایان سال 1397

شماره

کد اجرت

توضیحات

توضیحات

 نرخ اجرت خدمات/ ریال

1

111A001

Cylinder block - renew

تعویض بلوک سیلندر

              4,048,353

2

111A007

Oil seal - crankshaft - rear - renew

تعویض واشر پشت میل لنگ

              2,122,438

3

111A008

Piston rods - set - renew

تعویض دست کامل شاتون ها

              3,812,527

4

111A009

Kit - piston rings - set - renew

تعویض کیت کامل رینگ پیستون

              3,812,527

5

111A010

Bearings - crankshaft main - renew

تعویض یاتاقان اصلی میل لنگ

               3,969,744

6

111A011

Washer - crankshaft thrust - renew

تعویض نگهدارنده یاتاقان میل لنگ

               3,891,136

7

111A012

Crankshaft assembly - renew

تعویض کامل میل لنگ

               3,969,744

8

111A017

Bearings - connecting rods - set - renew

تعویض ست کامل یاتاقان های شاتون

               3,969,744

9

111A033

Piston rings kit - each - renew

تعویض ست رینگ پیستون 1 سیلندر

               3,655,309

10

111A044

Piston cooling jet - renew

تعویض نازل خنک کننده پیستون

              2,751,308

11

111A045

Plug - engine block oil gallery - renew

تعویض درپوش مجاری روغن بلوک سیلندر

               1,218,436

12

111A046

Plate cover - engine block - rear - renew

تعویض درپوش پشت بلوک سیلندر

              2,004,524

13

111A047

Reluctor - crankshaft - renew

تعویض دنده میل لنگ

               3,969,744

14

111A048

Piston rod assembly - each - renew

تعویض یک عدد شاتون

               3,694,614

15

111A056

Plate - engine to transmission - renew

تعویض صفحه رابط موتور به گیربکس

               2,201,046

16

111A060

Plug - cylinder block timing location hole - renew

تعویض درپوش قسمت تایم بلوک سیلندر

                 157,218

17

111A064

Bearing - connecting rod - each - renew

تعویض یاتاقان شاتون یک سیلندر

               3,655,309

18

111A067

Gasket - engine block oil gallery profile plug - renew

تعویض واشر درپوش مجرای روغن بلوک سیلندر

               1,218,436

19

111B002

Flywheel - manual transmission - renew

تعویض فلایویل گیربکس دستی

               2,397,568

20

111C001

Cap - oil filler - renew

تعویض درب فیلتر روغن

                   78,609

21

111C020

Gasket - cover - camshaft - renew

تعویض واشر درپوش میل سوپاپ

                 353,740

22

111C021

Camshaft - inlet/exhaust - both - renew

تعویض میل سوپاپ دود و هوا

              1,257,741

23

111C034

Camshaft cover - renew

تعویض درپوش میل سوپاپ

                 353,740

24

111C039

Inlet camshaft - renew

تعویض میل سوپاپ هوا

               1,061,219

25

111C040

Exhaust camshaft - renew

تعویض میل سوپاپ دود

               1,061,219

26

111C041

Valve - camshaft cover - renew

تعویض سوپاپ درپوش میل سوپاپ

                 393,044

27

111D027

Cylinder head assembly - renew

تعویض سر سیلندر

               1,493,567

28

111D029

Valves - cylinder head - set - renew

تعویض ست کامل سوپاپ ها

              2,829,917

29

111D032

Valve - cylinder head - each - renew

تعویض یک عدد سوپاپ

               1,886,611

30

111D036

Gasket - cylinder head - renew

تعویض واشر سر سیلندر

               1,493,567

31

111D040

Seal - valve stem - set - renew

تعویض ست کامل واشر ساق سوپاپ

               2,869,221

32

111D041

Camshaft position actuator solenoid valve - outlet - renew

تعویض سوپاپ برقی فعال کننده موقعیت خروجی

                 353,740

33

111D042

Camshaft position actuator solenoid valve - inlet - renew

تعویض سوپاپ برقی فعال کننده موقعیت ورودی

                 353,740

34

111D045

Gasket - camshaft position actuator solenoid valve housing - exhaust camshaft - renew (VCT)

تعویض واشرسوپاپ برقی فعال کننده موقعیت میل سوپاپ دود

                   78,609

35

111D046

Gasket - camshaft position actuator solenoid valve housing to inlet camshaft - renew (VCT)

تعویض واشرسوپاپ برقی فعال کننده موقعیت میل سوپاپ هوا

                   78,609

36

111D047

Tappet/cam follower - each - renew

تعویض یک عدد تایپیت سوپاپ

              1,021,914

37

111D048

Tappets/cam followers - set - renew

تعویض ست کامل تایپیت سوپاپ

               1,218,436

38

111D052

Seal - valve stem - one cylinder - renew

تعویض واشر ساق سوپاپ یک سیلندر

               1,886,611

39

111D053

Spring - valve - each - renew

تعویض یک عدد فنر سوپاپ

              1,808,002

40

111D055

Bolts - cylinder head - set - renew

تعویض ست کامل پیچ های سر سیلندر

               1,493,567

41

111D062

Oil check valve - renew

تعویض سوپاپ یکطرفه روغن

               1,493,567

42

111D063

Caps - valve spring - set - renew

تعویض ست کامل نگهدارنده فنر سوپاپ ها

               2,161,742

43

111D065

Collet - valve - each - renew

تعویض راهنمای یک سوپاپ

              1,808,002

44

111D075

Cylinder head assembly - machining - renew

تعویض سرسیلندر تراش کاری شده

               3,222,961

45

111D076

Springs - valve - set - renew

تعویض دست کامل فنر سوپاپ ها

               2,161,742

46

111D077

Cap - valve spring - each - renew

تعویض نگهدارنده فنر یک سوپاپ

              1,808,002

47

111D079

Collets - valve - set - renew

تعویض ست کامل راهنمای سوپاپ ها

               2,161,742

48

111D082

Plug - cylinder head core hole - renew

تعویض درپوش آب جداره سر سیلندر

                 393,044

49

111E001

Breather hose - camshaft cover to intake manifold - renew

تعویض شیلنگ تخلیه هوا  قسمت درپوش سوپاپ به منیفولد هوا

                 117,913

50

111E003

Breather hose assembly - camshaft intake plenum - renew

تعویض مجموعه لوله تهویه محفظه میل بادامک

                 117,913

51

111E006

Heater kit - renew

تعویض گرمکن موتور

                 982,610

52

111E009

Bracket - full load breather pipe - renew

تعویض پایه لوله تهویه اصلی

                 117,913

53

111F005

Gasket - exhaust manifold - renew

تعویض واشر منیفولد اگزوز

                 235,826

54

111F006

Gasket - exhaust manifold to turbocharger - renew

تعویض واشر منیفولد اگزوز به توربوشارژر

                 471,653

55

111F007

Manifold - exhaust - renew

تعویض منیفولد اگزوز

                 510,957

56

111G004

Valve - evaporation emission control - renew

تعویض سوپاپ تخلیه بخار سیستم کنترل آلایندگی

                 196,522

57

111G007

Gasket - intake manifold chamber - renew

تعویض واشر گلویی منیفولد هوا

                 353,740

58

111G008

Gasket - intake manifold to throttle body - renew

تعویض واشر منیفولد هوا به دریچه گاز

                 275,131

59

111G022

Manifold assembly - intake - renew

تعویض منیفولد هوا

                 275,131

60

111G026

Bracket - evaporation emission control valve - renew

تعویض نگهدارنده سوپاپ تخلیه بخار سیستم کنترل آلایندگی

                 235,826

61

111G027

Hose/pipe - evaporative emission control valve to intake manifold - renew

تعویض شلنگ/ لوله سوپاپ تخلیه بخار سیستم کنترل آلایندگی

                 196,522

62

111G031

Rubber - evaporation emission control valve - renew

تعویض قسمت لاستیکی سوپاپ تخلیه بخار سیستم کنترل آلایندگی

                 196,522

63

111H001

Pump - oil - renew

تعویض پمپ روغن موتور

              2,829,917

64

111H004

Filter - oil - renew

تعویض فیلتر روغن موتور

                 235,826

65

111H008

Cooler - oil - renew

تعویض خنک کننده روغن موتور

                 393,044

66

111H018

Sprocket - oil pump - renew

تعویض چرخ دنده پمپ روغن موتور

                 746,784

67

111H020

Chain - oil pump roller - renew

تعویض بلبرینگ زنجیر پمپ روغن موتور

                 746,784

68

111H021

Tensioner - oil pump roller chain - renew

تعویض زنجیر سفت کن پمپ روغن موتور

                 746,784

69

111H026

Oil cooler gasket - renew

تعویض واشر خنک کننده روغن موتور

                 393,044

70

111H034

Oil pump suction pipe and screen assembly - renew

تعویض دوش و صافی پمپ روغن موتور (لوله مکش پمپ روغن موتور)

              2,829,917

71

111H035

Cover - oil cooler - renew

تعویض درپوش پمپ روغن موتور

                 157,218

72

111I002

Pan - engine oil - renew

تعویض مخزن روغن موتور

              2,829,917

73

111I003

Washer - sealing - engine oil pan plug - renew

تعویض واشر پیچ مخزن روغن

                 235,826

74

111I006

Engine dipstick - renew

تعویض گیج اندازه گیری روغن موتور

                   78,609

75

111I010

Engine oil pan drain plug - renew

تعویض پیچ مخزن روغن موتور

                 235,826

76

111I011

Gasket - oil pan to ladder - renew

تعویض واشر مخزن روغن

              2,829,917

77

111I012

Tray - windage - renew

تعویض سینی داخل مخزن روغن

              2,751,308

78

111I013

Cover - engine oil pan - renew

تعویض درپوش مخزن روغن موتور

                 196,522

79

111J004

Gear - timing belt/chain - camshaft - each - renew

تعویض دنده تسمه / زنجیر تایم میل سوپاپ یک عدد

                 982,610

80

111J011

Tensioner - timing belt/chain - camshaft - renew

تعویض تسمه / زنجیر سفت کن میل سوپاپ

                   78,609

81

111J014

Gear - timing belt/chain - crankshaft - renew

تعویض دنده تسمه / زنجیر تایم میل لنگ

              1,257,741

82

111J015

Pulley - crankshaft - renew

تعویض پولی میل لنگ

                 196,522

83

111J028

Cover - timing belt upper - front - renew

تعویض درپوش جلویی قسمت بالای تسمه تایم

                 393,044

84

111J029

Cover - timing belt lower - front - renew

تعویض درپوش جلویی قسمت پایینی تسمه تایم

                  668,175

85

111J030

Timing belt - renew

تعویض تسمه تایم

              1,257,741

86

111J034

Rail - clamping sliding - tensioner - renew

تعویض نگهدارنده ریل تسمه سفت کن تایم

                  668,175

87

111J035

Rail - sliding - renew

تعویض ریل تسمه تایم

                  668,175

88

111J036

Rail - upper sliding - renew

تعویض قسمت بالایی ریل تسمه تایم

              1,257,741

89

111J038

Washer - tensioner - timing belt/chain - camshaft - renew

تعویض واشر تسمه / زنجیر سفت کن میل سوپاپ

                   78,609

90

111J042

Camshaft position intake actuator - renew

تعویض فعال کننده موقعیت میل بادامک ورودی

              1,297,045

91

111J043

Camshaft position exhaust actuator - renew

تعویض فعال کننده موقعیت میل بادامک اگزوز

               1,061,219

92

111J054

Sleeve - oil - renew

تعویض غلاف روغن

                 904,001

93

111J060

Bolt - timing gear - renew

تعویض پیچ دنده تایم

                 196,522

94

111J067

Sprocket assembly - crankshaft to oil pump - renew

تعویض مجمومه چرخ دنده میل لنگ به پمپ روغن موتور

              1,257,741

95

111L003

Thermostat - renew

تعویض ترموستات

                 471,653

96

111L004

O ring - thermostat - renew

تعویض اورینگ ترموستات

                 471,653

97

111L008

Pump - engine water - renew

تعویض پمپ آب موتور

                 510,957

98

111L009

Gasket - engine water pump - renew

تعویض واشر پمپ آب موتور

                 510,957

99

111L011

Thermostat housing - renew

تعویض کامل ترموستات

                 471,653

100

111L020

Pulley - water pump - renew

تعویض پولی پمپ آب موتور

                 196,522

101

111L024

Pipe assembly - water pump inlet - renew

تعویض لوله ورودی پمپ آب موتور

                 393,044

102

111L025

Seal - thermostat housing - renew

تعویض واشر محفظه ترموستات

                 471,653

103

111L026

Gasket - water pump inlet pipe - renew

تعویض واشر لوله ورودی پمپ آب موتور

                 393,044

104

111L035

Hose - heater to water pump inlet - back - renew

تعویض شیلنگ پشتی بخاری به ورودی پمپ آب موتور

                 393,044

105

111L037

Hose a - heater to water pump inlet - renew

تعویض شیلنگ A بخاری به پمپ آب موتور

                 393,044

106

111M001

Acoustic cover - engine - renew

تعویض درپوش صدا گیر موتور

                   78,609

107

111M002

Inserts - engine acoustic cover - renew

تعویض خارهای درپوش صداگیر موتور

                   78,609

108

111M003

Grommets - engine acoustic cover - renew

تعویض واشرهای درپوش صداگیر موتور

                   78,609

109

111N001

Engine assembly - factory unit - renew

تعویض کامل موتور

              2,240,351

110

111N010

Engine assembly - short engine - renew

تعویض نیم موتور

               2,279,655

111

111N011

Engine chief movement assembly - renew

تعویض مجموعه پایین موتور

              2,947,830

112

111P001

Turbocharger - renew

تعویض توربوشارژر

                 471,653

113

111P003

Pipe - oil feed - turbocharger - renew

تعویض لوله تزریق روغن توربوشارژر

                 275,131

114

111P006

Pipe - oil return - turbocharger - renew

تعویض لوله برگشت روغن توربوشارژر

                 275,131

115

111P007

Intercooler - renew

تعویض خنک کننده هوای ورودی توربو

                 314,435

116

111P010

Hose - turbo to intercooler - renew

تعویض شیلنگ توربو به ایترکولر

                 196,522

117

111P012

Stub - coolant turbocharger - renew

تعویض رابط مدار خنک کننده توربو

                 393,044

118

111P013

Gasket - turbocharger oil drain - renew

تعویض واشر تخلیه روغن توربو

                 275,131

119

111P014

Boost control valve - renew

تعویض سوپاپ کنترل کننده فشار توربو

                 235,826

120

111P015

Bracket - boost control valve - renew

تعویض نگهدارنده سوپاپ کنترل کننده فشار توربو

                 275,131

121

111P016

Pipe a - intercooler to throttle - inlet - renew

تعویض لوله A قسمت ورودی انترکولر به دریچه گاز

                 117,913

122

111P017

Bracket - turbocharger - renew

تعویض نگهدارنده توربوشارژر

                 275,131

123

111P028

Pipe b - intercooler to throttle - inlet - renew

تعویض لوله B خنک کن به دریچه گاز

                 196,522

124

111P029

Pipe c - intercooler to throttle - inlet - renew

تعویض لوله C خنک کن به دریچه گاز

                 196,522

125

111P030

Pipe d - intercooler to throttle - inlet - renew

تعویض لوله D خنک کن به دریچه گاز

                 196,522

126

111P031

Gasket - turbo cooling water outlet pipe - renew

تعویض واشر لوله خروجی خنک کننده توربو

                 393,044

127

111P032

Hose - boost control valve to turbocharger housing - renew

تعویض شیلنگ کنترل کننده فشار توربو به توربوشارژر

                 157,218

128

111P033

Hose - boost control valve to turbocharger control valve - renew

تعویض سوپاپ شیلنگ کنترل کننده فشار توربو به توربوشارژر

                 157,218

129

111P034

Hose - boost control valve to inlet pipe - renew

تعویض شیلنگ لوله ورودی کنترل کننده فشار توربو

                 157,218

130

111Q001

Electronic throttle - renew

تعویض دریچه گاز برقی

                 353,740

131

112A001

Alternator - renew

تعویض دینام

                 196,522

132

112A003

Drive belt - ancillary - renew

تعویض تسمه موتور

                 117,913

133

112A004

Tensioner - ancillary drive belt - renew

تعویض تسمه سفت کن موتور

                 117,913

134

112A020

Bracket - idler - renew

تعویض نگهدارنده پولی هرزگرد

                 235,826

135

112A022

Pulley - steering pump - renew

تعویض پولی پمپ هیدرولیک فرمان

                 117,913

136

112B001

Starter motor - renew

تعویض استارت

                 196,522

137

112C001

Harness - engine - renew

تعویض سیم کشی موتور

                 393,044

138

112C008

Bracket - engine harness - renew

تعویض نگهدارنده سیم کشی موتور

                 157,218

139

113A001

Spark plug - each - renew

تعویض یک عددشمع موتور

                 117,913

140

113A006

Ignition coils - multiple - set - renew

تعویض ست کامل کوئل ها

                 196,522

141

113A007

Ignition coil - multiple - each - renew

تعویض یک عدد کوئل

                 117,913

142

113A009

Wire - ignition coil lead - set - renew

تعویض ست کامل کابل کوئل

                 157,218

143

113A014

Bracket - ignition coil - renew

تعویض نگهدارنده کوئل

                 157,218

144

113A015

Wire - ignition coil lead - each - renew

تعویض یک عدد کابل کوئل

                 157,218

145

113A016

Spark plug - set - renew

تعویض ست کامل شمع موتور

                 157,218

146

113B005

Sensor - water temperature - renew

سنسور دمای آب موتور

                 393,044

147

113B006

Switch - oil pressure - renew

تعویض سویچ فشار روغن موتور

                 117,913

148

113B007

Knock sensor - renew

تعویض سنسور ضربه موتور

                 196,522

149

113B008

Crankshaft position sensor - renew

تعویض سنسور میل لنگ

                 196,522

150

113B016

Sensor - intake temperature and manifold absolute pressure - renew

تعویض سنسور منیفولد هوا و فشار منیفولد

                   78,609

151

113B020

Sensor - inlet camshaft position - renew

تعویض سنسور ورودی موقعیت میل سوپاپ

                 117,913

152

113B022

Sensor - mass air flow - renew

تعویض سنسور جرم ورودی هوا

                 117,913

153

113B026

Sensor - heat oxygen - rear - renew

تعویض اکسیژن سنسور پشتی

                 196,522

154

113B027

Sensor - heat oxygen - front - renew

تعویض اکسیژن سنسور جلویی

                 117,913

155

113B048

Sensor - oil temperature - renew

تعویض سنسور دمای روغن موتور

                 117,913

156

113B049

Cleaner - oil pressure switch - renew

تعویض صافی سویچ فشار روغن موتور

                 117,913

157

113B050

Sensor - ambient pressure - renew

تعویض سنسور فشار هوای محیط

                 117,913

158

113B056

Gasket - water temperature sensor - renew

تعویض واشر سنسور دمای آب موتور

                 393,044

159

113B057

Gasket - oil temperature sensor - renew

تعویض واشر سنسور دمای روغن موتور

                 117,913

160

113B058

Gasket - engine oil pressure switch - renew

تعویض واشر سنسور فشار روغن موتور

                 117,913

161

113B059

Gasket - inlet camshaft position sensor - renew

تعویض واشر سنسور ورودی میل سوپاپ

                 117,913

162

113B061

Gasket - crankshaft position sensor - renew

تعویض واشر سنسور میل لنگ

                 196,522

163

113B063

Bracket - ambient pressure sensor - renew

تعویض نگهدارنده سنسور فشار هوای محیط

                 117,913

164

113C001

Fuel rail - renew

تعویض ریل انژکتور

                 117,913

165

113C002

Injector - each - renew

تعویض یک عدد انژکتور

                 157,218

166

113C004

Injectors - set - renew

تعویض ست کامل انژکتورها

                 196,522

167

113C005

Sealing kit - injector - each - renew

تعویض واشر آب بندی یک عدد انژکتور

                 157,218

168

113C033

Sealing kits - injector - set - renew

تعویض ست کامل واشر آب بندی انژکتور ها

                 196,522

169

121B001

automatic transmission assembly - renew

تعویض کامل گیربکس اتوماتیک

               2,201,046

170

121B002

Fluid - automatic transmission - renew

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

                 353,740

171

121C002

Drain plug - auto transmission - renew

تعویض پیچ مخزن روغن گیربکس

                 235,826

172

121C004

Breath hose assembly - automatic transmission - renew

تعویض شیلنگ تخلیه هوا گیربکس اتوماتیک

                 157,218

173

121C006

Neutral start switch - renew

تعویض سنسور موقعیت خلاص گیربکس

                 314,435

174

121C009

Sensor - shaft speed input - renew

تعویض سنسور سرعت ورودی گیربکس

                 393,044

175

121C010

Sensor - shaft speed output - renew

تعویض سنسور سرعت خروجی گیربکس

                 393,044

176

121C013

Oil seal - differential - left - renew

تعویض واشر سمت چپ دیفرانسیل

                 786,088

177

121C015

Oil seal - differential - right - renew

تعویض واشر سمت راست دیفرانسیل

                 786,088

178

121C017

Oil seals - differential - both - renew

تعویض واشر دو طرف دیفرانسیل

              1,179,132

179

121C018

Torque converter - renew

تعویض توربین گیربکس

              2,083,133

180

121C019

Oil pan/control valve cover - automatic transmission - renew

تعویض واشر کاور بلوک سوپاپ گیربکس

                 550,262

181

121C020

Oil seal - input shaft - automatic transmission - renew

تعویض واشر شفت ورودی گیربکس اتوماتیک

              2,083,133

182

121C022

Filler plug - automatic transmission - renew

تعویض پیچ پرکن روغن گیربکس اتوماتیک

                 117,913

183

121C027

Oil filter - automatic transmission - renew

تعویض فیلتر گیربکس اتوماتیک

                 393,044

184

121C036

Breath plug - automatic transmission - renew

تعویض پیچ تخلیه هوای گیربکس اتوماتیک

                 117,913

185

121C048

Control valve body assembly - renew

تعویض بلوک سوپاپ گیربکس

               2,318,960

186

121C050

Harness - transmission valve body - renew

تعویض سیم کشی بلوک سوپاپ گیربکس

               2,318,960

187

121C051

Plug - over flow - automatic transmission - renew

تعویض پیچ سرریز گیربکس اتوماتیک

                 235,826

188

121C052

Long spring - compression - renew

تعویض فنر فشرده بلند گیربکس

                 510,957

189

121C053

Short spring - compression - renew

تعویض فنر فشرده کوتاه گیربکس

                 510,957

190

121C054

Piston - accumulator - renew

تعویض اکومولاتور پیستون گیربکس

                 510,957

191

121C055

Oil level tube - renew

تعویض لوله سطح روغن گیربکس

                 314,435

192

121C058

Transmission magnet - renew

تعویض آهن ربای گیربکس

                 432,348

193

121C059

Gasket - shell and valve body assembly - renew

تعویض واشر کامل بلوک سوپاپ گیربکس

                 510,957

194

121C060

Seal - manual shift shaft - renew

تعویض کاسه نمد شفت تعویض دنده دستی

                 196,522

195

121C062

Oil cooler assembly - automatic transmission - renew

تعویض خنک کننده روغن گیربکس

                 393,044

196

121C063

Fitting - transmission cool pipe - renew

تعویض بست لوله خنک کننده روی گیربکس

                 275,131

197

121C084

O ring - automatic transmission breath plug - renew

تعویض اورینگ پیچ تخلیه هوا گیربکس اتوماتیک

                 117,913

198

121C085

O ring - transmission cooling pipe - renew

تعویض اورینگ لوله خنک کن گیربکس

                 275,131

199

121C086

O ring - harness - transmission valve body - renew

تعویض اورینگ بست سیم کشی ساعت گیربکس

                 510,957

200

121C087

O ring - transmission fluid cooling pipe - renew

تعویض اورینگ خنک کننده روغن گیربکس

                 393,044

201

121C088

Seal - shift actuator - renew

تعویض کاسه نمد تعویض کننده دنده

                 510,957

202

121C089

O ring - transmission suction filter - renew

تعویض اورینگ فیلتر مکش گیربکس

                 393,044

203

121C090

Washer - auto transmission filler plug - renew

تعویض واشر پیچ تزریق گیربکس اتوماتیک

                 117,913

204

121C091

Washer - auto transmission drain plug - renew

تعویض واشر پیچ تخلیه روغن گیربکس

                 235,826

205

121C092

Washer - auto transmission over flow plug - renew

تعویض واشر پیچ سرریز روغن گیربکس

                 235,826

206

121C093

Oil seal - select and shift shaft - auto transmission - renew

تعویض کاسه نمد شفت انتخاب و تعویض گیربکس اتوماتیک

                 157,218

207

121C094

Seal - transmission valve harness hole - renew

تعویض واشر روزنه سیم کشی بلوک سوپاپ گیربکس

               2,318,960

208

122B001

Fluid - manual transmission - renew

تعویض روغن گیربکس دستی

                 235,826

209

122B002

Manual transmission - renew

تعویض گیربکس دستی

               2,436,873

210

122C001

Switch - reverse lamp - renew

تعویض سویچ لامپ دنده عقب

                   78,609

211

122C002

Base cover - rear housing - manual transmission - renew

تعویض کاور پشتی اصلی گیربکس دستی

                 314,435

212

122C003

Base cover - rear housing - manual transmission - reseal

واشر بندی کاور پشتی اصلی گیربکس دستی

                 235,826

213

122C004

Filler plug - manual transmission - renew

تعویض پیج تزریق روغن گیربکس دستی

                 117,913

214

122C005

Drain plug - manual transmission - renew

تعویض پیچ تخلیه روغن گیربکس دستی

                 235,826

215

122C006

Sleeve - release bearing - renew

تعویض غلاف بلبرینگ خلاص کننده

              1,532,872

216

122C007

Plug - manual transmission breath - renew

تعویض درپوش تخلیه هوای گیربکس دستی

                 353,740

217

122C009

Control cover assembly - renew

تعویض مجموعه درپوش کنترل کننده

              1,414,958

218

122C011

Housing - manual transmission - rear - renew

تعویض پوسته پشتی اصلی گیربکس دستی

               1,454,263

219

122C012

Housing - manual transmission - front - renew

تعویض پوسته جلویی اصلی گیربکس دستی

               1,611,480

220

122C013

Lever - clutch release - renew

تعویض اهرم خلاص کننده کلاچ

                 943,306

221

122C014

Clutch release fork - renew

تعویض سه شاخه خلاص کن کلاچ

               1,375,654

222

122C031

Lock washer - coupling pin - renew

تعویض واشر قفل پین اتصال دهنده

               1,768,698

223

122C037

Guide plate - renew

تعویض نگهرادنده اصلی

               1,768,698

224

122C039

Pin dowel - intermediate plate - renew

تعویض پین صفحه میانی

               1,611,480

225

122C043

Plate assembly - rear bearing cap - renew

تعویض درپوش بلبرینگ عقب صفحه اصلی

               1,925,916

226

122C048

Oil guide - transmission - renew

تعویض هدایت کننده روغن گیربکس

               1,965,220

227

122C050

Magnet - transmission - renew

تعویض آهنربای گیربکس

               1,965,220

228

122C054

Bracket - select and shift cable - renew

تعویض نگهدارنده کابل تعویض دنده

                 353,740

229

122C055

Neutral sensor - manual transmission - renew

تعویض سنسور دنده خلاص گیربکس دستی

                 157,218

230

122C057

Shaft - clutch separate rocker - renew

تعویض جدا کننده شفت کلاچ

               1,690,089

231

122C058

Plate - oil block - renew

تعویض پولکی روغن گیربکس

              1,257,741

232

122C060

Block - nylon - renew

تعویض بلوک پلاستیکی

                 196,522

233

122C065

Bushing - separate fork - renew

تعویض بوش اهرم دنده

               1,690,089

234

122C072

Bracket - transmission harness - renew

تعویض نگهدارنده سیم کشی گیربکس

               1,690,089

235

122C074

Washer - manualauto transmission drain plug - renew

تعویض واشر پیچ تخلیه روغن گیربکس

                 235,826

236

122C075

Washer - manual transmission over flow plug - renew

تعویض واشر پیچ سرریز روغن گیربکس

                 117,913

237

122C076

Plug - manual transmission over flow plug - renew

تعویض پیچ سرریز گیربکس دستی

                 117,913

238

122D055

Shift fork - 1/2 gear - renew

تعویض دو شاخه دنده 1/2

               1,768,698

239

122D061

Shifting fork - 1/2 and 5/reverse gear - renew

تعویض دو شاخه دنده 1/2 و دنده عقب

               1,768,698

240

122D062

Gear selector - 1/2 gears - renew

تعویض انتخاب دنده 1/2

               1,768,698

241

122D063

Spring - reverse lock - renew

تعویض فنر قفل دنده عقب

               1,768,698

242

122D064

Selector - reverse lock - renew

تعویض قفل انتخاب دنده عقب

               1,768,698

243

122D065

Shaft - shift 1/2 - renew

تعویض شفت دنده 1/2

               1,768,698

244

122D067

Interlock assembly - renew

تعویض خلاص کن گیربکس اتوماتیک

               1,768,698

245

122D068

Select and shift inner lever - renew

تعویض اهرم داخلی تعویض دنده

               1,768,698

246

122D069

Plate - stopper - renew

تعویض صفحه متوقف کننده

               1,768,698

247

122D070

Shaft - 3/4 shift fork - renew

تعویض شفت دو شاخه دنده 3/4

               1,768,698

248

122D071

Shaft - 5/reverse shift fork - renew

تعویض شفت دو شاخه دنده 5 و دنده عقب

               1,768,698

249

122D072

Gear selector - 5/reverse gears - renew

تعویض انتخاب دنده 5 و دنده عقب

               1,768,698

250

122D073

Bushing - 3/4 declutch shift shaft - renew

تعویض بوش انتخاب دنده 3 و4

               1,768,698

251

122D074

Needle roller bearing - shift shaft - renew

تعویض بلبرینگ سوزنی شفت تعویض دنده

               1,768,698

252

122D075

Steel ball - output shaft - renew

تعویض ساچمه آهنی شفت خروجی

               1,768,698

253

122D076

Lever - reverse - renew

تعویض اهرم دنده عقب

               1,768,698

254

122E010

Shaft - shift and select - renew

تعویض شفت تعویض دنده

               1,768,698

255

122E012

Needle roller bearing - gear shift and select shaft - renew

تعویض بلبرینگ شفت تعویض دنده

               1,768,698

256

122E014

Lever assembly - select rocker - renew

تعویض مجموعه میله انتخاب دنده

                 196,522

257

122E016

Lever assembly - shift rocker - renew

تعویض میله اصلی اهرم تعویض دنده

                 196,522

258

122E018

Oil seal - select and shift rocker shaft - renew

تعویض واشر لوله اصلی اهرم تعویض دنده

                 157,218

259

122E019

Oil seal - select and shift shaft - renew

تعویض واشر شفت تعویض دنده

               1,768,698

260

122E021

Cover - shift and select control - renew

تعویض کاور ساعت گیربکس

               1,768,698

261

122E023

Select and shift shaft lever - renew

تعویض اهرم تعویض دنده

               1,768,698

262

122E024

Bushing - select and shift shaft lever - renew

تعویض بوش  اهرم تعویض دنده

               1,768,698

263

122E025

Select and shift shaft plate - renew

تعویض صفحه شفت تعویض دنده

               1,768,698

264

122E026

Retainer plate - reverse - renew

تعویض صفحه برگشت دنده عقب

               1,768,698

265

122E027

Mechanism assembly - shift and select - renew

تعویض مکانیسم تعویض دنده

               1,768,698

266

122E028

Cover - shift and select shaft - renew

تعویض کاور شفت تعویض دنده

               1,768,698

267

122E029

Ring spring - reverse gear lock - renew

تعویض فنر رینگی قفل دنده عقب

               1,768,698

268

122E030

Spring - gear return - renew

تعویض فنر برگشت

               1,768,698

269

122E031

Cam - gear shif - renew

تعویض بادامک تعویض دنده

               1,768,698

270

122E039

Shift positioning cam - renew

تعویض بادامک موقعیت دنده

               1,768,698

271

122E042

Circlip - shift and select shaft - renew

تعویض بست شفت تعویض دنده

               1,768,698

272

122F023

Gear - 3/5 input shaft - renew

تعویض دنده شفت ورودی 3/5

              2,515,482

273

122F025

Gear - 4/6 input shaft - renew

تعویض دنده شفت ورودی 4/6

              2,515,482

274

122F026

Needle roller bearing - reverse idler gear - renew

تعویض بلبرینگ دور درجای دنده عقب

              2,515,482

275

122F027

Reverse idler gear - renew

تعویض دنده دوم دنده عقب

              2,515,482

276

122F029

Reverse idler shaft assembly - renew

تعویض شفت دنده دوم دنده عقب

              2,515,482

277

122F033

Oil seal - input shaft - renew

تعویض واشر شفت ورودی

              2,515,482

278

122F034

Input shaft assembly - renew

تعویض کامل شفت ورودی

              2,515,482

279

122F035

Bearing - input shaft front - renew

تعویض بلبرینگ جلویی شفت ورودی

              2,515,482

280

122F036

Bearing - input shaft rear - renew

تعویض بلبرینگ عقبی شفت ورودی

              2,515,482

281

122F037

Adjuster shim - input shaft - renew

تعویض شیم تنظیم کننده شفت ورودی

              2,515,482

282

122F042

Outer synchronal ring - 4 gear - renew

تعویض رینگ بیرونی سینکرونایزر دنده 4

              2,515,482

283

122F043

Outer synchronal ring - 4/5/reverse gear - renew

تعویض رینگ بیرونی سینکرونایزر دنده 4/5 و عقب 

              2,515,482

284

122F044

Synchronizer assembly - shift 3/4 - renew

تعویض سینکرونایزر شفت دنده 3/4

              2,515,482

285

122F045

Triple cone assembly - 3 gears - renew

تعویض دنده خورشیدی مرکزی  3

              2,515,482

286

122F046

Cone - 3 synchronizer gear - renew

تعویض

              2,515,482

287

122F047

Triple cone assembly - 1/2 gear - renew

تعویض دنده خورشیدی مرکزی  1/2

              2,515,482

288

122F049

Synchronizer assembly - shift 1/2 - renew

تعویض سینکرونایزر شفت دنده 1/2

              2,515,482

289

122F051

Synchronal key - 3/4 gear - renew

تعویض کلید سینکرونایزر شفت دنده 3/4

              2,515,482

290

122F052

Synchronal key - 1/2 gear - renew

تعویض کلید سینکرونایزر شفت دنده 1/2

              2,515,482

291

122F055

Bearing - 3/5/reverse gear needle roller - renew

تعویض بلبرینگ دنده 3/5 و عقب

              2,515,482

292

122F057

Bushing - retainer ring - renew

تعویض بوش حلقه برگشت

              2,515,482

293

122F058

Bushing - 5 gear - renew

تعویض بوش دنده 5

              2,515,482

294

122F060

Needle bearing - iutput shaft 4 gear - renew

تعویض بلبرینگ  شفت ورودی دنده 4

              2,515,482

295

122F061

Circlip - input shaft 5 gear assembly - renew

تعویض بست شفت ورودی دنده 5

              2,515,482

296

122F062

Slider assembly - 5 gear synchronizer - renew

تعویض جا به جا کننده سینکرونایزر دنده 5

              2,515,482

297

122F063

Ring - 5 gear synchronizer - renew

تعویض حلقه سینکرونایزر دنده 5

              2,515,482

298

122G002

Bearing - 1/2/5 gear needle roller - renew

تعویض بوش بلبرینگ دنده 1/2/5

              2,515,482

299

122G005

Gear assembly - output shaft 1 - renew

تعویض شفت خروجی دنده 1

              2,515,482

300

122G008

Gear assembly - output shaft 2 - renew

تعویض شفت خروجی دنده 2

              2,515,482

301

122G009

Gear assembly - output shaft 5 - renew

تعویض شفت خروجی دنده 5

              2,515,482

302

122G015

Reverse gear assembly - output shaft - renew

تعویض شفت خروجی دنده عقب

              2,515,482

303

122G017

Gear assembly - output shaft 3 - renew

تعویض شفت خروجی دنده 3

              2,515,482

304

122G019

Gear assembly - output shaft 4 - renew

تعویض شفت خروجی دنده 4

              2,515,482

305

122G020

Output shaft assembly - renew

تعویض شفت خروجی

              2,515,482

306

122G022

Bearing - output shaft - front - renew

تعویض بلبرینگ جلویی شفت خروجی

              2,515,482

307

122G023

Bearing - output shaft - rear - renew

تعویض بلبرینگ عقبی شفت خروجی

              2,515,482

308

122G024

Taper roller bearing - output shaft - front - renew

تعویض بلبرینگ سرتخت جلویی شفت خروجی

              2,515,482

309

122G025

Bearing inner race - output shaft 1 gear - renew

تعویض بلبرینگ داخلی شفت خروجی

              2,515,482

310

122G026

Needle roller bearing - output shaft reverse gear - renew

تعویض بلبرینگ شفت خروجی دنده عقب

              2,515,482

311

122G027

Synchronizer assembly - shift 5/reverse - renew

تعویض سیکنرونایزر دنده 5 و عقب

              2,515,482

312

122G028

Retainer ring - 5/reverse hub - renew

تعویض حلقه نگهدارنده توپی دنده 5 و عقب

              2,515,482

313

122G032

Thrust washer - output shaft rear bearing - renew

تعویض واشر لقی گیر بلبرینگ شفت خروجی عقب

              2,515,482

314

122G037

Needle roller bearing - output shaft 1/2/3 gear - renew

تعویض بلبرینگ سوزنی شفت خروجی دنده 1 و2و3

              2,515,482

315

122G040

Spacer - 3/4 gear - renew

تعویض فاصله انداز دنده 3 و 4

              2,515,482

316

122H002

Spacer - counter shaft - renew

تعویض فاصله انداز شفت میانی

              2,515,482

317

122H003

Taper roller bearing - counter shaft - renew

تعویض بلبرینگ غلطکی شفت میانی

              2,515,482

318

122I001

Housing - manual transmission differential - renew

تعویض پوسته دیفرانسیل گیربکس دستی

              2,004,524

319

122I002

Washer - sun gear - renew

تعویض واشر دنده خورشیدی

               1,925,916

320

122I003

Gear - sun - renew

تعویض دنده خورشیدی

               1,925,916

321

122I004

Gear - planetary - renew

تعویض مجموعه دنده سیاره ای

               1,925,916

322

122I005

Washer - planetary gear - renew

تعویض واشر مجموعه دنده سیاره ای

               1,925,916

323

122I006

Planetary shaft - renew

تعویض شفت مجموعه دنده سیاره ای

               1,886,611

324

122I007

Pin - planetary shaft - renew

تعویض پین مجموعه دنده سیاره ای

               1,886,611

325

122I008

Gear - final drive - renew

تعویض پین دنده نهایی

               1,886,611

326

122I009

Bearing - taper differential - renew

تعویض بلبرینگ کفگرد دیفرانسیل

               1,965,220

327

122I010

Shim - taper bearing differential - renew

تعویض شیم بلبرینگ کفگرد دیفرانسیل

               1,965,220

328

122I011

Oil seal - manual transmission differential - left - renew

تعویض کاسه نمد سمت چپ دیفرانسیل گیربکس دستی

                 471,653

329

122I012

Oil seal - manual transmission differential - right - renew

تعویض کاسه نمد سمت راست دیفرانسیل گیربکس دستی

                 471,653

330

122I013

Differential assembly - manual transmission - renew

تعویض دیفرانسیل گیربکس دنده ای

                 471,653

331

122I017

Oil seals - manual transmission differential - both - renew

تعویض واشر دیفرانسیل گیربکس دنده ای دو طرف

                  589,566

332

131A001

Engine control module - renew

تعویض یونیت موتور

                 235,826

333

131A005

Engine control module - reprogram and code

برنامه ریزی مجدد و کدینگ یونیت موتور

                 157,218

334

132A001

Automatic transmission control module - renew

تعویض یونیت گیربکس

                 235,826

335

132A004

Transmission control module - reprogram and code

برنامه ریزی مجدد و کدینگ یونیت گیربکس

                 117,913

336

132A006

Bracket - automatic transmission control module - renew

تعویض نگهدارنده یونیت گیربکس

                 117,913

337

211A002

Boot kit - steering rack - left - renew

تعویض گردگیر جعبه فرمان سمت چپ

                 432,348

338

211A003

Boot kit - steering rack - right - renew

تعویض گردگیر جعبه فرمان سمت راست

                 432,348

339

211A004

Boot kit - steering rack - both - renew

تعویض گردگیر جعبه فرمان دو طرف

                 510,957

340

211A005

Outer rod - steering rack - left - renew

تعویض سیبک فرمان سمت چپ

                 432,348

341

211A006

Outer rod - steering rack - right - renew

تعویض سیبک فرمان سمت راست

                 432,348

342

211A007

Outer rods - steering rack - both - renew

تعویض سیبک فرمان دو طرف

                 471,653

343

211A008

Inner rod - steering rack - left - renew

تعویض میل فرمان سمت چپ

                 471,653

344

211A009

Inner rod - steering rack - right - renew

تعویض میل فرمان سمت راست

                 471,653

345

211A010

Inner rods - steering rack - both - renew

تعویض میل فرمان دو طرف

                  589,566

346

211A017

Steering rack sub assembly - renew

تعویض جعبه فرمان کامل

                 707,479

347

211B003

Pulley - steering pump - renew

تعویض پولی پمپ هیدرولیک فرمان

                 196,522

348

211B024

Bracket - power steering pack - renew

تعویض نگهدارنده موتور برقی فرمان

                 393,044

349

211D001

Steering column assembly - renew

تعویض کامل میل فرمان

                 432,348

350

211D002

Switch - ignition and start - renew

تعویض سویچ و

                 157,218

351

211D003

Cover - steering column - upper - renew

تعویض قاب میل فرمان قسمت بالایی

                   78,609

352

211D004

Cover - steering column - lower - renew

تعویض قاب میل فرمان قسمت پایینی

                 157,218

353

211D005

Cover - steering column - set - renew

تعویض ست کامل قاب میل فرمان

                 157,218

354

211D014

Wheel alignment - check and adjust

بررسی و در صورت نیاز تنظیم زاویه فرمان

                 275,131

355

211D018

Steering column lock bezel - renew

تعویض قفل ستون فرمان

                 275,131

356

211D020

Power steering control module - reprogram and code

برنامه ریزی و کدینگ یونیت فرمان

                 117,913

357

221A001

Absorber strut - front - left - renew

تعویض کمک فنر جلو چپ

                 707,479

358

221A002

Absorber strut - front - right - renew

تعویض کمک فنر جلو راست

                 707,479

359

221A003

Absorber struts - front - both - renew

تعویض کمک فنر جلو دو طرف

                 825,392

360

221A004

Dust cover - front suspension strut - left - renew

تعویض گردگیر کمک فنر جلو چپ

                 707,479

361

221A005

Dust cover - front suspension strut - right - renew

تعویض گردگیر کمک فنر جلو راست

                 707,479

362

221A006

Dust covers - front suspension strut - both - renew

تعویض گردگیر کمک فنر جلو دو طرف

                 904,001

363

221A007

Bumper - front suspension strut - left - renew

تعویض ضربه گیر کمک فنر جلو چپ

                 707,479

364

221A008

Bumper - front suspension strut - front - right - renew

تعویض ضربه گیر کمک فنر جلو راست

                 707,479

365

221A009

Bumpers - front suspension strut - both - renew

تعویض ضربه گیر کمک فنر جلو دو طرف

                 904,001

366

221A010

Mounting assembly - front suspension strut - left - renew

تعویض سرکمک سمت چپ

                  668,175

367

221A011

Mounting assembly - front suspension strut - right - renew

تعویض سرکمک سمت راست

                  668,175

368

221A012

Mounting assemblies - front suspension strut - both - renew

تعویض سرکمک سمت دو طرف

                  864,697

369

221A013

Spring assembly - front suspension strut - left - renew

تعویض فنر لول کمک سمت چپ

                  668,175

370

221A014

Spring assembly - front suspension strut - right - renew

تعویض فنر لول کمک سمت راست

                  668,175

371

221A015

Spring assemblies - front suspension strut - both - renew

تعویض فنر لول کمک سمت دو طرف

                  864,697

372

221A030

Insulator - front suspension spring upper - left - renew

تعویض صداگیر بالای فنر جلو سمت چپ

                  668,175

373

221A032

Insulator - front suspension spring upper - right - renew

تعویض صداگیر بالای فنر جلو سمت راست

                  668,175

374

221A034

Insulator - front suspension spring lower - left - renew

تعویض صداگیر پایینی فنر جلو سمت چپ

                 707,479

375

221A035

Insulator - front suspension spring lower - right - renew

تعویض صداگیر پایین فنر جلو سمت راست

                 707,479

376

221A038

Insulator - front suspension spring upper - both - renew

تعویض صداگیر بالای فنر جلو دو طرف

                  864,697

377

221A039

Insulator - front suspension spring lower - both - renew

تعویض صداگیر پایین فنر جلو دو طرف

                 904,001

378

221A040

Washer - front suspension strut - left - renew

تعویض واشر کمک فنر جلو سمت چپ

                  668,175

379

221A041

Washer - front suspension strut - right - renew

تعویض واشر کمک فنر جلو سمت راست

                  668,175

380

221A042

Washers - front suspension strut - both - renew

تعویض واشر کمک فنر جلو دو طرف

                  864,697

381

221A049

Bearing - front suspension strut - left - renew

تعویض بلبرینگ کمک فنر جلو سمت چپ

                  668,175

382

221A050

Bearing - front suspension strut - right - renew

تعویض بلبرینگ کمک فنر جلو سمت راست

                  668,175

383

221A051

Bearings - front suspension strut - both - renew

تعویض بلبرینگ کمک فنر جلو دو طرف

                  864,697

384

221B001

Anti roll bar - front - renew

تعویض میل موج گیر جلو

               1,061,219

385

221B002

Link - front anti roll bar - left - renew

تعویض پایه میل موج گیر جلو چپ

                 157,218

386

221B003

Link - front anti roll bar - right - renew

تعویض پایه میل موج گیر جلو چپ

                 157,218

387

221B004

Link - front anti roll bar - both - renew

تعویض پایه میل موج گیر جلو دو طرف

                 235,826

388

221B005

Mounting rubber - anti roll bar - set - renew

تعویض واشر چاک دار میل موج گیر دو طرف

               1,061,219

389

221B006

Control arm assembly - front lower - left - renew

تعویض طبق جلو پایین چپ

                 628,870

390

221B007

Control arm assembly - front lower - right - renew

تعویض طبق جلو پایین راست

                 628,870

391

221B008

Control arm assemblies - front lower - both - renew

تعویض طبق جلو پایین دو طرف

                 746,784

392

221B027

Clamp - front anti roll bar mounting rubber - renew

تعویض بست آهنی لاستیک چاک دار میل موج گیر جلو

               1,061,219

393

221B034

Front bushing - front lower arm - left - renew

تعویض بوش طبق جلو پایین چپ

                 746,784

394

221B035

Front bushing - front lower arm - right - renew

تعویض بوش طبق جلو پایین راست

                 746,784

395

221B036

Front bushings - front lower arm - both - renew

تعویض بوش طبق جلو پایین دو طرف

                 943,306

396

221B039

Rear bushing - front lower arm - left - renew

تعویض بوش طبق عقب پایین چپ

                 196,522

397

221B040

Rear bushing - front lower arm - right - renew

تعویض بوش طبق عقب پایین راست

                 196,522

398

221B041

Rear bushings - front lower arm - both - renew

تعویض بوش طبق عقب پایین دو طرف

                 275,131

399

221B042

Joint assemblies - front lower arm - both - renew

تعویض سیبک بازوی پایین جلو هردوسمت

                 275,131

400

221B043

Joint assembly - front lower arm - left - renew

تعویض سیبک بازوی پایین جلو چپ

                 196,522

401

221B044

Joint assembly - front lower arm - right - renew

تعویض سیبک بازوی پایین جلو راست

                 196,522

402

221C001

Steering knuckle - front - left - renew

تعویض پوسته توپی جلو چپ

                 746,784

403

221C002

Steering knuckle - front - right - renew

تعویض پوسته توپی جلو راست

                 746,784

404

221C003

Steering knuckles - front - both - renew

تعویض پوسته توپی جلو دو طرف

              1,100,523

405

221C004

Bearings - front hub - left - renew

تعویض بلبرینگ چرخ جلو چپ

                 746,784

406

221C005

Bearings - front hub - right - renew

تعویض بلبرینگ چرخ جلو راست

                 746,784

407

221C006

Bearings - front hubs - both - renew

تعویض بلبرینگ چرخ جلو دو طرف

              1,100,523

408

221C007

Drive flange - front - left - renew

تعویض توپی چرخ جلو چپ

                 746,784

409

221C008

Drive flange - front - right - renew

تعویض توپی چرخ جلو راست

                 746,784

410

221C009

Drive flange - front - both - renew

تعویض توپی هردوچرخ

              1,100,523

411

221C016

Circlip - front hub bearing - left - renew

تعویض خارحلقوی بلبرینگ توپی جلو چپ

                  668,175

412

221C017

Circlip - front hub bearing - right - renew

تعویض خارحلقوی بلبرینگ توپی جلو راست

                 628,870

413

221C018

Circlips - front hub bearing - both - renew

تعویض خارحلقوی بلبرینگ توپی جلو هردوسمت

                 982,610

414

221D001

Subframe - front suspension - renew

تعویض رام جلو

              1,139,828

415

221D005

Brace - front subframe - left - renew

تعویض تقویت کننده شاسی رام جلو چپ

                 117,913

416

221D006

Brace - front subframe - right - renew

تعویض تقویت کننده شاسی رام جلو راست

                 117,913

417

221D007

Braces - front subframe - both - renew

تعویض تقویت کننده شاسی رام جلو دو طرف

                 157,218

418

221D011

Brace - front suspension frame - renew

تعویض تقویت کننده شاسی جلو

                 117,913

419

221D012

Plate - impact beam to front subframe - left - renew

تعویض صفحه بین دیاق و رام اصلی سمت چپ

                 117,913

420

221D013

Plate - impact beam to front subframe - right - renew

تعویض صفحه بین دیاق و رام اصلی سمت راست

                 117,913

421

221D014

Plates - impact beam to front subframe - both - renew

تعویض صفحه بین دیاق و رام اصلی دو طرف

                 157,218

422

221D015

Bracket assembly - front subframe - left - renew

تعویض نگهدارنده رام اصلی سمت چپ

                 117,913

423

221D016

Bracket assembly - front subframe - right - renew

تعویض نگهدارنده رام اصلی سمت راست

                 117,913

424

221D017

Bracket assemblies - front subframe - both - renew

تعویض نگهدارنده رام اصلی دو طرف

                 157,218

425

222A001

Absorber strut - rear suspension - left - renew

تعویض کمک فنر عقب سمت چپ

                 314,435

426

222A002

Absorber strut - rear suspension - right - renew

تعویض کمک فنر عقب سمت راست

                 314,435

427

222A003

Absorber struts - rear suspension - both - renew

تعویض کمک فنر عقب دو طرف

                 432,348

428

222A004

Dust cover - rear suspension strut - left - renew

تعویض گردگیر کمک فنر عقب چپ

                 314,435

429

222A005

Dust cover - rear suspension strut - right - renew

تعویض گردگیر کمک فنر عقب راست

                 314,435

430

222A006

Dust covers - rear suspension strut - both - renew

تعویض گردگیر کمک فنر عقب دو طرف

                 432,348

431

222A007

Bumper - rear suspension strut - left - renew

تعویض ضرب گیر کمک فنر عقب سمت چپ

                 314,435

432

222A008

Bumper - rear suspension strut - right - renew

تعویض ضرب گیر کمک فنر عقب سمت راست

                 314,435

433

222A009

Bumpers - rear suspension strut - both - renew

تعویض ضرب گیر کمک فنر عقب دو طرف

                 393,044

434

222A010

Cup - rear suspension strut - left - renew

تعویض کاپ سر کمک عقب چپ

                 314,435

435

222A011

Cup - rear suspension strut - right - renew

تعویض کاپ سر کمک عقب راست

                 314,435

436

222A012

Cups - rear suspension strut - both - renew

تعویض کاپ سر کمک عقب دو طرف

                 393,044

437

222A013

Mounting rubber assembly - rear suspension strut - left - renew

تعویض سر کمک لاستیکی عقب چپ

                 275,131

438

222A014

Mounting rubber assembly - rear suspension strut - right - renew

تعویض سر کمک لاستیکی عقب راست

                 275,131

439

222A015

Mounting rubber assemblies - rear suspension strut - both - renew

تعویض سر کمک لاستیکی عقب دو طرف

                 393,044

440

222A016

Washer - front suspension strut rebound - left - renew

تعویض واشر برگشت کمک فنر سمت چپ

                 275,131

441

222A017

Washer - front suspension strut rebound - right - renew

تعویض واشر برگشت کمک فنر سمت راست

                 275,131

442

222A018

Washers - front suspension strut rebound - both - renew

تعویض واشر برگشت کمک فنر دو طرف

                 393,044

443

222A025

Insulator - rear suspension spring upper - left - renew

تعویض صداگیر بالایی کمک فنر عقب سمت چپ

                 196,522

444

222A026

Insulator - rear suspension spring upper - right - renew

تعویض صداگیر بالایی کمک فنر عقب سمت راست

                 196,522

445

222A027

Insulators - rear suspension spring upper - both - renew

تعویض صداگیر بالایی کمک فنر عقب دو طرف

                 314,435

446

222A028

Insulator - rear suspension spring - lower - left - renew

تعویض صداگیر پایینی کمک فنر عقب سمت چپ

                 196,522

447

222A029

Insulator - rear suspension spring - lower - right - renew

تعویض صداگیر پایینی کمک فنر عقب سمت راست

                 196,522

448

222A030

Insulators - rear suspension spring - lower - both - renew

تعویض صداگیر پایینی کمک فنر عقب دو طرف

                 314,435

449

222B001

Spring assembly - rear suspension - left - renew

تعویض فنر لول عقب چپ

                 196,522

450

222B002

Spring assembly - rear suspension - right - renew

تعویض فنر لول عقب راست

                 196,522

451

222B003

Spring assemblies - rear suspension - both - renew

تعویض فنر لول عقب دو طرف

                 196,522

452

222C001

Bearing assembly - rear hub - left - renew

تعویض بلبربنگ چرخ عقب چپ

                 550,262

453

222C002

Bearing assembly - rear hub - right - renew

تعویض بلبربنگ چرخ عقب راست

                 550,262

454

222C003

Bearing assemblies - rear hub - both - renew

تعویض بلبربنگ چرخ عقب دو طرف

                  668,175

455

222C004

Cap - rear axle hub - left - renew

درپوش توپی چرخ عقب چپ

                 117,913

456

222C005

Cap - rear axle hub - right - renew

درپوش توپی چرخ عقب راست

                 117,913

457

222C006

Cap - rear axle hub - both - renew

درپوش توپی چرخ عقب دو طرف

                 157,218

458

222C007

Bracket - rear hub - left - renew

تعویض نگهدارنده توپی چرخ عقب چپ

                 353,740

459

222C008

Bracket - rear hub - right - renew

تعویض نگهدارنده توپی چرخ عقب راست

                 353,740

460

222C009

Brackets - rear hub - both - renew

تعویض نگهدارنده توپی چرخ عقب دو طرف

                 550,262

461

222D017

Equalizer beam assembly - rear suspension - renew

تعویض مجموعه میل تعادل

                 982,610

462

222D018

Bracket - rear suspension equalizer beam - left - renew

تعویض پایه چپ میل تعادل عقب

                 196,522

463

222D019

Bracket - rear suspension equalizer beam - right - renew

تعویض پایه راست میل تعادل عقب

                 196,522

464

222D020

Brackets - rear suspension equalizer beam - both - renew

تعویض پایه هردوسمت میل تعادل عقب

                 275,131

465

231A001

Wheel - each - renew

تعویض یک عدد رینگ

                 275,131

466

231A003

Wheels - set - renew

تعویض دست کامل رینگ ها

                 628,870

467

231A004

Bolt - wheel - each - renew

تعویض پیچ چرخ

                 117,913

468

231A006

Bolts - wheel - set - renew

تعویض ست کامل پیچ چرخ ها

                 196,522

469

231A007

Cover - wheel - each - renew

تعویض هر قالپاق

                   78,609

470

231A008

Covers - wheel - set - renew

تعویض مجموعه قالپاق

                 117,913

471

231A009

Wheel - each - balance

بالانس یک چرخ

                 157,218

472

231A011

Wheels - set - balance

بالانس چهار چرخ

                 432,348

473

231A014

Tyre - each - renew

تعویض یک عدد لاستیک

                 275,131

474

231A015

Tyres - set - renew

تعویض لاستیک چهار چرخ

                  589,566

475

231A018

Valve - tyre - each - renew

تعویض سوپاپ لاستیک

                 275,131

476

231A020

Valves - tyre - set - renew

تعویض سوپاپ چهار چرخ

                 628,870

477

231A023

Spare tyre - renew

تعویض لاستیک زاپاس

                   78,609

478

231A024

Cap - wheel bolt - each - renew

تعویض کاور پیچ چرخ

                   78,609

479

231A025

Caps - wheel bolt - set - renew

تعویض کاور پیچ چهار چرخ

                 117,913

480

241A001

Housing assembly - brake caliper - front - left - renew

تعویض کالیپر ترمز جلو چپ

                 353,740

481

241A002

Housing assembly - brake caliper - front - right - renew

تعویض کالیپر ترمز جلو راست

                 353,740

482

241A003

Housing assemblies - brake caliper - front - both - renew

تعویض کالیپر ترمز جلو دو طرف

                 550,262

483

241A004

Bracket - brake caliper - front - left - renew

تعویض نگهدارنده کالیپر جلو چپ

                 157,218

484

241A005

Bracket - brake caliper - front - right - renew

تعویض نگهدارنده کالیپر جلو راست

                 157,218

485

241A006

Brackets - brake caliper - front - both - renew

تعویض نگهدارنده کالیپر جلو دو طرف

                 235,826

486

241A007

Brake pads - front - set - renew

تعویض لنت ترمز جلو

                 275,131

487

241A009

Brake shield - front - left - renew

تعویض محافظ پشت دیسک جلو چپ

                 275,131

488

241A010

Brake shield - front - right - renew

تعویض محافظ پشت دیسک جلو راست

                 275,131

489

241A011

Brake shields - front - both - renew

تعویض محافظ پشت دیسک جلو دو طرف

                 432,348

490

241A012

Brake disc - front - left - renew

تعویض دیسک چرخ جلو چپ

                 235,826

491

241A013

Brake disc - front - right - renew

تعویض دیسک چرخ جلو راست

                 235,826

492

241A014

Brake discs - front - both - renew

تعویض دیسک چرخ جلو دو طرف

                 314,435

493

241A020

Cap - brake caliper guide - front - right - renew

تعویض درپوش پین نگهدارنده کالیپر جلو راست

                 117,913

494

241A021

Cap - brake caliper guide - front - left - renew

تعویض درپوش پیچ نگهدارنده کالیپر جلو چپ

                 117,913

495

241A022

Spring - brake caliper - front - left - renew

تعویض فنر کالیپر جلو چپ

                 117,913

496

241A023

Spring - brake caliper - front - right - renew

تعویض فنر کالیپر جلو راست

                 117,913

497

241A024

Caps - brake caliper guide - front - both - renew

تعویض درپوش پیچ نگهدارنده کالیپر جلو دو طرف

                 117,913

498

241A025

Springs - brake caliper - front - both - renew

تعویض فنر کالیپر جلو دو طرف

                 157,218

499

241A026

Valve - brake bleeder - front - left - renew

تعویض سوپاپ پیچ هواگیری ترمز جلو چپ

                 275,131

500

241A027

Valve - brake bleeder - front - right - renew

تعویض سوپاپ پیچ هواگیری ترمز جلو راست

                 275,131

501

241A028

Pin assembly - brake caliper guide (with bush) - front - left - renew

تعویض پین و بوش کالیپر جلو چپ

                 157,218

502

241A029

Pin assembly - brake caliper guide (with bush) - front - right - renew

تعویض پین و بوش کالیپر جلو راست

                 157,218

503

241A030

Valves - brake bleeder - front - both - renew

تعویض سوپاپ هواگیری ترمز جلو دو طرف

                 314,435

504

241A031

Pin assemblies - brake caliper guide (with bush) - front - both - renew

تعویض پین و بوش کالیپر جلو دو طرف

                 235,826

505

241A033

Cap - brake bleeder valve - front - left - renew

تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز جلو چپ

                 117,913

506

241A034

Cap - brake bleeder valve - front - right - renew

تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز جلو راست

                 117,913

507

241A035

Caps - brake bleeder valve - front - both - renew

تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز جلو دو طرف

                 117,913

508

241B001

Brake disc - rear - left - renew

تعویض دیسک ترمز عقب چپ

                 235,826

509

241B002

Brake disc - rear - right - renew

تعویض دیسک ترمز عقب راست

                 235,826

510

241B003

Brake discs - rear - both - renew

تعویض دیسک ترمز عقب دوطرف

                 314,435

511

241B004

Brake shield - rear - left - renew

تعویض محافظ ترمز عقب چپ

                 275,131

512

241B005

Brake shield - rear - right - renew

تعویض محافظ ترمز عقب راست

                 275,131

513

241B006

Brake shields - rear - both - renew

تعویض محافظ ترمز عقب دو طرف

                 432,348

514

241B014

Housing assembly - brake caliper - rear - left - renew

تعویض کالیپر عقب چپ

                 314,435

515

241B015

Housing assembly - brake caliper - rear - right - renew

تعویض کالیپر عقب راست

                 314,435

516

241B016

Housing assemblies - brake caliper - rear - both - renew

تعویض کالیپر عقب دوطرف

                 353,740

517

241B017

Bracket - brake caliper - rear - left - renew

تعویض نگهدارنده کالیپر عقب چپ

                 157,218

518

241B018

Bracket - brake caliper - rear - right - renew

تعویض نگهدارنده کالیپر عقب راست

                 157,218

519

241B019

Brackets - brake caliper - rear - both - renew

تعویض نگهدارنده کالیپر عقب دوطرف

                 235,826

520

241B020

Brake pads - rear - set - renew

تعویض لنت ترمز عقب

                 275,131

521

241B054

Valve - brake bleeder - rear - left - renew

تعویض سوپاپ هواگیری ترمز عقب چپ

                 275,131

522

241B055

Valve - brake bleeder - rear - right - renew

تعویض سوپاپ هواگیری نرمز عقب راست

                 275,131

523

241B056

Valves - brake bleeder - rear - both - renew

تعویض سوپاپ هواگیری ترمز عقب دو طرف

                 314,435

524

241B057

Cap - brake bleeder valve - rear - left - renew

تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز عقب چپ

                 117,913

525

241B058

Cap - brake bleeder valve - rear - right - renew

تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز عقب راست

                 117,913

526

241B059

Caps - brake bleeder valve - rear - both - renew

تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز عقب دو طرف

                 117,913

527

241B060

Pin assembly - brake caliper guide(with bush) - rear - left - renew

تعویض پین و بوش کالیپر عقب چپ

                 157,218

528

241B061

Pin assembly - brake caliper guide(with bush) - rear - right - renew

تعویض پین و بوش کالیپر عقب راست

                 157,218

529

241B062

Pin assemblies - brake caliper guide(with bush) - rear - both - renew

تعویض پین و بوش کالیپر عقب دوطرف

                 235,826

530

241B064

Cap - brake caliper guide - rear - left - renew

تعویض درپوش نگهدارنده کالیپر عقب چپ

                 117,913

531

241B065

Cap - brake caliper guide - rear - right - renew

تعویض درپوش نگهدارنده کالیپر عقب راست

                 117,913

532

241B066

Caps - brake caliper guide - rear - both - renew

تعویض درپوش نگهدارنده کالیپر عقب دو طرف

                 117,913

533

241C001

Cable - park brake - rear - left - renew

تعویض کابل ترمز دستی عقب چپ

                 628,870

534

241C002

Cable - park brake - rear - right - renew

تعویض کابل ترمز دستی عقب راست

                 628,870

535

241C003

Cables - park brake - rear - both - renew

تعویض کابل ترمز دستی عقب دو طرف

                 707,479

536

241C004

Lever assembly - handbrake - renew

تعویض اهرم کامل ترمز دستی

                 393,044

537

241C007

Cable assembly - park brake - rear - adjust

تنظیم کابل ترمز دستی عقب

                 353,740

538

241C014

Bracket - park brake cable - rear - left - renew

تعویض نگهدارنده کابل ترمز دستی عقب چپ

                 117,913

539

241C015

Bracket - park brake cable - rear - right - renew

تعویض نگهدارنده کابل ترمز دستی عقب راست

                 117,913

540

241C016

Brackets - park brake cable - rear - both - renew

تعویض نگهدارنده کابل ترمز دستی عقب دو طرف

                 157,218

541

241D001

Brake master cylinder - renew

تعویض سیلندر اصلی ترمز

                 471,653

542

241D002

Reservoir - brake master cylinder - renew

تعویض مخزن روغن سیلندر ترمز

                 471,653

543

241D004

Brake booster assembly - renew

تعویض بوستر ترمز

                  668,175

544

241D005

Hose assembly - brake booster vacuum - renew

تعویض شیلنگ وکیوم بوستر ترمز

                 196,522

545

241D006

Electric vacuum pump - renew

تعویض پمپ برقی وکیوم ترمز

                 196,522

546

241D007

Bracket - electric vacuum pump - renew

تعویض نگهدارنده پمپ برقی وکیوم ترمز

                 235,826

547

241D009

Seal - brake booster - renew

تعویض واشر بوستر ترمز

                  668,175

548

241D012

Cap - brake master cylinder reservior - renew

تعویض درپوش مخزن روغن سیلندر ترمز

                   78,609

549

241D014

Seal - brake master cylinder - renew

تعویض واشر سیلندر ترمز

                 471,653

550

241D019

Seal - brake master cylinder reservoir - renew

تعویض واشر مخزن روغن سیلندر ترمز

                 471,653

551

241D022

Exhaust hose - electric vacuum pump - renew

تعویض شیلنگ خروجی پمپ برقی وکیوم ترمز

                 157,218

552

241D023

Sensor - brake booster vacuum - renew

تعویض سنسور وکیوم بوستر ترمز

                 196,522

553

241E001

Brake control module - renew

تعویض یونیت ترمز

                 471,653

554

241E003

Bracket - lower - brake control module - renew

تعویض نگهدارنده پایینی یونیت ترمز

                 471,653

555

241E005

Wheel speed sensor - front - left - renew

تعویض سنسور چرخ جلو چپ

                 275,131

556

241E006

Wheel speed sensor - front - right - renew

تعویض سنسور چرخ جلو راست

                 275,131

557

241E007

Wheel speed sensors - front - both - renew

تعویض سنسور چرخ جلو دوطرف

                 432,348

558

241E008

Wheel speed sensor - rear - left - renew

تعویض سنسور چرخ عقب چپ

                 196,522

559

241E009

Wheel speed sensor - rear - right - renew

تعویض سنسور چرخ عقب راست

                 196,522

560

241E010

Wheel speed sensors - rear - both - renew

تعویض سنسور چرخ عقب دوطرف

                 235,826

561

241E013

Brake control module - reprogram and code

پروگرام و کدینگ یونیت ترمز

                 117,913

562

241E014

Insulator - brake control module - renew

تعویض صداگیر یونیت ترمز

                 471,653

563

241E018

Bracket - wheel speed sensor - renew

تعویض نگهدارنده سنسور چرخ

                 157,218

564

241F001

Switch - brake lamp - renew

تعویض سویچ لامپ ترمز

                 157,218

565

241F003

Accelerator pedal - renew

تعویض پدال گاز

                 117,913

566

241F004

Brake pedal - renew

تعویض پدال ترمز

                 353,740

567

241F005

Rubber - brake pedal - renew

تعویض لاستیک پدال ترمز

                   78,609

568

241F006

Clutch pedal - renew

تعویض پدال کلاچ

                 275,131

569

241F009

Spring - brake pedal return - renew

تعویض فنر برگشت پدال ترمز

                 393,044

570

241F013

Bush - brake pedal pivot shaft - renew

تعویض بوش میله پدال ترمز

                 393,044

571

241F014

Bush - clutch pedal pivot shaft - renew

تعویض بوش میله پدال کلاچ

                 314,435

572

241F017

Rubber - clutch pedal - renew

تعویض لاستیک پدال کلاچ

                   78,609

573

241F018

Spring - clutch pedal - renew

تعویض فنر پدال کلاچ

                 314,435

574

241F019

Pin - brake pedal push rod - renew

تعویض پین میله پدال ترمز

                 117,913

575

241G001

Hose - front - left - renew

شیلنگ ترمز جلو چپ

                 314,435

576

241G002

Hose - front - right - renew

شیلنگ ترمز جلو راست

                 314,435

577

241G003

Hoses - front - both - renew

شیلنگ ترمز جلو دوطرف

                 432,348

578

241G004

Hose - rear - left - renew

شیلنگ ترمز عقب چپ

                 314,435

579

241G005

Hose - rear - right - renew

شیلنگ ترمز عقب راست

                 314,435

580

241G006

Hoses - rear - both - renew

شیلنگ ترمز عقب دوطرف

                 432,348

581

241G007

Hoses - set - renew

تعویض دست کامل شیلنگ های ترمز

                  668,175

582

241G008

Pipe assembly - brake master cylinder primary to brake control module - renew

تعویض لوله سیلندر اولیه ترمز به یونیت ترمز

                 314,435

583

241G009

Pipe assembly - brake master cylinder secondary to brake control module - renew

تعویض لوله سیلندر ثانویه ترمز به یونیت ترمز

                 314,435

584

241G010

Pipe - front - left - renew

لوله ترمز جلو چپ

                 707,479

585

241G011

Pipe - front - right - renew

لوله ترمز جلو راست

                 471,653

586

241G012

Jonit pipe - brake control module to rear right pipe - renew

تعویض اتصال لوله یونیت ترمز به لوله عقب راست ترمز

                 393,044

587

241G013

Jonit pipe - brake control module to rear left pipe - renew

تعویض اتصال لوله یونیت ترمز به لوله عقب راست ترمز

                 393,044

588

241G014

Pipe - rear - right - renew

تعویض لوله عقب راست ترمز

                 707,479

589

241G015

Pipe - rear - left - renew

تعویض لوله عقب چپ ترمز

                 707,479

590

241G016

Brake fluid - renew

تعویض روغن ترمز

                 275,131

591

261A002

Bracket - engine mount - right - renew

تعویض پایه دسته موتور راست

                 117,913

592

261A006

Engine mount - right - renew

تعویض دسته موتور راست

                 314,435

593

261A008

Bracket - transmission mount - renew

تعویض پایه نگهدارنده گیربکس

                 314,435

594

261A009

Tie - mounting - rear - lower - renew

تعویض رابط نگهدارنده عقب پایین گیربکس

                 117,913

595

261A017

Transmission mount - renew

تعویض نگهدارنده گیربکس

                  589,566

596

261A021

Bracket assembly - mount lower rear support - renew

تعویض نهگدارنده دسته عقب گیربکس

                 157,218

597

311A001

Air conditioning compressor - renew

تعویض کمپرسور کولر

                 510,957

598

311B001

Pressure sensor / switch - air conditioning - renew

تعویض سویچ سنسور فشار سیستم تهویه

                 314,435

599

311B005

Pipe b - evaporator to compressor - renew

تعویض لوله B اواپراتور به کمپرسور کولر

              1,139,828

600

311B006

Pipe - compressor to condenser - renew

تعویض لوله کمپرسور به کندانسور

              1,179,132

601

311B010

O ring - condenser to evaporator pipe - renew

تعویض اورینگ لوله کندانسور به اواپراتور

                 510,957

602

311B011

O ring - evaporator to compressor pipe - renew

تعویض اورینگ لوله اواپراتور به کمپرسور

                 510,957

603

311B012

O ring - compressor to condenser pipe - renew

تعویض اورینگ لوله کمپرسور به کندانسور

                 510,957

604

311B013

Pipe assembly - air conditioning evaprator - renew

تعویض لوله سیستم تهویه و اواپراتور

                 550,262

605

312A001

Hose - engine to heater - renew

تعویض شیلنگ موتور به بخاری

                 393,044

606

312A004

Hose a - heater to engine - renew

تعویض شیلنگ بخاری به موتور

                 510,957

607

312A007

Hose - radiator bleed - renew

تعویض شیلنگ هواگیری رادیاتور

                 157,218

608

312A015

Hose - radiator to engine - renew

تعویض شیلنگ رادیاتور به موتور

                 432,348

609

312A017

Hose - engine to radiator - renew

تعویض شیلنگ موتور به رادیاتور

                 353,740

610

312A019

Hose - outlet - turbo - renew

تعویض شیلنگ خنک کن خروجی توربو

                 235,826

611

312A029

Hose - radiator expansion tank - renew

تعویض شیلنگ مخزن مایع خنک کننده موتور

                 117,913

612

312A036

Expansion tank - engine cooling system - renew

تعویض مخزن مایع خنک کننده موتور

                 117,913

613

312A039

Coolant - engine - renew

تعویض مایع خنک کننده موتور

                 393,044

614

312A046

Cap - expansion tank - engine cooling system - renew

تعویض درپوش مخزن مایع خنک کننده موتور

                   78,609

615

312A053

Pressure cap - raditor - renew

تعویض درب رادیاتور

                   78,609

616

312A094

Hose b - heater to engine - renew

تعویض شلنگ B بخاری به موتور

                 510,957

617

312A095

Clip - hose - radiator to engine - renew

تعویض بست شلنگ رادیاتور به موتور

                 432,348

618

312A096

Clip - hose - engine to radiator - renew

تعویض بست شلنگ موتور به رادیاتور

                 393,044

619

312B004

Hoses - oil cooler - set - renew

تعویض ست کامل شلنگ خنک کننده روغن گیربکس

                 235,826

620

312B009

Pipe - inlet - transmission oil cooler - renew

تعویض لوله ورودی خنک کننده روغن گیربکس

                 235,826

621

312B010

Pipe - outlet - transmission oil cooler - renew

تعویض لوله خروجی خنک کننده روغن گیربکس

                 235,826

622

312B011

O ring - transmission oil cooler pipe - renew

تعویض اورینک لوله خنک کننده روغن گیربکس

                 235,826

623

321A001

Filter - air conditioning - renew

تعویض فیلتر سیستم تهویه هوا

                 117,913

624

321A006

Drain tube - air conditioning box - renew

تعویض لوله تخلیه جعبه سیستم تهویه

                 393,044

625

321A010

Vent - boot(tailgate) air extractor - renew

تعویض دریچه سیستم تهویه داخل صندوق

                 275,131

626

321A011

Air conditioning box assembly - renew

تعویض جعبه سیستم تهویه

              1,808,002

627

321A012

Blower assembly - renew

تعویض دمنده سیستم خنک کننده

                 117,913

628

321A015

Heater core assembly - renew

تعویض بخاری

                 786,088

629

321A017

Actuator - mode damper - renew

تعویض فعال کننده دریچه وضیعت سیستم تهویه

              1,179,132

630

321A018

Transistor pack - blower speed control - renew

تعویض ترانزیستور کنترل کننده سرعت دمنده

                 157,218

631

321A019

Actuator - fresh & recirculation damper - renew

تعویض فعال کننده دریچه چرخش هوای بیرون

                 235,826

632

321A021

Actuator - mix damper - right - renew

تعویض فعال کننده دریچه مخلوط راست

                 786,088

633

321A024

Evaporator assebmly - renew

تعویض اواپراتور کامل

               1,965,220

634

321A026

Expansion valve - evaporator - renew

تعویض سوپاپ انبساط اواپراتور

                 353,740

635

321A032

Cover - air conditioning filter - renew

تعویض درپوش فیلتر سیستم تهویه

                 117,913

636

321A049

Temperature sensor - evaporator - renew

تعویض سنسور دمای اواپراتور

               1,965,220

637

321A068

O ring - air conditioning expansion vavle - inlet - renew

تعویض اورینگ ورودی سوپاپ انبساط سیستم تهویه

                 353,740

638

321A069

O ring - air conditioning expansion vavle - outlet - renew

تعویض اورینگ خروجی سوپاپ انبساط سیستم تهویه

                 353,740

639

321B001

Control module and panel assebmly - air conditioning - renew

تعویض یونیت و صفحه نمایش سیستم تهویه

                 196,522

640

331A003

Duct - console air outlet - front - renew

تعویض داکت جلویی خروجی هوای کنسول

                 943,306

641

341A001

Radiator - engine - renew

تعویض رادیاتور موتور

                 707,479

642

341A006

Resistor - cooling fan speed control - renew

تعویض فشنگی فن

                 117,913

643

341A007

Cooling fan assembly - renew

تعویض فن رادیاتور

                 157,218

644

341A008

Condenser - renew

تعویض کندانسور

                 550,262

645

341A010

Refrigerant - air conditioning system - renew

تعویض گاز کولر

                 314,435

646

341A014

Deflector - side - radiator - renew

تعویض بادگیر کناری رادیاتور

                 746,784

647

341A026

Insulator - lower - radiator - renew

تعویض صداگیر پایین رادیاتور

                 550,262

648

341A027

Insulator - upper - radiator - renew

تعویض صداگیر بالای رادیاتور

                 432,348

649

341A032

Pad/seal - radiator - renew

تعویض واشر درب رادیاتور

                  589,566

650

411A001

Instrument panel main assembly - renew

تعویض صفحه کیلومتر کامل

                 904,001

651

411A003

Cover - solar sensor - renew

تعویض درپوش سنسور نور خورشید

                   78,609

652

411A006

Grills - defroster - front - renew

تعویض دریچه یخ زدایی جلویی

                 196,522

653

411A009

Air conditioning duct distributor assembly - instrument panel - renew

تعویض

                   78,609

654

411A010

Panel - airbag - instrument panel - passenger - renew

تعویض درپوش ایربگ سمت شاگرد

                 117,913

655

411A012

Moulding - instrument panel - passenger - renew

تعویض پوسته داشبورد

                   78,609

656

411A013

Ventilator - instrument panel - passenger - renew

تعویض دریچه تحویه روی داشبورد سمت شاگرد

                   78,609

657

411A015

Moulding - instrument panel - driver - renew

تعویض پوسته داشبورد سمت راننده

                   78,609

658

411A020

Finisher - instrument pack - renew

تعویض قاب رنگی روی داشبورد

                   78,609

659

411A023

Duct assembly - front - renew

تعویض داکت جلو داشبورد

                 943,306

660

411A024

Grill - defroster - front - driver - renew

تعویض گیریل محافظ ورودی هوای سرد جلو سمت راننده

                   78,609

661

411A025

Duct - air distribution main - renew

تعویض داکت تقسیم هوای ورودی

                 904,001

662

411A026

Air duct assembly - instrument panel - renew

تعویض داکت هوا پشت داشبورد

                 943,306

663

411A027

Vent assembly - instrument panel face level - driver - renew

تعویض تیکه روی دریچه سمت راننده

                 117,913

664

411A028

Vent assembly - instrument panel face level - passenger - renew

تعویض تیکه روی دریچه سمت شاگرد

                 117,913

665

411A029

Vent assemblies - instrument panel face level - both - renew

تعویض تیکه روی دریچه دو طرف

                 117,913

666

411A030

Nozzle - defroster - passenger - renew

تعویض نازل یخ زدای سمت شاگرد

                   78,609

667

411A031

Nozzle - defroster - driver - renew

تعویض نازل یخ زدای سمت راننده

                   78,609

668

411A032

Nozzles - defroster - both - renew

تعویض نازل یخ زدای دو طرف

                 117,913

669

411A051

Bumper - glovebox - instrument panel - renew

تعویض ضربگیر داشبورد

                   78,609

670

411A060

Instrument panel lower assembly - renew

تعویض تکه پایینی داشبورد

                 510,957

671

411A062

Front grill - defroster - passenger - renew

تعویض گریل جلویی یخ زدای سمت شاگرد

                   78,609

672

411A065

Cap assembly - instrument panel - diver - renew

تعویض درپوش روی داشبورد سمت راننده

                   78,609

673

411A066

Cap assembly - instrument panel - passenger - renew

تعویض درپوش روی داشبورد سمت شاگرد

                   78,609

674

411A068

Bezel - instrument pack - renew

تعویض قاب دور پشت آمپر

                 117,913

675

411A073

Guide - fascia local - renew

تعویض نگهدارنده داشبورد

                 904,001

676

411A088

Seal - instrument panel front edge - renew

تعویض واشر گوشه ای قاب دور داشبورد

                 904,001

677

411A090

Bezel - glovebox - renew

تعویض قاب دور محفظه داشبورد

                 117,913

678

411A091

Blank plate - switch - instrument panel pass airbag dissable - renew

تعویض کلید غیر فعال کننده ایربگ

                   78,609

679

411A092

Door assembly - glovebox - renew

تعویض درب محفظه داشبورد

                   78,609

680

411B001

Instrument panel bracket assembly - renew

تعویض نگهدارنده داشبورد

              1,257,741

681

411B002

Bracket assembly - instrument panel rail - left - renew

تعویض نگهدارنده ریل سمت چپ داشبورد

                 393,044

682

411B003

Bracket assembly - instrument panel rail - right - renew

تعویض نگهدارنده ریل سمت راست داشبورد

                 393,044

683

411B004

Bracket assemblies - instrument panel rail - both - renew

تعویض نگهدارنده ریل دوطرف  داشبورد

                 432,348

684

411C001

Center bezel assembly - renew

تعویض قاب دور تکه وسط داشبورد

                 157,218

685

411D002

Panel assembly - instrument panel closure - driver - renew

تعویض صفحه دریچه داشبورد سمت راننده

                 117,913

686

411D012

Card box - instrument panel - renew

تعویض جا کارتی داشبورد

                 157,218

687

412A001

Console main assembly - renew

تعویض کنسول

                 393,044

688

412A015

Bracket - console mounting - center - renew

تعویض نگهدارنده پایه وسط کنسول

                 432,348

689

412A016

Bracket - console mounting - rear - renew

تعویض نگهدارنده پایه پشت کنسول

                 393,044

690

412A020

Panel - handbrake lever - console - renew

تعویض قاب اهرم ترمز دستی روی کنسول

                   78,609

691

412A021

Panel - console - front - renew

تعویض قاب جلوی کنسول

                 117,913

692

412A023

Panel - console - upper - renew

تعویض قاب بالای کنسول

                 157,218

693

412A025

Armrest - console - renew

تعویض قطعه زیر آرنج کنسول

                   78,609

694

412A026

Panel - console - rear - renew

تعویض قاب پشت کنسول

                 432,348

695

412A034

Cover assembly - console heater - driver - renew

تعویض کاور گرم کن کنسول سمت راننده

                 117,913

696

412A035

Cover assembly - console heater - passenger - renew

تعویض کاور گرم کن کنسول سمت شاگرد

                 117,913

697

412A041

Cover assemblies - console heater - both - renew

تعویض کاور گرم کن کنسول دو طرف

                 196,522

698

412A044

Removable ashtray assembly - renew

تعویض جاسیگاری

                   78,609

699

412A051

Switch - upper console - renew

تعویض سویچ بالای کنسول

                 196,522

700

412A056

Plug - console power outlet socket - renew

تعویض درپوش برق خروجی کنسول

                   78,609

701

412A059

Storage box - console - rear - renew

تعویض محفظه کنسول عقب

                 432,348

702

412A060

Holder assembly - console cup - renew

تعویض نگهدارنده لیوان روی کنسول

                 393,044

703

412A063

Panel - console storage box - renew

تعویض پنل جعبه داشبورد

                 157,218

704

412A064

Cover - automatism park bark lever - renew

تعویض قاب دور دسته دنده

                   78,609

705

412A065

Cap - park braking lever boot - renew

تعویض درپوش پایین دسته دنده

                   78,609

706

412A066

Pad - console storage box - renew

تعویض درب کنسول

                   78,609

707

412A075

Cap - console bolt - renew

تعویض درپوش پیچ کنسول

                   78,609

708

412A080

Locker - console armrest - renew

تعویض قفل درب کنسول

                 275,131

709

412A081

Cover - hinge bolt - console armrest - renew

تعویض پیچ لولای درب کنسول

                   78,609

710

414A001

Steering wheel - renew

تعویض غربیلک فرمان

                 117,913

711

414A002

Switch - steering wheel - renew

تعویض سوییچ غربیلک فرمان

                 157,218

712

414A003

Steering wheel - adjust

تنظیم غربیلک فرمان

                 117,913

713

414A007

Cover - steering wheel switch - front - renew

تعویض قاب سوییچ غربیلک فرمان

                 117,913

714

414A008

Finisher - steering wheel - renew

تعویض قاب رنگی روی غربیلک فرمان

                 117,913

715

414A009

Harness - steering wheel - renew

تعویض سیم کشی غربیلک فرمان

                 157,218

716

421A001

Seat assembly - driver - renew

تعویض کامل صندلی راننده

                 157,218

717

421A002

Headrest - driver seat - renew

تعویض پشت سری راننده

                   78,609

718

421A003

Headrest sleeve - driver seat - left - renew

تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی راننده سمت چپ

                   78,609

719

421A004

Headrest sleeve - driver seat - right - renew

تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی راننده سمت راست

                   78,609

720

421A005

Headrest sleeves - driver seat - both - renew

تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی راننده دوطرف

                   78,609

721

421A006

Cover assembly - squab - driver seat - renew

تعویض کاور پشتی صندلی صندلی راننده

                 471,653

722

421A007

Foam assembly - squab - driver seat - renew

تعویض فوم پشتی صندلی صندلی راننده

                 510,957

723

421A010

Cover assembly - cushion - driver seat - renew

تعویض نشیمنگاه صندلی راننده

                 510,957

724

421A011

Foam assembly - cushion - driver seat - renew

تعویض فوم نشیمنگاه صندلی راننده

                 510,957

725

421A013

Switch - lumbar support - driver seat - renew

تعویض کیلید تنظیم کننده گودی کمر

                   78,609

726

421A014

Side board - inner - driver seat - renew

تعویض دیواره نگهدارنده داخلی  صندلی راننده

                 196,522

727

421A018

Side board - outer - driver seat - renew

تعویض دیواره نگهدارنده بیرونی   صندلی راننده

                 117,913

728

421A020

Cushion assembly - driver seat - renew

تعویض قسمت نشیمنگاه صندلی

                 393,044

729

421A021

Squab assembly - driver seat - renew

تعویض روکش صندلی صندلی راننده

                 314,435

730

421A031

Switch - squab - driver seat - renew

تعویض کلید پشتی صندلی صندلی راننده

                 157,218

731

421A032

Switch - cushion - driver seat - renew

تعویض کلید نشیمنگاه صندلی راننده

                 157,218

732

421A043

Cover - adjust track - driver seat - rear - renew

تعویض کاور کلید تنظیم صندلی تکه پشتی صندلی سمت راننده

                   78,609

733

421A045

Cover - adjust track - driver seat - front - renew

تعویض کاور کلید تنظیم صندلی تکه جلویی صندلی سمت راننده

                   78,609

734

421A048

Front board - driver seat - renew

تعویض صفحه کنترل صندلی راننده

                 117,913

735

421B001

Seat assembly - passenger - renew

تعویض صندلی سمت شاگرد

                 157,218

736

421B002

Headrest - passenger seat - renew

تعویض پشت سری شاگرد

                   78,609

737

421B003

Headrest sleeve - passenger seat - left - renew

تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی شاگرد سمت چپ

                   78,609

738

421B004

Headrest sleeve - passenger seat - right - renew

تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی شاگرد سمت راست

                   78,609

739

421B005

Headrest sleeves - passenger seat - both - renew

تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی شاگرد دوطرف

                   78,609

740

421B006

Cover assembly - squab - passenger seat - renew

تعویض کاور پشتیی صندلی شاگرد

                 471,653

741

421B007

Foam assembly - squab - passenger seat - renew

تعویض فوم کفی صندلی شاگرد

                 510,957

742

421B009

Cover assembly - cushion - passenger seat - renew

تعویض کاور قسمت نشیمنگاه صندلی شاگرد

                 510,957

743

421B010

Foam assembly - cushion - passenger seat - renew

تعویض فوم قسمت نشیمنگاه صندلی شاگرد

                 510,957

744

421B012

Switch - squab - passenger seat - renew

تعویض سوییچ کفی صندلی شاگرد

                 235,826

745

421B013

Side board - outer - passenger seat - renew

تعویض دیوار نگهدارنده خارجی صندلی شاگرد

                 117,913

746

421B014

Side board - inner - passenger seat - renew

تعویض دیوار نگهدارنده داخلی  صندلی شاگرد

                 196,522

747

421B020

Cushion assembly - passenger seat - renew

تعویض نشیمنگاه صندلی شاگرد

                 393,044

748

421B021

Squab assembly - passenger seat - renew

تعویض پشتی صندلی شاگرد

                 314,435

749

421B026

Storage tray - passenger seat - renew

تعویض محفظه مدارک صندلی شاگرد

                   78,609

750

421B029

Cover - adjust track - passenger seat - rear - renew

تعویض کاور کاور تنظیم کننده صندلی سمت شاگرد عقب

                   78,609

751

421B031

Cover - adjust track - passenger seat - front - renew

تعویض کاور کاور تنظیم کننده صندلی سمت شاگرد جلو

                   78,609

752

421C001

Headrest - rear seat - each - renew

تعویض 1عدد پشت سری صندلی عقب

                   78,609

753

421C003

Headrests - rear seat - all - renew

تعویض تمامی پشت سری های صندلی عقب

                   78,609

754

421C004

Headrest sleeve - rear seat - each - renew

تعویض 1عدد غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی عقب

                   78,609

755

421C006

Headrest sleeves - rear seat - set - renew

تعویض ست غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی عقب

                   78,609

756

421C007

Bracket - rear seat cushion hinge - renew

تعویض نگهدارنده لولا نشیمنگاه صندلی عقب

                 117,913

757

421C010

Squab assembly - 100% rear seat - renew

تعویض کامل پشتی صندلی عقب

                 117,913

758

421C011

Cover assembly - squab - 100% rear seat - renew

تعویض کامل کاور پشتی صندلی عقب

                 117,913

759

421C015

Armrest assembly - rear seat - renew

تعویض زیر آرنجی صندلی عقب

                 157,218

760

421C016

Release button - squab - rear seat - left - renew

تعویض کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب سمت چپ

                 353,740

761

421C017

Release button - squab - rear seat - right - renew

تعویض کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب سمت راست

                 353,740

762

421C018

Release buttons - squab - rear seat - both - renew

تعویض کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب دوطرف

                 628,870

763

421C019

Release button escutcheon - squab - rear seat - left - renew

تعویض قاب کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب سمت چپ

                 353,740

764

421C020

Release button escutcheon - squab - rear seat - right - renew

تعویض قاب کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب سمت راست

                 353,740

765

421C021

Release button escutcheons - squab - rear seat - both - renew

تعویض قاب کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب دوطرف

                 628,870

766

421C028

Strike - squab - rear seat - left - renew

تعویض پشتی صندلی عقب چپ

                 157,218

767

421C029

Strike - squab - rear seat - right - renew

تعویض پشتی صندلی عقب راست

                 157,218

768

421C030

Strikes - squab - rear seat - both - renew

تعویض پشتی صندلی عقب هردوسمت

                 235,826

769

421C031

Hinge bush - squab - rear seat - renew

تعویض بوش لولای پشتی صندلی عقب

                 196,522

770

421C034

Cushion assembly - 100% rear seat - renew

تعویض کامل نشیمنگاه عقب

                   78,609

771

421C035

Cover assembly - cushion - 100% rear seat - renew

تعویض کامل کاور نشیمنگاه عقب

                 275,131

772

421C057

Squab assembly - 40% rear seat - renew

تعویض 40درصد پشتی صندلی عقب

                 196,522

773

421C058

Squab assembly - 60% rear seat - renew

تعویض 60درصد پشتی صندلی عقب

                 196,522

774

421C059

Cover assembly - squab - 40% rear seat - renew

تعویض کاور 40درصد پشتی صندلی عقب

                 275,131

775

421C060

Cover assembly - squab - 60% rear seat - renew

تعویض کاور 60درصد پشتی صندلی عقب

                 275,131

776

421C066

Squab assembly - 10% rear seat - left - renew

تعویض 10درصد پشتس صدلی عقب سمت چپ

                 196,522

777

421C076

Squab assembly - 10% rear seat - right - renew

تعویض 10درصد پشتس صدلی عقب سمت راست

                 196,522

778

431A001

Covers - outer - quarter - front - both - renew

تعویض کاور گوشه ای بیرونی جلو دوطرف

                   78,609

779

431A002

Cover - outer - quarter - front - left - renew

تعویض کاور گوشه ای بیرونی جلو سمت چپ

                   78,609

780

431A003

Cover - outer - quarter - front - right - renew

تعویض کاور گوشه ای بیرونی جلو سمت راست

                   78,609

781

431B001

A pillar upper trim finisher - left - renew

تعویض قاب بالای ستون A سمت چپ

                   78,609

782

431B002

A pillar upper trim finisher - right - renew

تعویض قاب بالای ستون A سمت راست

                   78,609

783

431B003

A pillar upper trim finishers - both - renew

تعویض قاب بالای ستون A دوطرف

                 117,913

784

431B004

A pillar lower trim finisher - left - renew

تعویض قاب پایینی ستون A سمت چپ

                 117,913

785

431B005

A pillar lower trim finisher - right - renew

تعویض قاب پایینی ستون A سمت راست

                 117,913

786

431B006

A pillar lower trim finishers - both - renew

تعویض قاب پایینی ستون A دوطرف

                 157,218

787

431B013

Cover - a pillar upper trim finisher - upper - left - renew

تعویض کاور  قاب بالای ستون A سمت چپ

                   78,609

788

431B014

Cover - a pillar upper trim finisher - upper - right - renew

تعویض کاور  قاب بالای ستون A سمت راست

                   78,609

789

431B015

Covers - a pillar upper trim finisher - upper - both - renew

تعویض کاور  قاب بالای ستون A دوطرف

                   78,609

790

431B016

Bolt cover - a pillar lower trim finisher - left - renew

تعویض پیچ کاور قاب بالای ستون A سمت چپ

                   78,609

791

431B017

Bolt cover - a pillar lower trim finisher - right - renew

تعویض پیچ کاور قاب بالای ستون A سمت راست

                   78,609

792

431B018

Bolt covers - a pillar lower trim finisher - both - renew

تعویض پیچ کاور قاب بالای ستون A دوطرف

                   78,609

793

431C001

Bc pillar upper trim finisher - left - renew

تعویض قاب بالای ستون BC سمت چپ

                 196,522

794

431C002

Bc pillar upper trim finisher - right - renew

تعویض قاب بالای ستون BC سمت راست

                 196,522

795

431C003

Bc pillar upper trim finishers - both - renew

تعویض قاب بالای ستون BC دوطرف

                 314,435

796

431C004

Bc pillar lower trim finisher - left - renew

تعویض قاب پایینی ستون BC سمت چپ

                 157,218

797

431C005

Bc pillar lower trim finisher - right - renew

تعویض قاب پایینی ستون BC سمت راست

                 157,218

798

431C006

Bc pillar lower trim finishers - both - renew

تعویض قاب پایینی ستون BC دوطرف

                 235,826

799

431C007

Cover - bc pillar upper trim finisher - upper - left - renew

تعویض کاور قاب بالای ستون BC سمت چپ

                   78,609

800

431C010

Cover - bc pillar upper trim finisher - upper - right - renew

تعویض کاور قاب بالای ستون BC سمت راست

                   78,609

801

431C011

Covers - bc pillar upper trim finisher - upper - both - renew

تعویض کاور قاب بالای ستون BC دوطرف

                 117,913

802

431D001

D pillar upper trim finisher - left - renew

تعویض قاب بالای ستون D سمت چپ

                 157,218

803

431D002

D pillar upper trim finisher - right - renew

تعویض قاب بالای ستون D سمت راست

                 157,218

804

431D003

D pillar upper trim finishers - both - renew

تعویض قاب بالای ستون D دوطرف

                 196,522

805

431D007

Molding assembly - rear door window - outer - left - renew

تعویض قاب پلاستیکی بیرونی شیشه درب عقب سمت چپ

                   78,609

806

431D008

Molding assembly - rear door window - outer - right - renew

تعویض قاب پلاستیکی بیرونی شیشه درب عقب سمت راست

                   78,609

807

431D009

Molding assemblies - rear door window - outer - both - renew

تعویض قاب پلاستیکی بیرونی شیشه درب عقب دوطرف

                   78,609

808

431F001

Sill tread plate - front - left - renew

تعویض قاب رکاب جلو سمت چپ

                 117,913

809

431F002

Sill tread plate - front - right - renew

تعویض قاب رکاب جلو سمت راست

                 117,913

810

431F003

Sill tread plates - front - both - renew

تعویض قاب رکاب جلو سمت دوطرف

                 117,913

811

431F004

Sill tread plate - rear - left - renew

تعویض قاب رکاب عقب  سمت چپ

                 117,913

812

431F005

Sill tread plate - rear - right - renew

تعویض قاب رکاب عقب سمت راست

                 117,913

813

431F006

Sill tread plates - rear - both - renew

تعویض قاب رکاب عقب سمت دوطرف

                 117,913

814

432A003

Water deflector - front door - left - renew

تعویض محافظ آب درب جلو سمت چپ

                 157,218

815

432A004

Trim panel assembly - front door - left - renew

تعویض رودری درب جلو سمت چپ

                 157,218

816

432A009

Handle assembly - inner - front door - left - renew

تعویض دستگیره داخلی درب جلو چپ

                 196,522

817

432A011

Panel - rear mirror - front door - left - renew

تعویض قاب آینه بغل سمت چپ

                   78,609

818

432A012

Cover - rear mirror seal - front door - left - renew

تعویض کاور قاب آینه بغل درب جلو سمت چپ

                 157,218

819

432A017

Trim panel assemblies - front door - both - renew

تعویض رودری درب جلو دوطرف

                 235,826

820

432A018

Water deflectors - front door - both - renew

تعویض محافظ آب درب جلو دوطرف

                 235,826

821

432A034

Panels - rear mirror - front door - both - renew

تعویض پنل آینه بغل  دوطرف

                   78,609

822

432A035

Covers - rear mirror - front door - both - renew

تعویض کاور آینه بغل  دوطرف

                 235,826

823

432A039

Molding - front door grab handle - left - renew

تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب جلو سمت چپ

                   78,609

824

432A040

Moldings - front door grab handle - both - renew

تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب جلو دوطرف

                   78,609

825

432A041

Handle assemblies - inner - front door - both - renew

تعویض دستگیره داخلی درب جلو دوطرف

                 275,131

826

432B002

Water deflector - front door - right - renew

تعویض محافظ آب درب جلو سمت راست

                 157,218

827

432B003

Trim panel assembly - front door - right - renew

تعویض رودری درب جلو سمت راست

                 157,218

828

432B009

Handle assembly - inner - front door - right - renew

تعویض دستگیره داخلی درب جلو راست

                 196,522

829

432B010

Panel - rear mirror - front door - right - renew

تعویض پنل آینه بغل  راست

                   78,609

830

432B011

Cover - rear mirror seal - front door - right - renew

تعویض کاور آینه بغل  راست

                 157,218

831

432B023

Molding - front door grab handle - right - renew

تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب جلو سمت راست

                   78,609

832

432C007

Water deflector - rear door - left - renew

تعویض محافظ آب درب عقب سمت چپ

                 157,218

833

432C008

Water deflector - rear door - right - renew

تعویض محافظ آب درب عقب سمت راست

                 157,218

834

432C009

Water deflectors - rear door - both - renew

تعویض محافظ آب درب عقب دوطرف

                 235,826

835

432C010

Trim panel assembly - rear door - left - renew

تعویض رودری درب عقب سمت چپ

                 157,218

836

432C011

Trim panel assembly - rear door - right - renew

تعویض رودری درب عقب سمت راست

                 157,218

837

432C012

Trim panel assemblies - rear door - both - renew

تعویض رودری درب عقب دوطرف

                 196,522

838

432C028

Handle assembly - inner - rear door - left - renew

تعویض دستگیره داخلی درب عقب چپ

                 157,218

839

432C029

Handle assembly - inner - rear door - right - renew

تعویض دستگیره داخلی درب عقب راست

                 157,218

840

432C030

Handle assemblies - inner - rear door - both - renew

تعویض دستگیره داخلی درب عقب دوطرف

                 275,131

841

432C036

Stopper - rear door without speaker - left - renew

تعویض استوپ درب عقب (بدون اسپیکر ) سمت چپ

                   78,609

842

432C037

Stopper - rear door without speaker - right - renew

تعویض استوپ درب عقب (بدون اسپیکر ) سمت راست

                   78,609

843

432C038

Stoppers - rear door without speaker - both - renew

تعویض استوپ درب عقب (بدون اسپیکر ) دوطرف

                 117,913

844

432C039

Molding - rear door grab handle - left - renew

تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب عقب سمت چپ

                   78,609

845

432C040

Molding - rear door grab handle - right - renew

تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب عقب سمت راست

                   78,609

846

432C046

Trim finisher - inner - quarter - rear - left - renew

تعویض قاب تزئینی داخلی لچکی عقب چپ

                   78,609

847

432C047

Trim finisher - inner - quarter - rear - right - renew

تعویض قاب تزئینی داخلی لچکی عقب راست

                   78,609

848

432C048

Trim finishers - inner - quarter - rear - both - renew

تعویض قاب تزئینی داخلی هردو لچکی عقب

                 117,913

849

432C057

Moldings - rear door grab handle - both - renew

تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب عقب دوطرف

                   78,609

850

433A001

Panel - heading roof - renew

تعویض پنل نمدی سقف

              1,532,872

851

433B002

Handle - grab - front - passenger - renew

تعویض دستگیره درب جلو شاگرد

                   78,609

852

433B004

Handle - grab - rear - left - renew

تعویض دستگیره درب عقب سمت چپ

                   78,609

853

433B005

Handle - grab - rear - right - renew

تعویض دستگیره درب عقب سمت راست

                   78,609

854

433B006

Handles - grab - rear - both - renew

تعویض دستگیره درب عقب دوطرف

                 117,913

855

433B008

Bracket - grab handle - front - passenger - renew

تعویض نگهدارنده دستگیره جلو سمت شاگرد

                 746,784

856

433B009

Glasses box assembly - driver - renew

تعویض جا عینکی سمت راننده

                   78,609

857

433B011

Bracket - grab handle - front - driver - renew

تعویض نگهدارنده دستگیره جلو سمت راننده

                 746,784

858

433B012

Brackets - grab handle - front - both - renew

تعویض نگهدارنده دستگیره جلو دوطرف

                 746,784

859

433B013

Bracket - grab handle - rear - left - renew

تعویض نگهدارنده دستگیره عقب چپ

                 746,784

860

433B014

Bracket - grab handle - rear - right - renew

تعویض نگهدارنده دستگیره عقب راست

                 746,784

861

433B015

Brackets - grab handle - rear - both - renew

تعویض نگهدارنده دستگیره عقب دوطرف

                 746,784

862

433C001

Sun visor - driver - renew

تعویض آفتابگیر سمت راننده

                 117,913

863

433C002

Sun visor - passenger - renew

تعویض آفتابگیر سمت شاگرد

                 117,913

864

433C003

Sun visors - both - renew

تعویض آفتابگیر دوطرف

                 157,218

865

433C004

Retaining clip - sun visor - renew

تعویض پاپه آفتابگیر

                   78,609

866

433C017

Cover - retainer - sun visor - driver - renew

تعویض کاور پایه آفتابگیر سمت راننده

                   78,609

867

433C018

Cover - retainer - sun visor - passenger - renew

تعویض کاور پایه آفتابگیر سمت شاگرد

                   78,609

868

433C019

Covers - retainer - sun visor - both - renew

تعویض کاور پایه آفتابگیر دوطرف

                   78,609

869

434A001

Carpet - floor panel - renew

تعویض موکت کف

                  668,175

870

434A021

Insulator - floor panel - tunnel - renew

تعویض صداگیر کف خودرو بالای تونل گیبرکس

                 707,479

871

434A022

Insulator - floor panel carpet - front - left - renew

تعویض صداگیر موکت کف خودرو جلو سمت چپ

                 707,479

872

434A023

Insulator - floor panel carpet - front - right - renew

تعویض صداگیر موکت کف خودرو جلو سمت راست

                 707,479

873

434A024

Insulators - floor panel carpet - front - both - renew

تعویض صداگیر موکت کف خودرو جلو دوطرف

                 707,479

874

434A025

Insulator - floor panel carpet - rear - left - renew

تعویض صداگیر موکت کف خودرو عقب سمت چپ

                 707,479

875

434A026

Insulator - floor panel carpet - rear - right - renew

تعویض صداگیر موکت کف خودرو عقب سمت راست

                 707,479

876

434A027

Insulators - floor panel carpet - rear - both - renew

تعویض صداگیر موکت کف خودرو عقب دوطرف

                 707,479

877

435A001

Trim finisher - decklid - right - renew

تعویض کاور طاقچه عقب سمت راست

                 157,218

878

435A003

Trim finisher - decklid - left - renew

تعویض کاور طاقچه عقب سمت چپ

                 157,218

879

435A004

Sill tread plate - decklid - renew

تعویض صفحه آببندی درب صندوق

                   78,609

880

435A005

Carpet assebmly - decklid - renew

تعویض موکت درب صندوق

                   78,609

881

435A006

Trim finishers - decklid - both - renew

تعویض تریم درب صندوق دو طرف

                 235,826

882

435A019

Base - decklid inner handle - upper - renew

تعویض پایه دستگیره بالایی درب صندوق

                   78,609

883

435A020

Base - decklid inner handle - lower - renew

تعویض پایه دستگیره پایینی درب صندوق

                   78,609

884

435B002

Tailgate lower trim panel(decklid inner trim panel) - renew

تعویض تریم پایینی درب صندوق

                   78,609

885

436A001

Parcel shelf assembly - rear - renew

تعویض طاقچه صندوق عقب

                 275,131

886

441A001

Reading lamp assembly - front - renew

تعویض لامپ مطالعه جلو

                 117,913

887

441A002

Lens - reading lamp - front - renew

تعویض لنز لامپ مطالعه

                   78,609

888

441A003

Bulb - reading lamp - front - each - renew

تعویض 1عدد لامپ چراغ مطالعه جلو دوطرف

                 117,913

889

441A005

Bulbs - reading lamp - front - set - renew

تعویض ست لامپ چراغ مطالعه جلو 

                 117,913

890

441A007

Switch assembly - sunroof - renew

تعویض کلید سانروف

                 117,913

891

441B001

Reading lamp assembly - rear - renew

تعویض لامپ چراغ مطالعه عقب

                   78,609

892

441B002

Lens - reading lamp - rear - renew

تعویض لامپ چراغ لنز مطالعه عقب

                   78,609

893

441B003

Bulb - reading lamp - rear - renew

تعویض لامپ چراغ مطالعه عقب

                   78,609

894

441C003

Lamp assembly - decklid - renew

تعویض لامپ چراغ روی صندوق

                 117,913

895

451A001

Insulator - plenum panel - renew

تعویض عایق سینی اتاق

                 196,522

896

451A004

Insulator - secondary bulkhead - renew

تعویض عایق

               1,336,350

897

451B001

Insulator - front section - renew

تعویض عایق جلو

              1,257,741

898

451B002

Insulator - front section - lower - renew

تعویض عایق جلو پایین

              2,083,133

899

461A001

Seat belt assembly - front - driver - renew

تعویض کامل کمربند جلو دو سمت راننده

                 196,522

900

461A002

Seat belt assembly - front - passenger - renew

تعویض کامل کمربند جلو دو سمت شاگرد

                 196,522

901

461A003

Seat belt assemblies - front - both - renew

تعویض کامل کمربند جلو دو طرف

                 235,826

902

461A004

Adjuster - seat belt height - front - driver - renew

تعویض تنظیم کننده ارتفاع کمربند جلو سمت راننده

                 157,218

903

461A005

Adjuster - seat belt height - front - passenger - renew

تعویض تنظیم کننده ارتفاع کمربند جلو سمت شاگرد

                 157,218

904

461A006

Adjusters - seat belt height - front - both - renew

تعویض تنظیم کننده ارتفاع کمربند جلو دوطرف

                 235,826

905

461A010

Buckle - seat belt - front - driver - renew

تعویض قفل کمربند جلو سمت راننده

                 157,218

906

461A011

Buckle - seat belt - front - passenger - renew

تعویض قفل کمربند جلو سمت شاگرد

                 157,218

907

461A012

Buckles - seat belt - front - both - renew

تعویض قفل کمربند جلو سمت دو طرف

                 235,826

908

461B001

Seat belt assembly - rear - left - renew

تعویض کامل کمربند عقب چپ

                 275,131

909

461B002

Seat belt assembly - rear - right - renew

تعویض کامل کمربند عقب راست

                 275,131

910

461B003

Seat belt assemblies - rear - both - renew

تعویض کامل کمربند عقب دو طرف

                 314,435

911

461B005

Buckle - seat belt - rear - left - renew

تعویض قفل کمربند عقب چپ

                 117,913

912

461B006

Escutcheon - seat belt - rear - left - renew

تعویض قاب کمربند عقب چپ

                   78,609

913

461B007

Escutcheon - seat belt - rear - right - renew

تعویض قاب کمربند عقب راست

                   78,609

914

461B008

Escutcheons - seat belt - rear - both - renew

تعویض قاب کمربند عقب دوطرف

                 117,913

915

461B010

Belt and buckle - rear seat - center - renew

تعویض کمربند و قفل عقب وسط

                 275,131

916

461B015

Buckle - seat belt - rear - right - renew

تعویض قفل کمربند عقب راست

                 117,913

917

461B016

Buckles - seat belt - rear - both - renew

تعویض قفل کمربند عقب دو طرف

                 157,218

918

461B027

Anchor - child seat - lower - renew

تعویض قفل پایین صندلی بچه

                 117,913

919

461B028

Anchor - child seat - upper - right - renew

تعویض قفل بالایی صندلی بچه سمت راست

                   78,609

920

461B029

Cover - anchor - child seat - upper - right - renew

تعویض کاور قفل بالایی صندلی بچه سمت راست

                   78,609

921

461B032

Anchor - child seat - upper - left - renew

تعویض قفل بالایی صندلی بچه سمت چپ

                   78,609

922

461B033

Cover - anchor - child seat - upper - left - renew

تعویض کاور قفل بالایی صندلی بچه سمت چپ

                   78,609

923

461B034

Escutcheon - seat belt - rear - center - renew

تعویض قاب بالایی کمربند عقب وسط

                   78,609

924

471A001

Airbag - front - driver - renew

کیسه هوای سمت راننده

                 117,913

925

471A002

Airbag - front - passenger - renew

کیسه هوای سمت شاگرد

                 904,001

926

511D004

Cover assembly - floor panel fuel pump manhole - renew

تعویض درپوش دریچه پمپ بنزین کف اتاق

                 117,913

927

511F001

Radiator upper beam assembly - renew

تعویض قاب بالای رادیاتور

                 393,044

928

511F008

Support assembly - front end tie bar - left - renew

تعویض مجموعه نگهدارنده میله کششی جلو چپ

                 393,044

929

511F009

Support assembly - front end tie bar - right - renew

تعویض مجموعه نگهدارنده میله کششی جلو راست

                 393,044

930

511F010

Support assembly - front end tie bar - both - renew

تعویض مجموعه نگهدارنده میله کششی هردو سمت

                 471,653

931

511F016

Headlamp frame panel - left - renew

تعویض پنل قاب چراغ سمت چپ

                   78,609

932

511F017

Headlamp frame panel - right - renew

تعویض پنل قاب چراغ سمت راست

                   78,609

933

511F018

Headlamp frame panels - both - renew

تعویض پنل قاب چراغ دو طرف

                   78,609

934

532A001

Fuel filler flap - renew

تعویض درب بیرونی باک

                 117,913

935

532A011

Bumper - fuel filler flap - renew

تعویض ضربگیر درب بیرونی باک

                   78,609

936

532B003

Release cable - fuel filler flap actuator (charger door latch) - renew

تعویض کابل آزاده کن فعال کننده درب بیرونی باک

                 393,044

937

532B005

Release handle - fuel filler flap(charger door) - renew

تعویض دستگیره آزاد کننده درب بیرونی باک

                   78,609

938

541A001

Plug - body hole - renew

تعویض درپوش روزنه بدنه

                 117,913

939

551A005

Body - entire - color/clear coat

 آسترزدن کل بدنه

               4,716,528

940

551A006

Body - entire - refinish/clear coat

پاشش رنگ کل بدنه

               6,760,357

941

551A011

Body - entire - polishing

پولیش کل بدنه

                 786,088

942

552A001

Bonnet - entire - color/clear coat

 آسترزدن درب موتور

                 707,479

943

552A002

Bonnet - entire - refinsh/clear coat

پاشش رنگ درب موتور

                 982,610

944

552A003

Bonnet - entire - polishing

پولیش درب موتور

                 157,218

945

552A004

Bonnet - part - polishing

پولیش قسمتی از درب موتور

                   78,609

946

552A005

Hinge - bonnet - left - color/clear coat

 آسترزدن لولای درب موتور چپ

                 117,913

947

552A006

Hinge - bonnet - right - color/clear coat

 آسترزدن لولای درب موتور راست

                 117,913

948

552A007

Outer bracket - bonnet - left - color/clear coat

 آسترزدن نگهدارنده درب موتور چپ

                 157,218

949

552A008

Outer bracket - bonnet - right - color/clear coat

 آسترزدن نگهدارنده درب موتور راست

                 157,218

950

552B001

Roof - color/clear coat

زدن آستر سقف

                 904,001

951

552B002

Roof - refinish/clear coat

پاشش رنگ سقف

              1,139,828

952

552B003

Roof - polishing

پولیش سقف

                 196,522

953

552D001

Decklid - color/clear coat

 آسترزدن درب صندوق

                 471,653

954

552D002

Decklid - refinish/clear coat

پاشش رنگ درب صندوق

                 628,870

955

552D003

Decklid - polishing

پولیش درب صندوق

                   78,609

956

552D004

Applique - license plate - decklid - refinish/clear coat

پاشش رنگ قاب زیر پلاک روی درب صندوق

                 117,913

957

552D005

Applique - license plate - decklid - color/clear coat

 آسترزدن قاب زیر پلاک روی درب صندوق

                 117,913

958

552D006

Hinge - decklid - left - color/clear coat

 آسترزدن لولای درب صندوق چپ

                 117,913

959

552D007

Hinge - decklid - right - color/clear coat

 آسترزدن لولای درب صندوق راست

                 117,913

960

552F009

Door - front - right - color/clear coat

 آسترزدن درب جلو راست

                 746,784

961

552F010

Door - front - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ درب جلو راست

                 943,306

962

552F011

Door - front - left - color/clear coat

 آسترزدن درب جلو چپ

                 746,784

963

552F012

Door - front - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ درب جلو چپ

                 943,306

964

552F013

Hinge assembly - front side door - right - upper - color/clear coat

 آسترزدن لولای بالایی درب جلو راست

                 117,913

965

552F014

Hinge assembly - front side door - left - upper - color/clear coat

 آسترزدن لولای بالایی درب جلو چپ

                 117,913

966

552F015

Door - front - left - polishing

پولیش درب جلو چپ

                   78,609

967

552F016

Door - front - right - polishing

پولیش درب جلو راست

                   78,609

968

552F017

Outer handle - front door - left - color/clear coat

 آسترزدن دستگیره بیرونی درب جلو چپ

                 157,218

969

552F018

Cover - lock cylinder housing - front door - left - color/clear coat

 آسترزدن قاب قفل جلو چپ

                 157,218

970

552F019

Outer handle - front door - right - color/clear coat

 آسترزدن دستگیره بیرونی درب جلو راست

                 157,218

971

552F020

Cover - lock cylinder housing - front door - right - color/clear coat

 آسترزدن قاب قفل جلو راست

                 157,218

972

552F021

Hinge assembly - front side door - right - lower - color/clear coat

 آسترزدن لولای پایینی درب جلو راست

                 157,218

973

552F022

Hinge assembly - front side door - left - lower - color/clear coat

 آسترزدن لولای پایینی درب جلو چپ

                 157,218

974

552G009

Door - rear - right - color/clear coat

 آسترزدن درب عقب راست

                  668,175

975

552G010

Door - rear - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ درب عقب راست

                 825,392

976

552G011

Door - rear - left - color/clear coat

 آسترزدن درب عقب چپ

                  668,175

977

552G012

Door - rear - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ درب عقب چپ

                 825,392

978

552G013

Hinge assembly - rearside door - right - upper - color/clear coat

 آسترزدن لولای بالایی درب عقب راست

                 117,913

979

552G014

Hinge assembly - rear side door - left - upper - color/clear coat

 آسترزدن لولای بالایی درب عقب چپ

                 117,913

980

552G015

Door - rear - left - polishing

پولیش درب عقب چپ

                   78,609

981

552G016

Door - rear - right - polishing

پولیش درب عقب راست

                   78,609

982

552G017

Outer handle - rear door - left - color/clear coat

 آسترزدن دستگیره بیرونی درب عقب چپ

                 157,218

983

552G018

Cover - lock cylinder housing - rear door - left - color/clear coat

 آسترزدن کاور قفل درب عقب چپ

                 157,218

984

552G019

Outer handle - rear door - right - color/clear coat

 آسترزدن دستگیره عقب راست

                 157,218

985

552G020

Cover - lock cylinder housing - rear door - right - color/clear coat

 آسترزدن دستگیره بیرونی درب عقب راست

                 157,218

986

552G021

Hinge assembly - front side door - right - lower - color/clear coat

 آسترزدن لولای پایینی درب جلو راست

                 157,218

987

552G022

Hinge assembly - front side door - left - lower - color/clear coat

 آسترزدن لولای پایینی درب جلو چپ

                 157,218

988

552H001

Fender - front - right - color/clear coat

 آسترزدن گلگیر جلو راست

                 393,044

989

552H002

Fender - front - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ گلگیر جلو راست

                 510,957

990

552H003

Fender - front - left - color/clear coat

 آسترزدن گلگیر جلو چپ

                 393,044

991

552H004

Fender - front - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ گلگیر جلو چپ

                 510,957

992

552H009

Fender - front - left - polishing

پولیش گلگیر جلو چپ

                   78,609

993

552H010

Fender - front - right - polishing

پولیش گلگیر جلو راست

                   78,609

994

552I001

Fender - rear - right - color/clear coat

 آسترزدن گلگیر عقب راست

                 471,653

995

552I002

Fender - rear - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ گلگیر عقب راست

                 628,870

996

552I003

Fender - rear - left - color/clear coat

 آسترزدن گلگیر عقب چپ

                 471,653

997

552I004

Fender - rear - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ گلگیر عقب چپ

                 628,870

998

552I005

Sill - door - right - color/clear coat

 آسترزدن رکاب راست

                 393,044

999

552I006

Sill - door - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ رکاب راست

                  589,566

1000

552I007

Sill - door - left - color/clear coat

 آسترزدن رکاب چپ

                 393,044

1001

552I008

Sill - door - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ رکاب چپ

                  589,566

1002

552J001

Flap - fuel filler - color/clear coat

 آسترزدن درب باک

                 117,913

1003

552J002

Flap - fuel filler - refinish/clear coat

پاشش رنگ درب باک

                 117,913

1004

552J003

Flap - fuel filler - polishing

پولیش درب باک

                   78,609

1005

552K001

A pillar - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ ستون A

                  589,566

1006

552K002

A pillar - left - color/clear coat

 آسترزدن ستون A سمت چپ

                 510,957

1007

552K003

A pillar - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ ستون A سمت راست

                  589,566

1008

552K004

A pillar - right - color/clear coat

 آسترزدن ستون A سمت راست

                 510,957

1009

552K005

B pillar - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ ستون B سمت چپ

                  589,566

1010

552K006

B pillar - left - color/clear coat

 آسترزدن ستون B سمت چپ

                 510,957

1011

552K007

B pillar - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ ستون B سمت راست

                  589,566

1012

552K008

B pillar - right - color/clear coat

پاشش رنگ ستون B سمت راست

                 510,957

1013

552K013

D pillar - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ ستون D سمت چپ

                  589,566

1014

552K014

D pillar - left - color/clear coat

 آسترزدن ستون D سمت چپ

                 510,957

1015

552K015

D pillar - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ ستون D سمت راست

                  589,566

1016

552K016

D pillar - right - color/clear coat

 آسترزدن ستون D سمت راست

                 510,957

1017

553A001

Fascia - front bumper - color/clear coat

 آسترزدن پوسته سپر جلو

                 746,784

1018

553A002

Fascia - front bumper - refinish/clear coat

پاشش رنگ پوسته سپر جلو

              1,021,914

1019

553A007

Bumper valance - front - polishing

پولیش تکه روی سپر جلو

                   78,609

1020

553A008

Fascia - front bumper - part - refinish/clear coat

پاشش رنگ قسمتی از پوسته سپر جلو

                 510,957

1021

553B001

Fascia - rear bumper - color/clear coat

 آسترزدن پوسته سپر عقب

                 746,784

1022

553B002

Fascia - rear bumper - refinish/clear coat

پاشش رنگ پوسته سپر عقب

              1,021,914

1023

553B007

Bumper valance - rear - polishing

پولیش تکه روی سپر عقب

                   78,609

1024

553B008

Fascia - rear bumper - part - refinish/clear coat

پاشش رنگ قسمتی از پوسته سپر عقب

                 510,957

1025

553F001

Mirror - exterior - right - color/clear coat

 آسترزدن آئینه بقل راست

                 393,044

1026

553F002

Mirror - exterior - left - color/clear coat

 آسترزدن آئینه بقل چپ

                 393,044

1027

553F003

Mirror - exterior - right - refinish/clear coat

پاشش رنگ آئینه بقل راست

                 471,653

1028

553F004

Mirror - exterior - left - refinish/clear coat

پاشش رنگ آئینه بقل چپ

                 471,653

1029

553F005

Mirror - exterior - right - polishing

پولیش آئینه بقل راست

                   78,609

1030

553F006

Mirror - exterior - left - polishing

پولیش آئینه بقل چپ

                   78,609

1031

611A001

Windscreen - renew

تعویض شیشه جلو

                 982,610

1032

611A007

Spacer - windscreen - renew

تعویض فاصله دهنده شیشه جلو

                 982,610

1033

611B001

Windscreen - rear - renew

تعویض شیشه عقب

                 746,784

1034

621A001

Fascia - front bumper - renew

تعویض پوسته سپر جلو

                 432,348

1035

621A004

Grille - radiator - front bumper - renew

تعویض گریل جلوی رادیاتور روی سپر جلو

                 314,435

1036

621A005

Molding - radiator grille - front bumper - left - renew

تعویض تکه پایین سپر جلو چپ جلوی رادیاتور

                   78,609

1037

621A006

Molding - radiator grille - front bumper - right - renew

تعویض تکه پایین سپر جلو راست جلوی رادیاتور

                   78,609

1038

621A007

Moldings - radiator grille - front bumper - both - renew

تعویض تکه پایین سپر جلو دو طرف جلوی رادیاتور

                 157,218

1039

621A008

Cover - towing eye - front bumper - renew

تعویض درپوش بکسل بند سپر جلو

                   78,609

1040

621A012

Bar - front bumper impact - renew

تعویض دیاق سپر جلو

                 707,479

1041

621A014

Bezel - radiator grille - front bumper - renew

تعویض توری جلوپنجره رادیاتورروی سپر جلو

                 510,957

1042

621A015

Grille - front - renew

تعویض جلوپنجره جلو

                 314,435

1043

621A018

Grille - front bumper - lower - rene

تعویض جلوپنجره پایین سپر جلو

                 353,740

1044

621A019

Molding - radiator grille - front bumper - lower - renew

تعویض پایه پایین جلوپنجره رادیاتور سپر جلو

                 353,740

1045

621A025

Bracket - front bumper mounting - rear - left - renew

تعویض نگهدارنده پایه عقب چپ سپر جلو

                 314,435

1046

621A026

Bracket - front bumper mounting - rear - right - renew

تعویض نگهدارنده پایه عقب راست سپر جلو

                 314,435

1047

621A027

Brackets - front bumper mounting - rear - both - renew

تعویض نگهدارنده پایه عقب دوطرف سپر جلو

                 393,044

1048

621A028

Grille - front bumper - lower - left - renew

تعویض هواکش پایین سپر جلو چپ

                 235,826

1049

621A029

Grille - front bumper - lower - right - renew

تعویض هواکش پایین سپر جلو راست

                 235,826

1050

621A040

Grilles - front bumper - lower - both - renew

تعویض هواکش پایین سپر جلو دو طرف

                 314,435

1051

621A041

Bracket - front bumper mounting - middle - renew

تعویض نگهدارنده پایه وسط سپر جلو

                 314,435

1052

621A042

Bezel - fog lamp - front bumper - left - renew

تعویض قاب دور مه شکن جلو چپ

                 314,435

1053

621A043

Bezel - fog lamp - front bumper - right - renew

تعویض قاب دور مه شکن جلو راست

                 314,435

1054

621A044

Bezels - fog lamp - front bumper - both - renew

تعویض قاب دور مه شکن جلو دو طرف

                 314,435

1055

621A045

Finisher - front bumper - lower - right - renew

تعویض قطعه روی سپر جلو پایین راست

                   78,609

1056

621A046

Finisher - front bumper - lower - left - renew

تعویض قطعه روی سپر جلو پایین راست

                   78,609

1057

621A047

Finishers - front bumper - lower - both - renew

تعویض قطعه روی سپر جلو پایین راست

                 117,913

1058

621A055

Mount - front licence scutcheon - renew

تعویض پایه قاب پلاک جلو

                   78,609

1059

621B001

Fascia - rear bumper - renew

تعویض پوسته سپر عقب

                 314,435

1060

621B004

Fascia - rear bumper - lower - renew

تعویض پوسته پایین سپر عقب

                 314,435

1061

621B005

Bracket - rear bumper support - rear - left - renew

تعویض پایه نگهدارنده پشتی سپر عقب چپ

                 275,131

1062

621B006

Bracket - rear bumper support - rear - right - renew

تعویض پایه نگهدارنده پشتی سپر عقب راست

                 275,131

1063

621B007

Brackets - rear bumper support - rear - both - renew

تعویض پایه نگهدارنده پشتی سپر عقب دو طرف

                 275,131

1064

621B008

Bracket - rear bumper support - middle - left - renew

تعویض پایه نگهدارنده وسط سپر عقب چپ

                 275,131

1065

621B009

Bracket - rear bumper support - middle - right - renew

تعویض پایه نگهدارنده وسط سپر عقب راست

                 275,131

1066

621B010

Brackets - rear bumper support - middle - both - renew

تعویض پایه نگهدارنده وسط سپر عقب دو طرف

                 275,131

1067

621B023

Reflector - rear bumper - left - renew

تعویض شب رنگ سپر عقب چپ

                   78,609

1068

621B024

Reflector - rear bumper - right - renew

تعویض شب رنگ سپر عقب راست

                   78,609

1069

621B026

Absorber - rear bumper energy - renew

تعویض کمک ضرب گیرپشت سپر عقب

                 275,131

1070

621B027

Reflectors - rear bumper - both - renew

تعویض شب رنگ سپر عقب دو طرف

                 117,913

1071

621B044

Shield - exhaust pipe - rear bumper - right - renew

تعویض عایق حرارتی اگزوز زیر سپر عقب راست

                 157,218

1072

621B050

Absorber - rear bumper fascia energy - left - renew

تعویض کمک ضرب گیرپشت سپر عقب چپ

                 314,435

1073

621B051

Absorber - rear bumper fascia energy - middle - renew

تعویض کمک ضرب گیروسط پشت سپر عقب چپ

                 314,435

1074

621B052

Absorber - rear bumper fascia energy - right - renew

تعویض کمک ضرب گیرپشت سپر عقب راست

                 353,740

1075

621C001

Liner - wheel arch - front - left - renew

تعویض شلگیر دور لاستیک جلو چپ

                 157,218

1076

621C002

Liner - wheel arch - front - right - renew

تعویض شلگیر دور لاستیک جلو راست

                 157,218

1077

621C003

Liners - wheel arch - front - both - renew

تعویض شلگیر دور لاستیک جلو دو طرف

                 235,826

1078

621C021

Liner - rear wheel arch - rear - left - renew

تعویض شلگیر پشتی دور لاستیک عقب چپ

                 157,218

1079

621C022

Liner - rear wheel arch - rear - right - renew

تعویض شلگیر پشتی دور لاستیک عقب راست

                 157,218

1080

621C023

Liners - rear wheel arch - rear - both - renew

تعویض شلگیر پشتی دور لاستیک عقب دو طرف

                 196,522

1081

621C024

Liner - rear wheel arch - front - left - renew

تعویض شلگیر جلویی دور لاستیک عقب چپ

                 157,218

1082

621C025

Liner - rear wheel arch - front - right - renew

تعویض شلگیر جلویی دور لاستیک عقب راست

                 157,218

1083

621C026

Liners - rear wheel arch - front - both - renew

تعویض شلگیر جلویی دور لاستیک عقب دو طرف

                 196,522

1084

621C027

Deflector - front wheel arch liner - left - renew

تعویض بادگیر شلگیر جلو چپ

                   78,609

1085

621C028

Deflector - front wheel arch liner - right - renew

تعویض بادگیر شلگیر جلو راست

                   78,609

1086

621C029

Deflectors - front wheel arch liner - both - renew

تعویض بادگیر شلگیر جلو دوطرف

                   78,609

1087

621D001

Applique - rear license plate - renew

تعویض قاب زیر پلاک عقب

                 157,218

1088

621D005

Applique - rear licence plate - low - renew

تعویض تکه پایین قاب زیر پلاک عقب

                 157,218

1089

621D007

Seal - rear license plate applique - renew

تعویض واشر قاب زیر پلاک عقب

                 157,218

1090

631A001

Sunroof assembly - renew

تعویض سانروف

                  864,697

1091

631A002

Glass panel - sunroof - renew

تعویض شیشه سانروف

                 117,913

1092

631A004

Sunshade assembly - sunroof - renew

تعویض شید سانروف

                 904,001

1093

631A005

Wind deflector - sunroof - renew

تعویض بادگیر سانروف

                 904,001

1094

631A007

Motor - sunroof - renew

تعویض موتور سانروف

                 746,784

1095

631A009

Frame - sunroof - renew

تعویض قاب سانروف

                 982,610

1096

631A011

Sunroof drain tubes - front - both - renew

تعویض لوله تخلیه آب جلویی دو طرف سانروف

                 786,088

1097

631A012

Sunroof drain tubes - rear - both - renew

تعویض لوله تخلیه آب پشتی دو طرف سانروف

                 786,088

1098

631A014

Drain channel - sunroof - renew

تعویض محقظه تخلیه سانروف

                 943,306

1099

631A020

Sunroof flexible cover - left - renew

تعویض کاور سمت چپ سانروف

                 786,088

1100

631A021

Sunroof flexible cover - right - renew

تعویض کاور سمت راست سانروف

                 786,088

1101

631A022

Sunroof flexible covers - both - renew

تعویض کاور سانروف دو طرف

                 825,392

1102

631A023

Sunroof drain tube - left - front - renew

تعویض لوله تخلیه آب سانروف جلو چپ

                 746,784

1103

631A024

Sunroof drain tube - right - front - renew

تعویض لوله تخلیه آب سانروف جلو راست

                 746,784

1104

631A025

Sunroof drain tube - left - rear - renew

تعویض لوله تخلیه عقب چپ سانروف

                 746,784

1105

631A026

Sunroof drain tube - right - rear - renew

تعویض لوله تخلیه عقب راست سانروف

                 746,784

1106

631A027

Bracket - sunroof - left - renew

تعویض نگهدارنده سمت چپ سانروف

                  864,697

1107

631A028

Bracket - sunroof - right - renew

تعویض نگهدارنده سمت راست سانروف

                  864,697

1108

631A029

Brackets - sunroof - both - renew

تعویض نگهدارنده دو طرف سانروف

                  864,697

1109

631A030

Protector - sunroof drain tube - front - left - renew

تعویض محافظ لوله تخلیه سمت چپ جلوی سانروف

                 746,784

1110

631A031

Protector - sunroof drain tube - front - right - renew

تعویض محافظ لوله تخلیه سمت راست جلوی سانروف

                 746,784

1111

631A032

Protectors - sunroof drain tube - front - both - renew

تعویض محافظ لوله تخلیه دوطرف جلوی سانروف

                 786,088

1112

631A036

Valve - sunroof drain tube - rear - left - renew

تعویض سوپاپ لوله تخلیه عقب چپ

                 786,088

1113

631A037

Valve - sunroof drain tube - rear - right - renew

تعویض سوپاپ لوله تخلیه عقب راست

                 786,088

1114

631A038

Valves - sunroof drain tube - rear - both - renew

تعویض سوپاپ لوله تخلیه عقب دو طرف

                 786,088

1115

651A001

Headlamp assembly - left - renew

تعویض چراغ جلو چپ

                 275,131

1116

651A002

Headlamp assembly - right - renew

تعویض چراغ جلو راست

                 275,131

1117

651A003

Headlamp assemblies - both - renew

تعویض چراغ جلو دو طرف

                 314,435

1118

651A007

Bulb - dip beam - left - renew

تعویض لامپ نور پایین چپ

                 157,218

1119

651A008

Bulb - dip beam - right - renew

تعویض لامپ نور پایین راست

                 157,218

1120

651A009

Bulbs - dip beam - both - renew

تعویض لامپ نور پایین دو طرف

                 235,826

1121

651A010

Bulb - main beam - left - renew

تعویض لامپ نور بالا چپ

                 157,218

1122

651A011

Bulb - main beam - right - renew

تعویض لامپ نور بالا راست

                 157,218

1123

651A012

Bulbs - main beam - both - renew

تعویض لامپ نور بالا دوطرف

                 235,826

1124

651A013

Bulb - front side lamp - left - renew

تعویض لامپ کناری جلو چپ

                 314,435

1125

651A014

Bulb - front side lamp - right - renew

تعویض لامپ کناری جلو راست

                 314,435

1126

651A015

Bulbs - front side lamp - both - renew

تعویض لامپ کناری جلو دوطرف

                 353,740

1127

651A016

Cover - main beam - left - renew

تعویض کاور لامپ نور بالا چپ

                 157,218

1128

651A017

Cover - main beam - right - renew

تعویض کاور لامپ نور بالا راست

                 157,218

1129

651A018

Covers - main beam - both - renew

تعویض کاور لامپ نور بالا دوطرف

                 235,826

1130

651A019

Cover - dip beam - left - renew

تعویض کاور لامپ نور پایین چپ

                 157,218

1131

651A020

Cover - dip beam - right - renew

تعویض کاور لامپ نور پایین راست

                 157,218

1132

651A021

Covers - dip beam - both - renew

تعویض کاور لامپ نور پایین دوطرف

                 235,826

1133

651A031

Headlamps - both - align beam

تنظیم نور چراغ ها

                   78,609

1134

651B004

Bulb - side turn signal lamp - left - renew

تعویض لامپ راهنمای کناری چپ

                 117,913

1135

651B005

Bulb - side turn signal lamp - right - renew

تعویض لامپ راهنمای کناری راست

                 117,913

1136

651B006

Bulbs - side turn signal lamp - both - renew

تعویض لامپ راهنمای کناری دو طرف

                 157,218

1137

651C004

Bulb - front turn signal lamp - left - renew

تعویض لامپ راهنمای چراغ جلو چپ

                 157,218

1138

651C005

Bulb - front turn signal lamp - right - renew

تعویض لامپ راهنمای چراغ جلو راست

                 157,218

1139

651C006

Bulbs - front turn signal lamp - both - renew

تعویض لامپ راهنمای چراغ جلو دو طرف

                 196,522

1140

651C016

Daytime running lamp - left - renew

تعویض لامپ چراغ نور در روز چپ

                 314,435

1141

651C017

Daytime running lamp - right - renew

تعویض لامپ چراغ نور در روز راست

                 314,435

1142

651C018

Daytime running lamps - both - renew

تعویض لامپ چراغ نور در روز دو طرف

                 353,740

1143

651C022

Harness - daytime running lamp - left - renew

تعویض سیم کشی چراغ نور در روز سمت چپ

                 314,435

1144

651C023

Harness - daytime running lamp - right - renew

تعویض سیم کشی چراغ نور در روز سمت راست

                 314,435

1145

651C024

Harnesses - daytime running lamp - both - renew

تعویض سیم کشی چراغ نور در روز دو طرف

                 314,435

1146

651C025

Cover - front turn signal lamp - left - renew

تعویض قاب لامپ راهنمای جلو چپ

                   78,609

1147

651C026

Cover - front turn signal lamp - right - renew

تعویض قاب لامپ راهنمای جلو راست

                 157,218

1148

651C027

Covers - front turn signal lamp - both - renew

تعویض قاب لامپ راهنمای جلو دوطرف

                 157,218

1149

661A001

Tail lamp assembly - left - renew

تعویض چراغ خطر عقب چپ

                 157,218

1150

661A002

Tail lamp assembly - right - renew

تعویض چراغ خطر عقب راست

                 157,218

1151

661A003

Tail lamp assemblies - both - renew

تعویض چراغ خطر عقب دو طرف

                 235,826

1152

661A007

Bulb - stop lamp - left - renew

تعویض لامپ ترمز عقب چپ

                 157,218

1153

661A008

Bulb - stop lamp - right - renew

تعویض لامپ ترمز عقب راست

                 157,218

1154

661A009

Bulbs - stop lamp - both - renew

تعویض لامپ ترمز عقب دو طرف

                 235,826

1155

661A011

Bulb - reverse lamp - right - renew

تعویض لامپ دنده عقب راست

                 157,218

1156

661A013

Bulb - fog lamp - rear - left - renew

تعویض لامپ مه شکن عقب چپ

                 157,218

1157

661A016

Bulb - rear turn signal lamp - left - renew

تعویض لامپ راهنمای چراغ خطر عقب چپ

                 157,218

1158

661A017

Bulb - rear turn signal lamp - right - renew

تعویض لامپ راهنمای چراغ خطر عقب راست

                 157,218

1159

661A018

Bulbs - rear turn signal lamp - both - renew

تعویض لامپ راهنمای چراغ خطر عقب دو طرف

                 235,826

1160

661A019

Harness - tail lamp assembly - left - renew

تعویض سیم کشی چراغ خطر عقب چپ

                 196,522

1161

661A020

Harness - tail lamp assembly - right - renew

تعویض سیم کشی چراغ خطر عقب راست

                 196,522

1162

661A021

Harnesses - tail lamp assembly - both - renew

تعویض سیم کشی چراغ خطر عقب دو طرف

                 275,131

1163

661A027

Bulb - side lamp - rear - left - renew

تعویض لامپ چراغ کناری عقب چپ

                 157,218

1164

661A028

Bulb - side lamp - rear - right - renew

تعویض لامپ چراغ کناری عقب راست

                 157,218

1165

661A034

Panel - tail lamp - left - renew

تعویض پنل خطر عقب چپ

                 157,218

1166

661A035

Panel - tail lamp - right - renew

تعویض پنل خطر عقب راست

                 157,218

1167

661A036

Panels - tail lamp - both - renew

تعویض پنل خطر عقب دو طرف

                 235,826

1168

661A039

Bulbs - side lamp - rear - both - renew

تعویض لامپ چراغ کناری عقب دو طرف

                 235,826

1169

661A052

Rear grouped lamp - left - renew

تعویض چراغ های عقب سمت چپ

                 157,218

1170

661A053

Rear grouped lamp - right - renew

تعویض چراغ های عقب سمت راست

                 157,218

1171

661A054

Rear grouped lamps - both - renew

تعویض چراغ های عقب دو طرف

                 235,826

1172

661A055

Panel - rear grouped lamp - left - renew

تعویض پنل  چراغ های عقب سمت چپ

                 157,218

1173

661A056

Panel - rear grouped lamp - right - renew

تعویض پنل  چراغ های عقب سمت راست

                 157,218

1174

661A057

Panels - rear grouped lamp - both - renew

تعویض پنل چراغ های عقب دو طرف

                 235,826

1175

661A058

Harness - rear grouped lamp - left - renew

تعویض سیمکشی چراغ های عقب سمت چپ

                 157,218

1176

661A059

Harness - rear grouped lamp - right - renew

تعویض سیمکشی چراغ های عقب سمت راست

                 157,218

1177

661A060

Harnesses - rear grouped lamp - both - renew

تعویض سیمکشی چراغ های عقب  دو طرف

                 235,826

1178

661B001

Centre high mounted stop lamp - renew

تعویض چراغ خطر سوم

                 235,826

1179

661B003

Bulb - center high mounted stop lamp - renew

تعویض لامپ چراغ خطر سوم

                 117,913

1180

661B004

Socket - centre high mounted stop lamp - renew

تعویض اتصال چراغ خطر سوم

                   78,609

1181

661C004

Bulb - number plate lamp - left - renew

تعویض لامپ چراغ پلاک  سمت چپ

                 235,826

1182

661C005

Bulb - number plate lamp - right - renew

تعویض لامپ چراغ پلاک  سمت راست

                 235,826

1183

661C006

Bulbs - number plate lamp - both - renew

تعویض لامپ چراغ پلاک  دو طرف

                 235,826

1184

661C013

Lamp assembly - number plate - renew

تعویض مجموعه لامپ پلاک

                 235,826

1185

681A001

Arm - windscreen wiper - driver - renew

تعویض بازویی تیغه برف پاککن سمت راننده

                   78,609

1186

681A002

Arm - windscreen wiper - passenger - renew

تعویض بازویی تیغه برف پاککن سمت شاگرد

                   78,609

1187

681A003

Arms - windscreen wiper - front - both - renew

تعویض بازویی تیغه برف پاککن جلو    دوطرف

                 117,913

1188

681A004

Cap - windscreen wiper - driver - renew

تعویض درپوش تیغه برف پاککن سمت راننده

                   78,609

1189

681A005

Cap - windscreen wiper - passenger - renew

تعویض درپوش تیغه برف پاککن سمت شاگرد 

                   78,609

1190

681A006

Caps - windscreen wiper - front - both - renew

تعویض درپوش تیغه برف پاککن جلو    دوطرف

                   78,609

1191

681A007

Blade - windscreen wiper - driver - renew

تعویض تیغه ی  تیغه برف پاککن سمت راننده

                   78,609

1192

681A008

Blade - windscreen wiper - passenger - renew

تعویض تیغه ی  تیغه برف پاککن سمت شاگرد

                   78,609

1193

681A009

Blades - windscreen wiper - front - both - renew

تعویض تیغه ی  تیغه برف پاککن جلو    دو طرف

                   78,609

1194

681A010

Motor - windscreen wiper - front - renew

تعویض موتور تیغه برف پاککن جلو

                 196,522

1195

681A012

Motor and linkage - windscreen wiper - front - renew

تعویض موتور و اتصالات تیغه برف پاککن جلو

                 157,218

1196

681B001

Jet - windscreen washer - front - left - renew

تعویض نازل شیشه شور جلو سمت چپ

                 157,218

1197

681B002

Jet - windscreen washer - front - right - renew

تعویض نازل شیشه شور جلو سمت راست

                 157,218

1198

681B003

Jets - windscreen washer - front - both - renew

تعویض نازل شیشه شور جلو    دو طرف

                 157,218

1199

681B004

Hose assembly - windscreen washer - front - renew

تعویض شیلنگ شیشه شور جلو

                 275,131

1200

681B005

Reservoir - windscreen washer - renew

تعویض مخزن شیشه شور

                 314,435

1201

681B007

Filler neck - windscreen washer reservoir - renew

تعویض لوله بالایی مخزن شیشه شور

                   78,609

1202

681B008

Cap - windscreen washer reservoir - renew

تعویض درپوش مخزن شیشه شور

                   78,609

1203

681B009

Grommet - windscreen washer reservoir - renew

تعویض پایه مخزن شیشه شور

                   78,609

1204

681B010

Pump - windscreen washer - renew

تعویض پمپ شیشه شور

                 275,131

1205

681B027

Hose - windscreen washer - front - renew

تعویض شیلنگ شیشه شور جلو

                 275,131

1206

681B030

Seal - windscreen washer pump - renew

تعویض واشر آببندی پمپ شیشه شور

                 275,131

1207

681B044

Connector - washer - renew

تعویض رابط شیشه شور

                 117,913

1208

681C002

Air inlet plenum - renew

تعویض مخزن ورودی هوا

                 157,218

1209

681C005

Seal - air inlet plenum - left - renew

تعویض واشر مخزن وپرودی هوا سمت چپ

                 157,218

1210

681C006

Upper cover - air inlet plenum - left - renew

تعویض کاور بالایی مخزن ورودی هوا سمت چپ

                 157,218

1211

681C007

Upper cover - air inlet plenum - right - renew

تعویض کاور بالایی مخزن ورودی هوا سمت راست

                 157,218

1212

681C008

Seal block - air inlet plenum side - left - renew

تعویض واشر کناری مخزن ورودی هوا  سمت چپ

                   78,609

1213

681C009

Seal block - air inlet plenum side - right - renew

تعویض واشر کناری مخزن ورودی هوا  سمت چپ

                   78,609

1214

681C010

Seal blocks - air inlet plenum side - both - renew

تعویض واشر کناری مخزن ورودی هوا    دو طرف

                   78,609

1215

681C011

Sealing strip - air inlet plenum - upper - renew

تعویض نوار بالایی مخزن ورودی هوا

                 157,218

1216

681C012

Sealing strip - air inlet plenum - lower - renew

تعویض نوار پایینی مخزن ورودی هوا

                 157,218

1217

681C021

Seal - air inlet plenum - right - renew

تعویض واشر مخزن وردی هوا سمت راست

                 157,218

1218

681C022

Seals - air inlet plenum - both - renew

تعویض واشر مخزن وردی هوا    دوطرف

                 157,218

1219

681C023

Upper covers - air inlet plenum - both - renew

تعویض کاور بالایی مخزن ورودی هوا    دو طرف

                 157,218

1220

691A001

Finisher - roof joint - left - renew

تعویض قاب پلاستیکی سقف سمت چپ

                 117,913

1221

691A002

Finisher - roof joint - right - renew

تعویض قاب پلاستیکی سقف سمت راست

                 117,913

1222

691A003

Finishers - roof joint - both - renew

تعویض قاب پلاستیکی سقف دو طرف

                 157,218

1223

691D001

Applique (film) assembly - front door window frame rear - left - renew

تعویض قاب پلاستیکی پشتی قاب دور شیشه درب  جلو سمت چپ

                   78,609

1224

691D002

Applique (film) assembly - front door window frame rear - right - renew

تعویض قاب پلاستیکی پشتی قاب دور شیشه درب  جلو سمت راست

                   78,609

1225

691D003

Applique (films) assemblies - front door window frame rear - both - renew

تعویض قاب پلاستیکی پشتی قاب دور شیشه درب جلو دوطرف 

                 117,913

1226

691D004

Applique (film) assembly - rear door window frame front - left - renew

تعویض قاب پلاستیکی جلویی قاب دور شیشه درب عقب سمت چپ 

                   78,609

1227

691D005

Applique (film) assembly - rear door window frame front - right - renew

تعویض قاب پلاستیکی جلویی قاب دور شیشه درب عقب سمت راست

                   78,609

1228

691D006

Applique (films) assemblies - rear door window frame front - both - renew

تعویض قاب پلاستیکی جلویی قاب دور شیشه درب عقب دوطرف

                 117,913

1229

691D011

Exterior finisher (film) - front door window - upper - left - renew

تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب جلو سمت چپ

                   78,609

1230

691D012

Exterior finisher (film) - front door window - upper - right - renew

تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب جلو سمت راست

                   78,609

1231

691D013

Exterior finishers (films) - front door window - upper - both - renew

تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب جلودوطرف

                 117,913

1232

691D014

Exterior finisher (film) - rear door window - upper - left - renew

تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب عقب سمت چپ

                   78,609

1233

691D015

Exterior finisher (film) - rear door window - upper - right - renew

تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب عقب سمت راست

                   78,609

1234

691D016

Exterior finishers (films) - rear door window - upper - both - renew

تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب عقب دوطرف

                 117,913

1235

691F001

Undertray - front underbody - renew

تعویض شلگیر جلو زیر بدنه

                 157,218

1236

691H001

Badge - front - renew

تعویض آرم جلو

                   78,609

1237

691H002

Badge - rear - renew

تعویض آرم پشت

                   78,609

1238

691H004

Badge - trunkild/tail gate - renew

تعویض آرم روی صندوق

                   78,609

1239

711A001

Instrument pack - renew

تعویض صفحه کیلومتر

                 196,522

1240

711A002

Instrument pack - reprogram and code

برنامه نویسی و کدینگ صفحه نمایش

                 117,913

1241

721A001

Switch - electric window lift - front door - passenger - renew

تعویض سوییچ شیشه بالابر درب جلو سمت شاگرد

                 157,218

1242

721A002

Switch - electric window lift - driver - renew

تعویض سوییچ شیشه بالابر درب جلو سمت راننده

                 157,218

1243

721A003

Switch - electric window lift - rear door - left - renew

تعویض سوییچ شیشه بالابر درب عقب سمت چپ

                 157,218

1244

721A004

Switch - electric window lift - rear door - right - renew

تعویض سوییچ شیشه بالابر درب عقب سمت راست

                 157,218

1245

721A005

Switches - electric window lift - rear door - both - renew

تعویض سوییچ شیشه بالابر درب عقب دو طرف

                 235,826

1246

722A001

Switch assembly - multi purpose - steering column - renew

تعویض سوییچ قفل فرمان

                 196,522

1247

722A002

Rotary coupler - renew

تعویض سوئیچ گردنده

                 235,826

1248

722A003

Switch - wiper/washer lever - renew

تعویض سوییچ اهرم شیشه شور و تیغه برف پاککن

                 235,826

1249

722A004

Switch - steering/mainbeam lever - renew

تعویض سوییچ اهرم نور بالای روی فرمان

                 235,826

1250

722A006

Master lighting switch - renew

تعویض سوییچ اصلی چراغ

                 157,218

1251

722A010

Steering angle sensor - reprogram and code

پروگرام و کدینگ سنسور زاویه فرمان

                 117,913

1252

731A019

Radio - renew

تعویض رادیو

                 196,522

1253

731A034

Player - with color radio - renew

تعویض دستگاه پخش

                 196,522

1254

731B001

Speaker - front door - left - renew

تعویض بلندگو درب جلو سمت چپ

                 157,218

1255

731B002

Speaker - front door - right - renew

تعویض بلندگو درب جلو سمت راست

                 157,218

1256

731B003

Speakers - front door - both - renew

تعویض بلندگو درب جلو دو طرف

                 235,826

1257

731B007

Speaker - tweeter - front - left - renew

تعویض توییتر بلندگو جلو سمت چپ

                 157,218

1258

731B008

Speaker - tweeter - front - right - renew

تعویض توییتر بلندگو جلو سمت راست

                 157,218

1259

731B009

Speakers - tweeter - front - both - renew

تعویض توییتر بلندگو جلو جلو دوطرف

                 235,826

1260

741A001

Amplifier unit - antenna - renew

تعویض آنتن یونیت آمپلیفایر

                 275,131

1261

752A001

Microphone - cellular phone hands free - renew

تعویض میکروفون هندزفری

                   78,609

1262

811A001

Supplemental restraint system diagnostic and control module - renew

تعویض یونیت ایربگ

                 393,044

1263

811A002

Supplemental restraint system diagnostic and control module - reprogram and code

برنامه ریزی و کدینگ یونیت ایربگ

                 117,913

1264

811C001

Sensor - parking distance control sensor - rear - each - renew

تعویض 1عدد سنسور پارک عقب

                 314,435

1265

811C003

Sensors - parking distance control sensor - rear - set - renew

تعویض دست کامل سنسور پارک عقب

                 314,435

1266

811C004

Bracket - parking distance control sensor - rear - each - renew

تعویض نگهدارنده 1عدد سنسور پارک عقب

                 314,435

1267

811C006

Brackets - parking distance control sensor - rear - set - renew

تعویض نگهدارنده دست کامل سنسور پارک عقب

                 314,435

1268

811C007

Control unit - parking distance control sensor - renew

تعویض یونیت کنترل سنسور پارک

                 157,218

1269

811C009

Camera - rear - renew

تعویض دوربین عقب

                 235,826

1270

811C018

Control unit - parking distance control sensor - reprogram and code

برنامه ریزی و کدینگ یونیت کنترل سنسور پارک

                 117,913

1271

811C019

Plug - camera - rear - renew

تعویض درپوش دوربین عقب

                 235,826

1272

821A008

Antenna - ignition lock cylinder theft deterrent sensor - renew

تعویض آنتن سیستم ضد سرقت

                 235,826

1273

831A001

High note horn - renew

تعویض صدای بم بوق

                 275,131

1274

831A002

Lower note horn - renew

تعویض صدای زیر بوق

                 275,131

1275

831A003

Horns - both - renew

تعویض بوق دوطرف

                 314,435

1276

831C001

Body control module - renew

تعویض یونیت بدنه

                 157,218

1277

831C008

Body control module - reprogram and code

پروگرام و کدینگ یونیت بدنه

                 117,913

1278

841B001

Battery - renew

تعویض باتری

                 196,522

1279

841B002

Cover - battery - renew

تعویض کاور باتری

                 196,522

1280

841B004

Tray assembly - battery - renew

تعویض سینی باتری

                 235,826

1281

841B007

Bracket - battery tray - renew

تعویض نگهدارنده سینی باتری

                 314,435

1282

841B013

Plate - battery holder - renew

تعویض صفحه نگهدارنده باتری

                   78,609

1283

861A001

Harness - engine bay - renew

تعویض سیمکشی محفظه موتور

                 432,348

1284

861B001

Harness - fascia - renew

تعویض سیم کشی داشبورد

               1,493,567

1285

861B007

Relay - automatic transmission gear shift lock - renew

تعویض رله قفل دسته دنده گیربکس

                 117,913

1286

861C001

Harness - body - renew

تعویض سیم کشی بدنه

              3,930,440

1287

861D001

Harness - automatic transmission - renew

تعویض سیم کشی گیربکس

                  589,566

1288

861E001

Harness - front door - driver - renew

تعویض سیم کشی درب جلو سمت راننده

                 314,435

1289

861E002

Harness - front door - passenger - renew

تعویض سیم کشی درب جلو سمت شاگرد

                 314,435

1290

861E003

Harnesses - front door - both - renew

تعویض سیم کشی درب جلو دوطرف

                  589,566

1291

861F001

Harness - rear door - left - renew

تعویض سیم کشی درب عقب سمت چپ

                 275,131

1292

861F002

Harness - rear door - right - renew

تعویض سیم کشی درب عقب سمت راست

                 275,131

1293

861F003

Harnesses - rear door - both - renew

تعویض سیم کشی درب عقب دوطرف

                 510,957

1294

861N001

Harness - air conditioning - renew

تعویض سیم کشی سیستم تهویه

               1,650,785

1295

861Q001

Braid - bonnet earth - renew

تعویض سیم منفی درب موتور

                 117,913

1296

861S014

Harness - rear license plate lamp - renew

تعویض سیم کشی چراغ پلاک عقب

                 157,218

1297

863A001

Fuse box assembly - engine compartment - renew

تعویض جعبه فیوز موتور

                 117,913

1298

863A002

Relay - fuse box - engine compartment - renew

تعویض رله جعبه فیوز موتور

                   78,609

1299

863A008

Fuse - engine compartment - renew

تعویض فیوز موتور

                   78,609

1300

863A011

Upper cover - fuse box - engine compartment - renew

تعویض کاور بالایی جعبه فیوز موتور

                   78,609

1301

863A012

Lower cover - fuse box - engine compartment - renew

تعویض کاور پایینی جعبه فیوز موتور

                 117,913

1302

863A014

Plug - fuse box - engine compartment - renew

تعویض درپوش جعبه فیوز

                 117,913

1303

863A015

Auxiliary fuse box - engine compartment - renew

تعویض جعبه فیوز دوم موتور

                 117,913

1304

863A016

Upper cover - auxiliary fuse box - engine compartment - renew

تعویض کاور بالایی جعبه فیوز دوم موتور

                   78,609

1305

863A017

Lower cover - auxiliary fuse box - engine compartment - renew

تعویض کاور پایینی جعبه فیوز دوم موتور

                 157,218

1306

863A036

Battery fuse box - renew

تعویض باطری جعبه فیوز

                 157,218

1307

863A038

Fuse connector - fuse box - engine compartment - renew

تعویض باطری جعبه فیوز

                   78,609

1308

863A039

Upper cover - battery top fuse box - renew

تعویض کاور بالایی جعبه فیوز بالای باطری

                   78,609

1309

863A040

Fuse - battery top fusebox - renew

تعویض فیوز جعبه فیوز بالای باطری

                   78,609

1310

863A042

Relay - auxiliary fuse box - engine compartment - renew

تعویض رله جعبه فیوز دوم موتور

                   78,609

1311

863B004

Fuse - fuse box - passenger compartment - renew

تعویض فیوز جعبه فیوز داخل اتاق

                   78,609

1312

864A002

Support - cigar lighter - renew

تعویض نگهدارنده فندک

                   78,609

1313

864A003

Head - cigar lighter - renew

تعویض سری فندک

                   78,609

1314

864A005

Cap - cigar lighter - renew

تعویض درپوش فندک

                   78,609

1315

865A001

Battery cable - positive - renew

تعویض کابل مثبت باطری

                 157,218

1316

865A002

Battery cable - negative - renew

تعویض کابل منفی باطری

                 157,218

1317

911A001

Air cleaner assembly - renew

تعویض جعبه فیلتر هوا

                 157,218

1318

911A002

Element - air cleaner - renew

تعویض فیلتر هوا

                 157,218

1319

911A004

Ducting a - air cleaner to throttle - renew

تعویض خرطومی جعبه ورودی هوا به دریچه گاز

                 196,522

1320

911A005

Rubber washer - air cleaner - renew

واشر جعبه فیلتر هوا

                 196,522

1321

911A006

Clip - air cleaner to turbo pipe - renew

تعویض بست جعبه هوا به لوله توربو

                   78,609

1322

911A007

Bracket - air cleaner - renew

تعویض نگهدارنده فیلتر هوا

                 235,826

1323

911A010

Inlet pipe - air cleaner - renew

تعویض لوله ورودی هوا به فیلتر هوا

                 275,131

1324

911A018

Ducting a - air cleaner to turbo - renew

تعویض لوله های ورودی هوا فیلتر هوا به توربو

                 117,913

1325

911A022

Ring o - air cleaner - renew

تعویض اورینگ فیلتر هوا

                 117,913

1326

922A001

Gear shift lever - automatic transmission - renew

تعویض دسته دنده گیربکس

                 117,913

1327

922A002

Cable assembly - gear shift - automatic transmission - renew

تعویض کابل دنده گیربکس

                 314,435

1328

922A003

Gear shift mechanism assembly - automatic transmission - renew

تعویض مکانیسم دنده گیربکس اتوماتیک

                 275,131

1329

922A005

Cable - gear shift mechanism - automatic transmission - check and adjust

چک کردن و تنظیم کابل مکانیسم دنده گیربکس اتوماتیک

                 117,913

1330

922A007

Plate - gear shift - automatic transmission - renew

تعویض قاب دنده گیربکس

                 117,913

1331

922A008

Bracket assembly - automatic transmission range selector lever cable - renew

تعویض نگهدارنده کابل اهرم تعویض دنده گیربکس 

                 117,913

1332

922A009

Lever - gear shift rocker - automatic transmission - renew

تعویض اهرم تعویض دنده گیربکس دنده اتوماتیک

                 117,913

1333

922A010

Bracket - gear shift lever cable - automatic transmission - renew

تعویض نگهدارنده کابل دسته دنده گیربکس

                 117,913

1334

922A011

Indicator - gear shift - automatic transmission - renew

تعویض نمایشگر دنده گیربکس

                 117,913

1335

922A015

Gear shift mechanism - automatic transmission - renew

تعویض مکانیسم دنده گیربکس اتوماتیک

                 275,131

1336

922B004

Knob - gear shift - manual transmission - renew

تعویض سردنده گیربکس دستی

                 117,913

1337

922B005

Gear shift mechanism assembly - manual transmission - renew

تعویض مکانیسم دنده گیربکس دستی

                 471,653

1338

922B009

Bracket - cable - shift & select - gear change - manual transmission - renew

تعویض دنده دستی

                 117,913

1339

923A001

Clutch assembly - renew

تعویض مجموعه کلاچ

               1,572,176

1340

923A002

Bearing - clutch release - renew

تعویض بلبرینگ کلاچ

              1,532,872

1341

923A006

Cover assembly - clutch - renew

تعویض قاب کلاچ

               1,611,480

1342

923A007

Clutch pressure plate - renew

تعویض صفحه پشت کلاچ

               1,611,480

1343

923B001

Cylinder - clutch master - renew

تعویض سیلندر اصلی کلاچ

                 314,435

1344

923B002

Hose - low pressure - clutch master cylinder - renew

تعویض شیلنگ فشار پایین سیلندر اصلی کلاچ

                 235,826

1345

923B003

Hose assembly - clutch master cylinder - renew

تعویض سیم کشی سیلندر اصلی کلاچ

                 314,435

1346

923B005

Pipe - clutch master cylinder - renew

تعویض لوله سیلندر اصلی کلاچ

                 314,435

1347

923C001

Cylinder - clutch slave - renew

تعویض سیلندر کلاچ دوم

              1,532,872

1348

923C009

Hose assembly - clutch salve cylinder or concentric slave cylinder - renew

تعویض شیلنگ سیلندر کلاچ دوم

                 235,826

1349

923C010

Bracket - clutch salve cylinder pipe - renew

تعویض نگهدارنده سیلندر کلاچ دوم

                 235,826

1350

931A001

Rear exhaust pipe - renew

تعویض لوله اگزوز عقب

                 117,913

1351

931A002

Intermediate exhaust pipe - renew

تعویض لوله اگزوز وسط

                 117,913

1352

931A004

Mounting rubbers - rear exhaust pipe - set - renew

تعویض مجموعه نگهدارنده لاستیکی لوله اگزوز عقب

                 117,913

1353

931A009

Mounting rubbers - front exhaust pipe - set - renew

تعویض مجموعه نگهدارنده لاستیکی لوله اگزوز جلو

                   78,609

1354

931A010

Mounting rubbers - exhaust pipe - set - renew

تعویض مجموعه نگهدارنده لاستیکی لوله اگزوز

                 117,913

1355

931A011

Exhaust pipe - front - renew

تعویض لوله اگزوز جلو

                 235,826

1356

931A015

Converter - renew

تعویض کاتالیزور

                 196,522

1357

931A019

Gasket - front exhaust pipe to middle exhaust pipe - renew

تعویض واشر لوله اگزوز جلو تا وسط

                 117,913

1358

931A023

Gasket - catalytic converter to front exhaust pipe - renew

تعویض واشر کاتالیزور به لوله جلویی اگزوز

                 117,913

1359

931A026

Mounting rubbers - middle exhaust pipe - set - renew

تعویض مجموعه نگهدارنده لاستیکی لوله اگزوز وسط

                   78,609

1360

931A027

Gasket - middle exhaust pipe to rear muffler - renew

تعویض واشر لوله اگزوز وسط به منبع عقب

                 117,913

1361

931B003

Heat shield - centre - renew

تعویض محافظ حرارت وسط اگزوز

                 196,522

1362

931B011

Heat shield - rear exhaust pipe - renew

تعویض محافظ حرارت لوله اگزوز عقب

                 196,522

1363

931B015

Shield - exhaust manifold - renew

تعویض محافظ منیفولد اگزوز

                 157,218

1364

941D001

Axle shaft - front - right - renew

تعویض پلوس جلو سمت راست

                 471,653

1365

941D002

Axle shaft - front - left - renew

تعویض پلوس جلو سمت چپ

                 432,348

1366

941D003

Axle shafts - front - both - renew

تعویض پلوس جلو دو طرف

                 707,479

1367

941D004

Kit - outer joint - front axle shaft - left - renew

تعویض کیت ته پلوس سمت چپ

                 353,740

1368

941D005

Kit - outer joint - front axle shaft - right - renew

تعویض کیت ته پلوس سمت راست

                 393,044

1369

941D006

Kits - outer joint - front axle shaft - both - renew

تعویض کیت ته پلوس دوطرف

                 550,262

1370

941D007

Gaiter kit - outer joint - front axle shaft - left - renew

تعویض گردگیر بیرونی پلوس اکسل جلو سمت چپ

                 353,740

1371

941D008

Gaiter kit - inner joint - front axle shaft - right - renew

تعویض گردگیر داخلی  پلوس اکسل جلو سمت راست

                 550,262

1372

941D009

Gaiter kits - inner joint - front axle shaft - both - renew

تعویض گردگیر داخلی  پلوس اکسل دوطرف

                 786,088

1373

941D012

Kit - inner joint - front axle shaft - left - renew

تعویض کیت داخلی پلوس جلو سمت چپ

                 510,957

1374

941D013

Kit - inner joint - front axle shaft - right - renew

تعویض کیت داخلی پلوس جلو سمت راست

                 550,262

1375

941D014

Kits - inner joint - front axle shaft - both - renew

تعویض کیت داخلی پلوس جلو دوطرف

                 786,088

1376

941D015

Gaiter kit - outer joint - front axle shaft - right - renew

تعویض گردگیر بیرونی پلوس اکسل جلو سمت راست 

                 393,044

1377

941D016

Gaiter kits - outer joint - front axle shaft - both - renew

تعویض گردگیر بیرونی پلوس اکسل جلو دوطرف

                 550,262

1378

941D017

Gaiter kit - inner joint - front axle shaft - left - renew

تعویض گردگیر داخلی پلوس اکسل جلو سمت چپ

                 510,957

1379

951A001

Fuel tank sub assembly - renew

تعویض باک بنزین

                  589,566

1380

951A006

Fuel pump assembly - fuel tank - renew

تعویض پمپ باک بنزین

                 196,522

1381

951A008

Seal washer - fuel pump - fuel tank module - renew

تعویض واشر پمپ  بنزین داخل باک

                 196,522

1382

951A009

Ring - locking - fuel tank - renew

تعویض حلقه قفل باک

                 196,522

1383

951A011

Steap assembly - fule tank - renew

تعویض بست باک بنزین

                 235,826

1384

951A016

Fuel - renew

تعویض بنزین

                 235,826

1385

951A017

Fuel tank assembly - renew

تعویض مخزن بنزین

                 550,262

1386

951A033

Fuel filter assembly - with bracket - renew

تعویض فیلتر بنزین با نگهدارنده

                 196,522

1387

951A034

Protector - fuel tank - renew

تعویض محافظ باک بنزین

                 235,826

1388

951A037

Fuel level sensor - fuel tank - renew

تعویض گیج باک بنزین

                 235,826

1389

951A043

Dobber - fuel pump sensor - fuel tank - renew

تعویض سنسور پمپ بنزین باک

                 235,826

1390

951A048

Feed pipe - fuel tank - renew

تعویض لوله ارسال بنزین

                 550,262

1391

951A049

Return pipe - fuel tank - renew

تعویض لوله برگشت پمپ بنزین

                 550,262

1392

951B001

Cap - fuel filler - renew

تعویض درپوش فیلتر بنزین

                   78,609

1393

951B002

Protector - fule filter pipe - renew

تعویض محافظ فیلتر بنزین

                   78,609

1394

951B003

Filler neck - renew

تعویض گلویی بنزین

                 432,348

1395

951B005

Clip - hose - fuel filler - renew

تعویض بست شلنگ فیلتر بنزین

                   78,609

1396

951B010

Clip - hose - fuel vent - renew

تعویض بست شلنگ تهویه بنزین

                   78,609

1397

951C001

Pipe assembly - underfloor fuel lines - renew

تعویض لوله های بنزین زیر خودرو

                 275,131

1398

951D001

Charcoal canister - renew

تعویض کنیستر

                 117,913

1399

C11A001

Door assembly - front - left - renew

تعویض درب جلو سمت چپ

                  668,175

1400

C11A002

Hinge - front door - left - upper - renew

تعویض لولا بالایی درب جلو سمت چپ

                 235,826

1401

C11A003

Hinge - front door - left - lower - renew

تعویض لولا پایینی درب جلو سمت چپ

                 235,826

1402

C11A004

Hinges - front door - left - both - renew

تعویض لولا پایینی درب جلو سمت چپ دوطرف

                 314,435

1403

C11A005

Hinges - front door - left - adjust

تنظیم لولا درب جلو سمت چپ

                 117,913

1404

C11A006

Door check - front door - left - renew

تعویض ترمزدرب درب جلو سمت چپ

                 196,522

1405

C11A007

Door check - front door - right - renew

تعویض ترمزدرب درب جلو سمت راست

                 196,522

1406

C11A008

Door checks - front door - both - renew

تعویض ترمزدرب درب جلو دوطرف

                 275,131

1407

C11A010

Door assemblies - front - both - renew

تعویض درب جلو دوطرف

               1,218,436

1408

C11A011

Door assembly - front - right - renew

تعویض درب جلو سمت راست

                  668,175

1409

C11A012

Hinge - front door - right - upper - renew

تعویض لولا بالایی درب جلو سمت راست

                 235,826

1410

C11A013

Hinge - front door - right - lower - renew

تعویض لولا بالایی درب جلو سمت چپ

                 235,826

1411

C11A014

Hinges - front door - right - both - renew

تعویض لولا بالایی درب جلو دوطرف

                 314,435

1412

C11A015

Hinges - front door - right - adjust

تنظیم لولا درب جلو سمت راست

                 117,913

1413

C11A016

Hinges - front door - both - adjust

تنظیم لولا درب جلودوطرف

                 157,218

1414

C11B001

Glass regulator - front door - left - renew

تعویض شیشه بالابر درب جلو سمت چپ

                 235,826

1415

C11B002

Glass regulator - front door - right - renew

تعویض شیشه بالابر درب جلو سمت راست

                 235,826

1416

C11B003

Glass regulators - front door - both - renew

تعویض شیشه بالابر درب جلو دوطرف

                 393,044

1417

C11B007

Bumper - front door window - left - renew

تعویض ضربگیر شیشه درب جلو سمت چپ

                 196,522

1418

C11B008

Bumper - front door window - right - renew

تعویض ضربگیر شیشه درب جلو سمت راست

                 196,522

1419

C11B009

Bumper - front door window - both - renew

تعویض ضربگیر شیشه درب جلو دوطرف

                 314,435

1420

C11B013

Glass regulator - front door - left - renew

تعویض ریل شیشه درب جلو سمت چپ

                 235,826

1421

C11B018

Glass regulator - front door - right - renew

تعویض ریل شیشه درب جلو سمت راست

                 235,826

1422

C11B019

Glass regulators - front door - both - renew

تعویض ریل شیشه درب جلودوطرف

                 353,740

1423

C11C001

Seal - front door - door side - left - renew

تعویض نوارآبگیر دور درب جلو سمت چپ

                 196,522

1424

C11C002

Seal - front door - door side - right - renew

تعویض نوارآبگیر دور درب جلو سمت راست

                 196,522

1425

C11C003

Seals - front door - door side - both - renew

تعویض نوارهای آبگیر دور درب جلو دوطرف

                 314,435

1426

C11C004

Seal - rear door - door side - left - renew

تعویض نوارآبگیر دور درب  عقب سمت چپ

                 157,218

1427

C11C005

Seal - rear door - door side - right - renew

تعویض نوارآبگیر دور درب عقب سمت راست

                 157,218

1428

C11C006

Seals - rear door - door side - both - renew

تعویض نوارهای آبگیر دور  درب عقب دوطرف

                 235,826

1429

C11C007

Seal - front door - body side - left - renew

تعویض نوارآبگیر دور ستون درب جلو سمت چپ

                 157,218

1430

C11C008

Seal - front door - body side - right - renew

تعویض نوارآبگیر دور ستون درب جلو سمت راست

                 157,218

1431

C11C009

Seals - front door - body side - both - renew

تعویض نوارهای آبگیر دور ستون درب جلو دوطرف

                 235,826

1432

C11C010

Seal - rear door - body side - left - renew

تعویض نوارآبگیر درب جلو سمت چپ

                 117,913

1433

C11C011

Seal - rear door - body side - right - renew

تعویض نوارآبگیر دور ستون درب عقب سمت راست

                 117,913

1434

C11C012

Seals - rear door - body side - both - renew

تعویض نوارهای آبگیر دور ستون درب عقب دوطرف

                 196,522

1435

C11C013

Window glass channel weatherstrip - front door - left - renew

تعویض نوار دور شیشه درب جلو سمت چپ

                 314,435

1436

C11C014

Window glass channel weatherstrip - front door - right - renew

تعویض نوار دور شیشه درب جلو سمت راست

                 314,435

1437

C11C015

Window glass channel weatherstrips - front door - both - renew

تعویض نوار دور شیشه درب جلو دوطرف

                 510,957

1438

C11C016

Window glass channel weatherstrip - rear door - left - renew

تعویض نوار دور شیشه درب عقب سمت چپ

                 275,131

1439

C11C017

Window glass channel weatherstrip - rear door - right - renew

تعویض نوار دور شیشه درب عقب سمت راست

                 275,131

1440

C11C018

Window glass channel weatherstrips - rear door - both - renew

تعویض نوار دور شیشه درب عقب دوطرف

                 471,653

1441

C11C019

Window outer weatherstrip - front door - left - renew

تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب جلو سمت چپ

                 196,522

1442

C11C020

Window outer weatherstrip - front door - right - renew

تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب جلو سمت راست

                 196,522

1443

C11C021

Window outer weatherstrips - front door - both - renew

تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب جلو دوطرف

                 314,435

1444

C11C022

Window outer weatherstrip - rear door - left - renew

تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب عقب سمت چپ

                 196,522

1445

C11C023

Window outer weatherstrip - rear door - right - renew

تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب عقب سمت راست

                 196,522

1446

C11C024

Window outer weatherstrips - rear door - both - renew

تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب عقب دوطرف

                 353,740

1447

C11C025

Window inner weatherstrip - front door - left - renew

تعویض نوار داخلی دور شیشه درب جلو سمت چپ

                 157,218

1448

C11C026

Window inner weatherstrip - front door - right - renew

تعویض نوار داخلی دور شیشه درب جلو سمت راست

                 157,218

1449

C11C027

Window inner weatherstrips - front door - both - renew

تعویض نوار داخلی دور شیشه درب جلو دوطرف

                 235,826

1450

C11C028

Window inner weatherstrip - rear door - left - renew

تعویض نوار داخلی دور شیشه درب عقب سمت چپ

                 157,218

1451

C11C029

Window inner weatherstrip - rear door - right - renew

تعویض نوار داخلی دور شیشه درب عقب سمت راست

                 157,218

1452

C11C030

Window inner weatherstrips - rear door - both - renew

تعویض نوار داخلی دور شیشه درب عقب دوطرف

                 235,826

1453

C11C043

Glass weatherstrip - quarter window - rear door - left - renew

تعویض نوار دور شیشه لچکی درب عقب سمت چپ

                 353,740

1454

C11C044

Glass weatherstrip - quarter window - rear door - right - renew

تعویض نوار دور شیشه لچکی درب عقب سمت راست

                 353,740

1455

C11C045

Glass weatherstrips - quarter window - rear door - both - renew

تعویض نوار دور شیشه لچکی درب عقب دو طرف

                 628,870

1456

C11C075

Cover - weatherstrip - rear door - left - renew

تعویض قاب نوار دور درب عقب سمت چپ

                   78,609

1457

C11C076

Cover - weatherstrip - rear door - right - renew

تعویض قاب نوار دور درب عقب سمت راست

                   78,609

1458

C11C077

Covers - weatherstrip - rear door - both - renew

تعویض قاب نوار دور درب عقب دوطرف

                   78,609

1459

C11C088

Applique - front door window frame - left - renew

تعویض نوار فلزی قاب شیشه جلو سمت چپ

                   78,609

1460

C11C089

Applique - front door window frame - right - renew

تعویض نوار فلزی قاب شیشه جلو سمت راست

                   78,609

1461

C11C090

Appliques - front door window frame - both - renew

تعویض نوار فلزی قاب شیشه جلو دوطرف

                 117,913

1462

C11C091

Applique - rear door window frame - left - renew

تعویض نوار فلزی قاب شیشه عقب سمت چپ

                   78,609

1463

C11C092

Applique - rear door window frame - right - renew

تعویض نوار فلزی قاب شیشه عقب سمت راست

                   78,609

1464

C11C093

Appliques - rear door window frame - both - renew

تعویض نوار فلزی قاب شیشه عقب دوطرف

                 117,913

1465

C11D001

Cylinder kit - lock and key - renew

تعویض مغزی قفل و کلید مکانیکال درب

                 393,044

1466

C11D002

Latch - front door - driver - renew

تعویض مکانیزم قفل درب جلو سمت راننده

                 235,826

1467

C11D003

Latch - front door - passenger - renew

تعویض مکانیزم قفل درب جلو سمت شاگرد

                 235,826

1468

C11D004

Latches - front door - both - renew

تعویض مکانیزم قفل درب جلو دو طرف

                 393,044

1469

C11D005

Striker - front door - driver - renew

تعویض پایه قفل روی ستون درب جلو سمت راننده

                 117,913

1470

C11D006

Striker - front door - passenger - renew

تعویض پایه قفل روی ستون درب جلو سمت شاگرد

                 117,913

1471

C11D007

Strikers - front door - both - renew

تعویض پایه قفل روی ستون درب جلو دو طرف

                 157,218

1472

C11D008

Cable assembly - front door inner handle - driver - renew

تعویض کابل دستگیره داخلی جلو سمت راننده

                 235,826

1473

C11D009

Cable assembly - front door inner handle - passenger - renew

تعویض کابل دستگیره داخلی جلو سمت شاگرد

                 235,826

1474

C11D010

Cable assemblies - front door inner handle - both - renew

تعویض کابل دستگیره داخلی جلو دو طرف

                 393,044

1475

C11D011

Plate assembly - front door outer handle - passenger - renew

تعویض قاب دستگیره بیرون جلو سمت شاگرد

                 393,044

1476

C11D012

Plate assembly - front door outer handle - driver - renew

تعویض قاب دستگیره بیرون جلو سمت راننده

                 393,044

1477

C11D013

Plate assemblies - front door outer handle - both - renew

تعویض قاب دستگیره بیرون جلو دو طرف

                 746,784

1478

C11D014

Lock cylinder cover - front door - driver - renew

تعویض قاب توپی قفل درب جلو سمت راننده

                   78,609

1479

C11D015

Lock cylinder cover - front door - passenger - renew

تعویض قاب توپی قفل درب جلو سمت شاگرد

                   78,609

1480

C11D016

Lock cylinder covers - front door - both - renew

تعویض قاب توپی قفل درب جلو دو طرف

                 117,913

1481

C11D017

Rod - front door outer handle - driver - renew

تعویض میله دستگیره بیرون جلو سمت راننده

                 235,826

1482

C11D018

Rod - front door outer handle - passenger - renew

تعویض میله دستگیره بیرون جلو سمت شاگرد

                 235,826

1483

C11D019

Rods - front door outer handle - both - renew

تعویض میله دستگیره بیرون جلو دو طرف

                 393,044

1484

C11D020

Rod - front door lock cylinder - driver - renew

تعویض میله قفل درب جلو سمت راننده

                 235,826

1485

C11D021

Outer handle - front door - driver - renew

تعویض دستگیره بیرون درب جلو سمت راننده

                   78,609

1486

C11D022

Outer handle - front door - passenger - renew

تعویض دستگیره بیرون درب جلو سمت شاگرد

                   78,609

1487

C11D023

Outer handles - front door - both - renew

تعویض دستگیره بیرون درب جلو دو طرف

                 117,913

1488

C11D030

Gasket - driver door outer handle - rear - renew

تعویض واشر دستگیره بیرون درب عقب سمت راننده

                   78,609

1489

C11D031

Gasket - passenger door outer handle - rear - renew

تعویض واشر دستگیره بیرون درب عقب سمت شاگرد

                   78,609

1490

C11D033

Remote control key - renew

تعویض ریموت

                 196,522

1491

C11D035

Mechanical key - renew

تعویض کلید مکانیکال

                 235,826

1492

C11D039

Key set - renew

تعویض ست کامل کلید

                 275,131

1493

C11D045

Striker - front door - driver - adjust

تنظیم پایه قفل روی ستون درب جلوسمت راننده

                   78,609

1494

C11D046

Striker - front door - passenger - adjust

تنظیم پایه قفل روی ستون درب جلوسمت شاگرد

                   78,609

1495

C11D047

Strikers - front door - both - adjust

تنظیم پایه قفل روی ستون درب جلو دو طرف

                 117,913

1496

C11D054

Bracket - lock cylinder cover - front door - passenger - renew

تعویض نگهدارنده کاور قفل درب جلو سمت شاگرد

                 117,913

1497

C11E004

Buffer - front door - left - renew

تعویض ضرب گیر درب جلو چپ

                   78,609

1498

C11E005

Buffer - front door - right - renew

تعویض ضرب گیر درب جلو راست

                   78,609

1499

C11E006

Buffers - front door - both - renew

تعویض ضرب گیر درب جلو دو طرف

                   78,609

1500

C11E007

Plug - front door outer handle fit hole - left - renew

تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرونی درب جلو چپ

                   78,609

1501

C11E008

Plug - front door outer handle fit hole - right - renew

تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرونی درب جلو راست

                   78,609

1502

C11E009

Plugs - front door outer handle fit hole - both - renew

تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرونی درب جلو دو طرف

                   78,609

1503

C11F001

Glass - front door - left - renew

تعویض شیشه درب جلو چپ

                 196,522

1504

C11F002

Glass - front door - right - renew

تعویض شیشه درب جلو راست

                 196,522

1505

C11F003

Glasses - front door - both - renew

تعویض شیشه درب جلو دو طرف

                 314,435

1506

C11F005

Glass - rear door - left - renew

تعویض شیشه درب عقب چپ

                 196,522

1507

C11F006

Glass - rear door - right - renew

تعویض شیشه درب عقب راست

                 196,522

1508

C11F007

Glasses - rear door - both - renew

تعویض شیشه درب عقب دو طرف

                 314,435

1509

C11F009

Glass - quarter window - rear door - left - renew

تعویض شیشه لچکی درب عقب چپ

                 471,653

1510

C11F010

Glass - quarter window - rear door - right - renew

تعویض شیشه لچکی درب عقب راست

                 471,653

1511

C11F011

Glasses - quarter window - rear door - both - renew

تعویض شیشه لچکی درب عقب دو طرف

                 904,001

1512

C11F016

Window division channel - rear door - left - renew

تعویض قاب جلوی لچکی شیشه عقب چپ

                 275,131

1513

C11F017

Window division channel - rear door - right - renew

تعویض قاب جلوی لچکی شیشه عقب راست

                 275,131

1514

C11F018

Window division channels - rear door - right - renew

تعویض قاب های شیشه درب عقب راست

                 471,653

1515

C11F019

Window division channel - front door - left - renew

تعویض قاب پشت لچکی شیشه جلو چپ

                 275,131

1516

C11F020

Window division channel - front door - right - renew

تعویض قاب پشت لچکی شیشه جلو راست

                 275,131

1517

C11F021

Window division channels - front door - right - renew

تعویض قاب های شیشه درب جلو راست

                 471,653

1518

C12A001

Door assembly - rear - left - renew

تعویض درب عقب چپ

                 628,870

1519

C12A002

Hinge - left rear door - upper - renew

تعویض لولای بالایی درب عقب چپ

                 196,522

1520

C12A003

Hinge - left rear door - lower - renew

تعویض لولای پایینی درب عقب چپ

                 196,522

1521

C12A004

Hinges - left rear door - both - renew

تعویض لولای درب عقب چپ دو طرف

                 196,522

1522

C12A005

Hinges - rear door - left - adjust

تنظیم لولای درب عقب چپ

                 117,913

1523

C12A006

Door check - rear door - left - renew

تعویض ترمز درب عقب چپ

                 196,522

1524

C12A007

Door check - rear door - right - renew

تعویض ترمز درب عقب راست

                 196,522

1525

C12A008

Door checks - rear door - both - renew

تعویض ترمز درب عقب دو طرف

                 314,435

1526

C12A010

Buffer - rear door - left - renew

تعویض ضرب گیر درب عقب چپ

                   78,609

1527

C12A011

Buffer - rear door - right - renew

تعویض ضرب گیر درب عقب راست

                   78,609

1528

C12A012

Buffers - rear door - both - renew

تعویض ضرب گیر درب عقب دو طرف

                   78,609

1529

C12A013

Door assembly - rear - right - renew

تعویض درب عقب راست

                 628,870

1530

C12A014

Door assemblies - rear - both - renew

تعویض درب عقب دو طرف

              1,139,828

1531

C12A015

Hinge - right rear door - upper - renew

تعویض لولای بالایی درب عقب راست

                   78,609

1532

C12A016

Hinge - right rear door - lower - renew

تعویض لولای پایینی درب عقب راست

                   78,609

1533

C12A017

Hinges - right rear door - both - renew

تعویض لولای درب عقب راست دو طرف

                 117,913

1534

C12A021

Hinges - rear door - right - adjust

تنظیم لولای درب عقب راست

                 117,913

1535

C12A022

Hinges - rear door - both - adjust

تنظیم لولای درب عقب دو طرف

                 196,522

1536

C12B001

Glass regulator - rear door - left - renew

تعویض شیشه بالابر درب عقب چپ

                 275,131

1537

C12B002

Glass regulator - rear door - right - renew

تعویض شیشه بالابر درب عقب راست

                 275,131

1538

C12B003

Glass regulators - rear door - both - renew

تعویض شیشه بالابر درب عقب دو طرف

                 510,957

1539

C12B006

Glass regulator - rear door - left - adjust

تنظیم شیشه بالابر درب عقب چپ

                 235,826

1540

C12B011

Glass regulator - rear door - right - adjust

تنظیم شیشه بالابر درب عقب راست

                 235,826

1541

C12B012

Glass regulators - rear door - both - adjust

تنظیم شیشه بالابر درب عقب دو طرف

                 353,740

1542

C12D001

Latch - rear door - left - renew

تعویض قفل درب عقب چپ

                 235,826

1543

C12D002

Latch - rear door - right - renew

تعویض قفل درب عقب راست

                 235,826

1544

C12D003

Latches - rear door - both - renew

تعویض قفل درب عقب دو طرف

                 432,348

1545

C12D004

Striker - rear door - left - renew

تعویض پایه قفل روی ستون درب عقب چپ

                   78,609

1546

C12D005

Striker - rear door - right - renew

تعویض پایه قفل روی ستون درب عقب راست

                   78,609

1547

C12D006

Strikers - rear door - both - renew

تعویض پایه قفل روی ستون درب عقب دو طرف

                 117,913

1548

C12D007

Lock cylinder cover - rear door - left - renew

تعویض قاب قفل درب عقب سمت چپ

                   78,609

1549

C12D008

Lock cylinder cover - rear door - right - renew

تعویض قاب قفل درب عقب سمت راست

                   78,609

1550

C12D009

Lock cylinder covers - rear door - both - renew

تعویض قاب قفل درب عقب دو طرف

                 117,913

1551

C12D010

Backplate assembly - outer handle - rear door - left - renew

تعویض قاب پشت دستگیره بیرونی درب عقب سمت چپ

                 393,044

1552

C12D011

Backplate assembly - outer handle - rear door - right - renew

تعویض قاب پشت دستگیره بیرونی درب عقب سمت راست

                 393,044

1553

C12D012

Backplate assemblies - outer handle - rear door - both - renew

تعویض قاب پشت دستگیره بیرونی درب عقب دو طرف

                 746,784

1554

C12D013

Rod - rear door outer handle - left - renew

تعویض میله دستگیره بیرونی درب عقب سمت چپ

                 235,826

1555

C12D014

Rod - rear door outer handle - right - renew

تعویض میله دستگیره بیرونی درب عقب سمت راست

                 235,826

1556

C12D015

Rods - rear door outer handle - both - renew

تعویض میله دستگیره بیرونی درب عقب دو طرف

                 393,044

1557

C12D016

Cable assembly - rear door inner handle - left - renew

تعویض کابل دستگیره عقب داخل سمت چپ

                 235,826

1558

C12D017

Cable assembly - rear door inner handle - right - renew

تعویض کابل دستگیره عقب داخل سمت راست

                 235,826

1559

C12D018

Cable assemblies - rear door inner handle - both - renew

تعویض کابل دستگیره عقب داخل دو طرف

                 393,044

1560

C12D019

Outer handle - rear door - left - renew

تعویض دستگیره بیرونی درب عقب سمت چپ

                   78,609

1561

C12D020

Outer handle - rear door - right - renew

تعویض دستگیره بیرونی درب عقب سمت راست

                   78,609

1562

C12D021

Outer handles - rear door - both - renew

تعویض دستگیره بیرونی درب عقب دو طرف

                 117,913

1563

C12D026

Gasket - rear door outer handle - left - rear - renew

تعویض واشر دستگیره بیرونی درب عقب چپ

                   78,609

1564

C12D029

Gasket - rear door outer handle - right - rear - renew

تعویض واشر دستگیره بیرونی درب عقب راست

                   78,609

1565

C12D034

Striker - rear door - left - adjust

تنظیم پایه قفل درب عقب سمت چپ

                   78,609

1566

C12D035

Striker - rear door - right - adjust

تنظیم پایه قفل درب عقب سمت راست

                   78,609

1567

C12D036

Striker - rear door - both - adjust

تنظیم پایه قفل درب عقب دو طرف

                   78,609

1568

C12D040

Bracket - lock cylinder cover - rear door - left - renew

تعویض نگهدارنده قاب قفل درب عقب سمت چپ

                 117,913

1569

C12D041

Bracket - lock cylinder cover - rear door - right - renew

تعویض نگهدارنده قاب قفل درب عقب سمت راست

                 117,913

1570

C12D042

Brackets - lock cylinder cover - rear door - both - renew

تعویض نگهدارنده قاب قفل درب عقب دو طرف

                 157,218

1571

C12D043

Plug - rear door outer handle fit hole - left - renew

تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرون درب عقب سمت چپ

                   78,609

1572

C12D044

Plug - rear door outer handle fit hole - right - renew

تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرون درب عقب سمت راست

                   78,609

1573

C12D045

Plugs - rear door outer handle fit hole - both - renew

تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرون درب عقب دو طرف

                 117,913

1574

C25A001

Boot lid - renew

تعویض صندوق

                 275,131

1575

C25A005

Hinge - boot lid - left - renew

تعویض لولای صندوق سمت چپ

                 471,653

1576

C25A006

Hinge - boot lid - right - renew

تعویض لولای صندوق سمت راست

                 471,653

1577

C25A007

Hinges - boot lid - both - renew

تعویض لولای درب صندوق دو طرف

                  589,566

1578

C25A008

Seal - boot lid - renew

تعویض واشر دور درب صندوق

                   78,609

1579

C25A009

Torque bar spring - boot lid - left - renew

تعویض فنر لوله ای درب صندوق سمت چپ

                 117,913

1580

C25A010

Torque bar spring - boot lid - right - renew

تعویض فنر لوله ای درب صندوق سمت راست

                 157,218

1581

C25A011

Torque bar springs - boot lid - both - renew

تعویض فنر لوله ای درب صندوق دو طرف

                 157,218

1582

C25A012

Bootlid assembly - adjustment

تنظیم درب صندوق

                 117,913

1583

C25A013

Buffer - boot lid - left - renew

تعویض ضربه گیر درب صندوق سمت چپ

                   78,609

1584

C25A014

Buffers - boot lid - both - renew

تعویض ضربه گیر درب صندوق دو طرف

                   78,609

1585

C25A015

Buffer - boot lid - right - renew

تعویض ضربه گیر درب صندوق سمت راست

                   78,609

1586

C25A016

Buffer - boot lid hinge - left - renew

تعویض ضربه گیر لولای درب صندوق چپ

                   78,609

1587

C25A017

Buffer - boot lid hinge - right - renew

تعویض ضربه گیر لولای درب صندوق راست

                   78,609

1588

C25A018

Buffers - boot lid hinge - right - renew

تعویض ضربه گیر های لولای درب صندوق راست

                   78,609

1589

C25B001

Latch - boot lid - renew

تعویض قفل درب صندوق

                 157,218

1590

C25B002

Striker - boot lid - renew

تعویض پایه قفل روی درب صندوق

                 117,913

1591

C25B003

Cable assembly - boot lid latch release - renew

تعویض کابل آزاد کن قفل درب صندوق

                 117,913

1592

C25B006

Switch assembly - boot lid release - renew

تعویض سویچ آزاد کن قفل درب صندوق

                 157,218

1593

C25B009

Striker - boot lid - adjust

تنظیم پایه قفل روی درب صندوق

                   78,609

1594

C25B010

Cover - boot lid latch - renew

تعویض قاب روی قفل درب صندوق

                   78,609

1595

C31A001

Hood assembly - renew

تعویض درب موتور

                 196,522

1596

C31A002

Hood - adjust

رگلاژ درب موتور

                 117,913

1597

C31A003

Insulator - hood - renew

تعویض عایق درب موتور

                 157,218

1598

C31A004

Hinge - hood - left - renew

تعویض لولای درب موتور سمت چپ

                 196,522

1599

C31A005

Hinge - hood - right - renew

تعویض لولای درب موتور سمت راست

                 196,522

1600

C31A006

Hinges - hood - both - renew

تعویض لولای درب موتور دو طرف

                 235,826

1601

C31A010

Buffer - hood - left - renew

تعویض ضربه گیر سمت چپ

                 117,913

1602

C31A011

Buffer - hood - right - renew

تعویض ضربه گیر سمت راست

                 117,913

1603

C31A012

Buffers - hood - both - renew

تعویض ضربه گیر درب موتور دو طرف

                 117,913

1604

C31A014

Weatherstrip assembly - hood - rear - renew

تعویض واشر آب گیر پشت درب موتور

                 117,913

1605

C31A015

Side buffer - hood - left - renew

تعویض ضربه گیر کناری درب موتور سمت چپ

                   78,609

1606

C31A016

Side buffer - hood - right - renew

تعویض ضربه گیر کناری درب موتور سمت راست

                   78,609

1607

C31A017

Side buffers - hood - both - renew

تعویض ضربه گیر کناری درب موتور دو طرف

                 117,913

1608

C31A020

Rod assembly - hood hold open - renew

تعویض جک نگه دارنده موتور

                 117,913

1609

C31A023

Retainer - hood hold open rod - renew

تعویض گیره جک نگه دارنده درب موتور

                   78,609

1610

C31A034

Bracket - hood hold open rod - renew

تعویض بست جک نگه دارنده درب موتور

                   78,609

1611

C31A035

Hood buffer outer bracket - left - renew

تعویض نگهدارنده ضربه گیر درب موتور سمت راست

                   78,609

1612

C31A036

Hood buffer outer bracket - right - renew

تعویض نگهدارنده ضربه گیر درب موتور سمت چپ

                   78,609

1613

C31A037

Hood buffer outer brackets - both - renew

تعویض نگهدارنده ضربه گیر درب موتور دو طرف

                 117,913

1614

C31B008

Cable assembly - hood primary latch release - renew

تعویض کابل اصلی قفل درب موتور

                 393,044

1615

C31B013

Handle assembly - hood latch release cable - renew

تعویض کابل آزاد کننده دستگیره باز کن درب موتور

                   78,609

1616

C31B017

Hood lock assembly - renew

تعویض قفل درب موتور

                 314,435

1617

C32A001

Front fender assembly - left - renew

تعویض گلگیر جلو چپ

                 471,653

1618

C32A002

Front fender assembly - right - renew

تعویض گلگیر جلو راست

                 471,653

1619

C32A003

Front fender assemblies - both - renew

تعویض گلگیر جلو دو طرف

                  668,175

1620

C32A013

Insulator - front fender - left - renew

تعویض عایق گلگیر جلو چپ

                 196,522

1621

C32A014

Insulator - front fender - right - renew

تعویض عایق گلگیر جلو راست

                 196,522

1622

C32A015

Insulators - front fender - both - renew

تعویض عایق گلگیر جلو دو طرف

                 275,131

1623

C41A001

Mirror - exterior - left - renew

تعویض آینه سمت چپ

                 196,522

1624

C41A002

Mirror - exterior - right - renew

تعویض آینه سمت راست

                 196,522

1625

C41A003

Mirrors - exterior - both - renew

تعویض آینه دو طرف

                 275,131

1626

C41A004

Glass - exterior mirror - left - renew

تعویض شیشه آینه سمت چپ

                   78,609

1627

C41A005

Glass - exterior mirror - right - renew

تعویض شیشه آینه سمت راست

                   78,609

1628

C41A006

Glasses - exterior mirror - both - renew

تعویض شیشه آینه دو طرف

                 117,913

1629

C41A007

Housing - exterior mirror - left - renew

تعویض قاب آینه سمت چپ

                 117,913

1630

C41A008

Housing - exterior mirror - right - renew

تعویض قاب آینه سمت راست

                 117,913

1631

C41A009

Housings - exterior mirror - both - renew

تعویض قاب آینه دو طرف

                 157,218

1632

C41A014

Seal - exterior mirror - left - renew

تعویض واشر آب بندی آینه سمت چپ

                 196,522

1633

C41A015

Seal - exterior mirror - right - renew

تعویض واشر آب بندی آینه سمت راست

                 196,522

1634

C41A016

Seals - exterior mirror - both - renew

تعویض واشر آب بندی آینه دو طرف

                 275,131

1635

C41A030

Lens - side turn signal lamp - left - renew

تعویض لامپ راهنمای کناری سمت چپ

                 157,218

1636

C41A031

Lens - side turn signal lamp - right - renew

تعویض لامپ راهنمای کناری سمت راست

                 157,218

1637

C41A032

Lenses - side turn signal lamp - both - renew

تعویض لامپ راهنمای کناری دو طرف

                 196,522

1638

C41B001

Mirror assembly - interior - renew

تعویض آینه وسط

                   78,609

 

 

 

 

لیست مشخصات فنی قطعات

شماره فني

شرح فارسي قطعه

شرح لاتين قطعه

10185163

ابرويي سپرجلوچپ

FINISHER-FRT BPR

10185164

ابرويي سپرجلوراست

FINISHER-FRT BPR

MJY100640

انزکتور سوخت

INJECTOR-FUEL

10184116

بادگير زير سپر عقب

SPOILER-RR BPR LWR

10175084-ASA

بست آفتابگير

CLIP-SUNVISOR

10175084-ESC

بست آفتابگير

CLIP-SUNVISOR

10121352

پايه نگهدارنده سپرعقب چپ

BRACKET-RR BPR FASCIA SI MTG-L

10121353

پايه نگهدارنده سپرعقب راست

BRACKET-RR BPR FASCIA SI MTG-R

10126013

پايه سمت چپ سپر جلو

BRACKET-FRT BPR FASCIA -L

10126014

پايه سمت راست سپر جلو

BRACKET-FRT BPR FASCIA -R

K7116105002

بست موکت کف اتاق

CLIP-FLR PNL CPT

50015631

بلبرينگ چرخ جلو

 

10094254

مجموعه بلبرينگ چرخ عقب

BEARING ASM-RR WHL

10064826

بلبرينگ شفت ورودي جلو

BEARING-INPUT SHAF FRT

10100210

بلبرينگ کلاچ

BEARING-CLU ACTR

10144443

مجموعه سوپاپ گيربکس

VALVE BODY-TRANS

10030597

بوستر

BOOSTER-P/B

K79130CD000

پايه شيشه جلو

SUPPORT-W/S

10121440

پايه نصب سمت چپ سپر راست

BRACKET-RR BPR FASCIA UPR MTG-R

10121439

پايه نصب سمت چپ سپر عقب

BRACKET-RR BPR FASCIA UPR MTG-L

90003417

خار نگهدارنده سپر

SCRIVET-FRT BPR FASCIA

10099428

مجموعه پمپ شيشه شور

PUMP ASM-WSWA

10215058

پوسته سپرجلو

FASCIA-FRT BPR

10099449

تسمه دينام

BELT-FRT ENG ACSRY DRV

10071696

تسمه سفت کن

TENSIONER-ACSRY DRV

10162423

جلو پنجره

GRILLE-RAD

50018930-ASA

چراغ ترمز عقب-وسط

LAMP ASM-HIGH MT STOP

10119996

چرخ

WHEEL

50016413

درب مخزن انبساط

CAP-RAD SURGE TK

10051081

ديسک کلاچ

COVER-CLU HSG

10121947

واشر فشار درپوش رادياتور

CAP-RAD PRESS SEAL

10184098

درپوش قاب محل قلاب سپر جلو

COVER-FRT BPR FASCIA TOWG

10030591

درپوش مخزن روغن ترمز

CAP-BRK M/CYL RSVR

10099431

درپوش مخزن شيشه شور

CAP-WSWA SOLV CNTNR

10320092-ASA

دستگيره درب موتور

HANDLE-HOOD PRIM LAT REL CBL

10067135-ASA

دستگيره کابل بازکن درب مخزن سوخت

HANDLE-F/TNK FIL DR LAT REL CBL

10186555

دياق سپرجلو

BAR ASM-FRT BPR IMP

50015010

ديسک ترمز جلو

ROTOR-FRT BRK

50015011

ديسک ترمز عقب

ROTOR-RR BRK

10231479

راديو

RADIO ASM-AM/FM STEREO

10097666

رله

RELAY-F/CMPT FUSE BLK

10087677

رله قفل دسته دنده گيربکس اتوماتيک

RELAY ASM-A/TRNS SHFT LK IND

10203358

روکش قفل درب جلو

COVER-FRT S/D LK CYL

10203361

روکش قفل درب جلو و عقب

COVER-FRT S/D LK CYL

10279425

صفحه پلاک عقب

PLATE-RR LIC PLT

10213911

جعبه فرمان

GEAR SUB ASM-STRG

10283295

سپر عقب

FASCIA-RR BPR

10183180

سنسور سرعت چرخ جلو

SENSOR ASM-FRT WHL SPD

10183182

مجموعه سنسور سرعت چرخ عقب چپ

SENSOR ASM-RR WHL SPD-L

10183183

مجموعه سنسور سرعت چرخ عقب راست

SENSOR ASM-RR WHL SPD-R

10026418

سنسور دماي آب/روغن

 

10031847

سنسور دماي اواپراتور سيستم تهويه مطبوع

SENSOR-A/C EVPR THERM

10102650-ASD

سنسور دنده عقب

SENSOR-PARK DIST CONT

10102650-DMA

سنسور دنده عقب

SENSOR-PARK DIST CONT

10102650-PBC

سنسور دنده عقب

SENSOR-PARK DIST CONT

10102650-RSA

سنسور دنده عقب

SENSOR-PARK DIST CONT

10102650-SSA

سنسور دنده عقب

SENSOR-PARK DIST CONT

10102650-WSA

سنسور دنده عقب

SENSOR-PARK DIST CONT

10306167

سنسور نشان دهنده سطح سوخت در باک

SENSOR ASM-FUEL LVL

NSC90019C

سنسور ضربه موتور

SENSOR-KNOCK

30026626

سنسور موقعيت ميل سوپاپ

SENSOR-CM/SHF POSN

10064820

سوئيچ دنده عقب گيربکس

SWITCH-TRANS B/U LP

NUC100280

سوئيچ فشار سنج روغن موتور

SWITCH-ENG OIL PRESS IND

10036832

سوپاپ کنترل بخارات آلاينده بنزين

VALVE-EVAP EMIS CNSTR PURGE CONT

10083283

سيلندرپمپ کلاچ

CYLINDER-CLU ACTR

10121802

شبرنگ سپر عقب چپ

REFLECTOR-RR BPR-L

10121803

شبرنگ سپر عقب راست

REFLECTOR-RR BPR-R

10186309

مجموعه شل گير چرخ جلو چپ

LINER ASM-FRT W/H RR -L

10186310

مجموعه شل گير چرخ جلو راست

LINER ASM-FRT W/H RR -R

10283094

مجموعه پانل شل گير چرخ عقب چپ جلويي

LINER-RR W/H PNL FRT

10031842

شير انبساط سيستم تهويه مطبوع

VALVE -A/C EVPR THERMAL EXPN

10301164

مجموعه شيشه جلو

WINDSHIELD ASM

10092394

صفحه کلاچ

PLATE-CLU PRESS

10160880

ضربه گير سپر عقب

ABSORBER-RR BPR FASCIA ENGY

10160881

ضربه گير سپر عقب

ABSORBER-RR BPR FASCIA ENGY

10160882

ضربه گير سپر عقب

ABSORBER-RR BPR FASCIA ENGY

10072599

فعال کننده ورودي و خروجي

ACTUATOR-INL & OTLT

10193225

فيلتر سيستم تهويه

AP single effect+PM2.5 A/C filter

30025813

فيلتر هواي موتور

ELEMENT-A/CL(Air filterull)

10182028

فيوز-جعبه فيوز زيردرب موتور

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10195611

فيوز-جعبه فيوز زيردرب موتور

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10185432

قاب تزئيني پلاک عقب

FINISHER-RR LIC PLT

10282631

قطعه تزئيني سپرجلوچپ

FINISHER-FRT BPR-L

10282632

قطعه تزئيني سپرجلوراست

FINISHER-FRT BPR-R

10184107

قطعه تزئيني مه شکن سپرجلو چپ

BEZEL-FRT BPR FOG LP-L

10282035

قطعه تزئيني مه شکن سپرجلو چپ

BEZEL-FRT BPR FOG LP-L

10184108

قطعه تزئيني مه شکن سپرجلو راست

BEZEL-FRT BPR FOG LP-R

10282630

قطعه تزئيني مه شکن سپرجلو راست

BEZEL-FRT BPR FOG LP-R

10484642

مجموعه قفل درب عقب چپ

LATCH ASM-RR S/D -L

10484643

مجموعه قفل درب عقب راست

LATCH ASM-RR S/D -R

10289303

کيت گردگير داخلي مفصل شافت پلوس چرخ

BOOT KIT- FRT WHL DRV SHAF CV JT INR

10289301

کيت گردگير بيروني مفصل شافت پلوس چرخ

BOOT KIT-FRT WHL DRV SHAF CV JT OTR

10289304

کيت گردگير داخلي مفصل شافت پلوس چرخ 4AT

BOOT KIT- FRT WHL DRV SHAF CV JT INR

10289305

کيت گردگير داخلي مفصل شافت پلوس چرخ 5MT چپ

BOOT KIT- FRT WHL DRV SHAF CV JT INR

10289306

کيت گردگير داخلي مفصل شافت پلوس چرخ 5MT راست

BOOT KIT- FRT WHL DRV SHAF CV JT INR

10045281

گردگير فرمان

BOOT-S/GR

10275062

مجموعه گلگير عقب چپ

PANEL-BODY SI OTR RR

10275060

مجموعه گلگير عقب راست

PANEL-BODY SI OTR RR

10283096

مجموعه پانل شل گير چرخ عقب راست جلويي

LINER-RR W/H PNL FRT

10099430

گلويي مخزن شيشه شور

NECK-WSWA SOLV CNTNR

10029508

لامپ چراغ جلو نوربالا و نور پايين

BULB-HDLP HIGHT BEAM & LOW BEAM

XBDS0020A

لامپ چراغ راهنماي جلو

BULB-RR T/SIG LP

10212275

لامپ چراغ روز چپ

LAMP-DAYTIME RUNNING-L

10212276

لامپ چراغ روز راست

LAMP-DAYTIME RUNNING-R

XFBS0010A

لامپ چراغ کوچک جلو

BULB-FRT POSN LP

10206712

قاب لچکي عقب چپ

WINDOW ASM-QTR

10206714

قاب لچکي عقب راست

WINDOW ASM-QTR

10284895

آرم صندوق عقب

EMBLEM-R/CMPT LID

30037480

لوله سيستم تهويه از کندانسور به کمپرسور

HOSE/PIPE ASM-A/C CMPR TO CNDSR

10231057

لوله ترمز

PIPE ASM-BRK M/CYL

10231058

لوله ترمز

PIPE ASM-BRK M/CYL

10668832

مادول نمايشگر تعويض دنده گيربکس

UNIT-TRANS SHIF OPG DISPLAY

10102647

مادول کنترل سيستم کمک پارک

MODULE-PARK DIST CONT

10128056

مجموعه کامل آينه جانبي چپ با گرمکن

MIRROR ASM-O/S RR VIEW

10128058

مجموعه کامل آينه جانبي چپ بدون گرمکن

MIRROR ASM-O/S RR VIEW

10128057

مجموعه کامل آينه جانبي راست با گرمکن

MIRROR ASM-O/S RR VIEW

10128059

مجموعه کامل آينه جانبي راست بدون گرمکن

MIRROR ASM-O/S RR VIEW

10382143

مجموعه آرم پلاک جلو

EMBLEM ASM-FRT LIC PLT

10288177

آرم صندوق عقب

EMBLEM-F/FDR

10106157

مجموعه آلترناتور

GENERATOR ASM

10093397

سگدست چپ

 

10093398

سگدست راست

 

10091671

مجموعه اتصال ميل موجگيرجلو

LINK ASM-FRT STAB SHF

30005443

مجموعه استارتر

STARTER ASM

10157099

مجموعه اواپراتور سيستم تهويه مطبوع

EVAPORATOR ASM-A/C

10056523

مجموعه طبق جلو چپ

ARM ASM-FRT LWR CONT-L

10056524

مجموعه طبق جلو راست

ARM ASM-FRT LWR CONT-R

10141489

تيغه برف پاک کن سمت شاگرد

BLADE ASM-WSW

10031854

مجموعه بخاري

CORE ASM-HTR

30063175

مجموعه بلندگو توئيتر

SPEAKER ASM-TWEETER

10102589

مجموعه بلندگو درب

SPEAKER ASM-RDO S/D

10195321

مجموعه بوق تون بالا

HORN ASM-GENERIC (HIGH NOTE)

10212490

مجموعه بوق تون پايين

HORN ASM-GENERIC (LOW NOTE)

10209498

واتر پمپ

PUMP ASM-ENG WAT

10202361

مجموعه پمپ بوستر ترمز

PUMP ASM-P/B BOOS

10281817

لولاي درب جلو چپ- مياني

CHECK ASM-FRT S/D

10281818

لولاي درب جلو راست- مياني

CHECK ASM-FRT S/D

10281819

لولاي درب عقب چپ- مياني

CHECK ASM-RR S/D

10281820

لولاي درب عقب راست- مياني

CHECK ASM-RR S/D

10017669

مجموعه ترموستات

HOUSING ASM-ENG COOL THERM

10189785

مجموعه ترموستات

HOUSING ASM-ENG COOL THERM

10013853

مجموعه ترموستات خنک کننده موتور

THERMOSTAT ASM-ENG COOL

10141493

تيغه برف پاک کن سمت راننده

BLADE ASM-WSW

10121812

مجموعه چراغ جلو چپ

HEADLAMP ASM -L

10121813

مجموعه چراغ جلو راست

HEADLAMP ASM -R

10121820

مجموعه چراغ عقب روي صندوق چپ-قرمز

LAMP ASM-TAIL(LID SI)

10121821

مجموعه چراغ عقب روي صندوق راست

LAMP ASM-TAIL(LID SI)-R

10121818

مجموعه چراغ عقب کناري سمت چپ

LAMP ASM-TAIL(BODY SI)-L

10121819

مجموعه چراغ عقب کناري سمت راست

LAMP ASM-TAIL(BODY SI)-R

10269665

مجموعه درب جلو چپ

DOOR ASM-FRT SI -L

10269666

مجموعه درب جلو راست

DOOR ASM-FRT SI -R

10269663

مجموعه درب صندوق عقب

LID ASM-R/CMPT

10269667

مجموعه درب عقب چپ

DOOR ASM-RR SI -L

10269668

مجموعه درب عقب راست

DOOR ASM-RR SI -R

30024893

مجموعه درب مخزن سوخت

CAP ASM-F/TNK FIL

10269206

مجموعه درب مخزن سوخت

DOOR ASM-F/TNK FIL

10269659

مجموعه درب موتور

HOOD ASM

10200875

دريچه گاز

 

10203357

دستگيره بيرون درب جلو و عقب

HANDLE-FRT S/D O/S

10110639

دسته سيم گيربکس

HARNESS ASM-TRANS WRG

10126267

مجموعه ساختار بالايي داشبورد

CARRIER ASM-I/P UPR

10036831

مجموعه سنسور اکسيژن پايين

SENSOR ASM-RR OXY

SNR200030

مجموعه سنسور موقعيت ميل لنگ

SENSOR ASM-CR/SHF POSN

10013592

مجموعه سنسور-فشار و دماي هواي ورودي

SENSOR ASM-INT AIR PRESS & TEMP

10178576

مجموعه سوئيچ بازکن درب صندوق عقب

SWITCH ASM-R/CMPT LID REL

10037085

مجموعه سوئيچ چراغ ترمز

SWITCH ASM-S/LP

10283076

مجموعه سوئيچ چراغ جلو

SWITCH ASM-HDLP

10193759-ASA

مجموعه سوئيچ درب و پنجره راننده

SWITCH ASM-DRVR WDO

10193759-ESC

مجموعه سوئيچ درب و پنجره راننده

SWITCH ASM-DRVR WDO

10193761-ASA

مجموعه سوئيچ درب و پنجره راننده

SWITCH ASM-DRVR WDO

10193761-ESC

مجموعه سوئيچ درب و پنجره راننده

SWITCH ASM-DRVR WDO

10193763-ASA

مجموعه سوئيچ درب و پنجره عقب چپ

SWITCH ASM-RR S/D WDO

10193763-ESC

مجموعه سوئيچ درب و پنجره عقب چپ

SWITCH ASM-RR S/D WDO

10193764-ASA

مجموعه سوئيچ درب و پنجره عقب راست

SWITCH ASM-RR S/D WDO

10193764-ESC

مجموعه سوئيچ درب و پنجره عقب راست

SWITCH ASM-RR S/D WDO

10193762-ASA

مجموعه سوئيچ درب و پنجره مسافر

SWITCH ASM-PASS WDO

10193762-ESC

مجموعه سوئيچ درب و پنجره مسافر

SWITCH ASM-PASS WDO

10087805

مجموعه سوپاپ تخليه کنيستر بخارات بنزين

CANISTER ASM-EVAP EMIS

10030588

مجموعه سيلندر ترمز اصلي

CYLINDER ASM-BRK M/CYL

10099079

شمع

SPARK PLUG ASM

10101966

مجموعه شيشه آئينه جانبي چپ با گرمکن

GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR-L

10101967

مجموعه شيشه آئينه جانبي راست با گرمکن

GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR-R

10164796

مجموعه شيشه بالابر درب جلو چپ

REGULATOR ASM-FRT S/D WDO

10164902

مجموعه شيشه بالابر درب جلو راست

REGULATOR ASM-FRT S/D WDO-R

10083765

مجموعه شيشه بالابر درب عقب چپ

REGULATOR ASM-RR S/D WDO-L

10083766

مجموعه شيشه بالابر درب عقب راست

REGULATOR ASM-RR S/D WDO-R

10206067

شيشه درب جلو چپ

WINDOW-FRT S/D

10206069

شيشه درب جلو راست

WINDOW-FRT S/D

10206070

شيشه درب عقب چپ

WINDOW-RR S/D

10206071

شيه درب عقب راست

WINDOW-RR S/D

10124388

مجموعه شيشه عقب

WINDOW ASM-RR

10184390

مجموعه دوربين ديد عقب

CAMERA ASM-RR VIEW

10206072

مجموعه شيشه لچکي عقب چپ

WINDOW-RR S/D QTR-L

10206073

مجموعه شيشه لچکي عقب راست

WINDOW-RR S/D QTR-R

10073599

مجموعه فيلتر روغن

FILTER ASM-OIL

50016740

مجموعه فيلتر سوخت

FILTER ASM-FUEL

10168799

مجموعه قفل درب جلو راست

LATCH ASM-FRT S/D

10247510

مجموعه قفل درب صندوق عقب

LATCH ASM-R/CMPT LID

10121346

مجموعه قفل درب موتور

LATCH ASM-HOOD

10097668

مجموعه کليد و مغزي سوئيچ

CYLINDER KIT-LK

10211982

قفل کمربند

BUCKLE ASM-P/SEAT BELT

10211983

قفل کمربند

BUCKLE-P/SEAT BELT

10269209

مجموعه گلگير جلو چپ

FENDER ASM-FRT -L

10269210

مجموعه گلگير جلو راست

FENDER ASM-FRT -R

10182359

مجموعه لامپ چراغ پلاک عقب

LAMP ASM-RR LIC PLT

10196002

لنت ترمز جلو

PAD ASM-FRT BRK SYS

10030811

لنت ترمز عقب-غير توربو

PAD ASM-RR BRK SYS-L

10044788

لولاي درب جلو چپ- بالا

HINGE-FRT S/D UPR(DR SI)

10044791

لولاي درب جلو راست- بالا

HINGE-FRT S/D UPR(DR SI)

10044801

نگهدارنده درب صندوق عقب چپ

HINGE ASM-R/CMPT LID

10044803

نگهدارنده درب صندوق عقب راست

HINGE ASM-R/CMPT LID

10044794

مجموعه لولاي درب عقب چپ بالا

HINGE ASM-RR S/D UPR-L

10044789

لولاي درب جلو چپ- پايين

HINGE-FRT S/D LWR(BODY SI)

10044797

مجموعه لولاي درب عقب راست بالا

HINGE ASM-RR S/D UPR-R

10044792

لولاي درب جلو راست- پايين

HINGE-FRT S/D LWR(BODY SI)

10185065

مجموعه لولاي درب موتور چپ

HINGE ASM-HOOD -L

10185066

مجموعه لولاي درب موتور راست

HINGE ASM-HOOD -R

10253472

لوله سيستم تهويه از اواپراتور به کمپرسور

HOSE/PIPE ASM-A/C EVPR TO CMPR

50016460

مجموعه لوله رادياتور به موتور

HOSE/PIPE ASM-RAD TO ENG

50016450

مجموعه لوله موتور به رادياتور

HOSE/PIPE ASM-ENG TO RAD

10283142

کنترل يونيت بدنه

MODULE ASM-BODY CONT

10283144

کنترل يونيت بدنه

MODULE ASM-BODY CONT

10259938

پمپ بنزين-توربو

MODULE ASM-F/TNK F/PMP

10031851

مجموعه موتورفن سيستم تهويه مطبوع

BLOWER ASM-A/C

50016110

مجموعه ميل موجگير سيستم تعليق جلو

SHAFT ASM-FRT STAB

10149052

مجموعه ميکروفون تلفن

MICROPHONE ASM-M/TEL

10295237

مجموعه کنترل بخاري و سيستم تهويه

CONTROL ASM-HTR & A/C

IGN200001

مجموعه کويل سيستم جرقه

COIL ASM-IGN

11990902

کويل فرمان

COIL ASM-STRG COL SW

10019859

محفظه ميل لنگ پايين

CRANKCASE SUB ASM-LWR

10099425

مجموعه مخزن شيشه شور

CONTAINER ASM-WSWA SOLV

10031852

مقاومت فن

RESISTOR-BLO

50016403

مقاومت فن خنک کننده موتور

RESISTOR-ENG COOL FAN

10171978

منبع انبساط-توربو

TANK-RAD SURGE

10315823

موتور برف پاک کن

MOTOR ASM-WSW

50015839

ميله بيروني اتصالات فرمان

ROD ASM-STRG LNKG OTR TIE

50015840

ميله داخلي اتصالات فرمان

ROD-STRG LNKG INR TIE

10144421

نشانگر دنده گيربکس اتوماتيک

INDICATOR-A/TRNS SHIF

10125097

نوار آببندي بدنه درب جلو چپ

WEATHERSTRIP ASM-FRT S/D (BODY SI)-L

10125098

نوار آببندي بدنه درب جلو راست

WEATHERSTRIP ASM-FRT S/D (BODY SI)-R

10125109

نوار آببندي داخلي درب عقب چپ

WEATHERSTRIP ASM-RR S/D (BODY SI)-L

10125110

نوار آببندي داخلي درب عقب راست

WEATHERSTRIP ASM-RR S/D (BODY SI)-R

10125095

نوار آببندي درب جلو چپ

WEATHERSTRIP ASM-FRT S/D (DR SI)-L

10125096

نوار آببندي درب جلو راست

WEATHERSTRIP ASM-FRT S/D (DR SI)-R

10125107

نوار آببندي درب عقب چپ

WEATHERSTRIP ASM-RR S/D (DR SI)-L

10125108

نوار آببندي درب عقب راست

WEATHERSTRIP ASM-RR S/D (DR SI)-R

10125099

نوار آببندي شيشه درب جلو چپ

WEATHERSTRIP-FRT S/D WDO -L

10125100

نوار آببندي شيشه درب جلو راست

WEATHERSTRIP-FRT S/D WDO -R

10125113

نوار آببندي شيشه درب عقب چپ

WEATHERSTRIP-RR S/D WDO-L

10125114

نوار آببندي شيشه درب عقب راست

WEATHERSTRIP-RR S/D WDO-R

10125151

نوار آببندي لچکي چپ

WEATHERSTRIP ASM-Q/WDO-L

10125152

نوار آببندي لچکي راست

WEATHERSTRIP ASM-Q/WDO-R

10099574

نوار لاستيکي کنار سانروف

TUBE ASM-SUN RF HSG FRT DRN

ILR200002

هرزگرد پمپ هيدروليک فرمان

IDLER-P/S PMP

10215059

جلو پنجره رادياتور

GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER

10142611

واحد کنترل الکترونيک

EPROM-ECM

10030598

کاسه نمد بوستر

SEAL-P/B BOOS

SEL200054

واشر پمپ آب

SEAL-W/PMP

10013854

واشر ترموستات

GASKET-ENG COOL THERM

10014032

واشر ترموستات

GASKET-ENG COOL THERM

10013852

کاسه نمد پوسته ترموستات

SEAL-ENG COOL THERM HSG

GKT200030

واشر درپوش ميل بادامک

GASKET-CM/SHF CVR

10088577

واشر سرسيلندر

GASKET-CYL HD

30018788

واشر منيفولد اگزوز

GASKET-EXHT MANIF

10171408

کابل جرقه کويل

WIRE-IGN COIL LEAD

10174236

کابل درب موتور

CABLE ASM-HOOD PRIM LAT REL

10064809

کاسه نمد پلوس چپ

SEALER-DRV SHF OIL

10064808

کاسه نمد پلوس راست

SEALER-DRV SHF OIL

10064807

کاسه نمد روغن شفت ورودي

OIL SEAL-INPUT SHAF

10025576

واشر

 

10149958

کاور پلاستيکي کوچک شيشه راننده

COVER-FRT S/D STA WDO

10149959

کاور پلاستيکي کوچک شيشه راننده

COVER-FRT S/D STA WDO

10386363

سوئيچ کنترلي روي غربيلک فرمان

SWITCH-STRG WHL ICE

10265928

مجموعه کمپرسور سيستم تهويه مطبوع

COMPRESSOR ASM-A/C

10481758

کمک فنر عقب

STRUT-RR SUSP

10481745

کمک فنر جلو چپ

STRUT-FRT SUSP

10481746

کمک فنر جلو راست

STRUT-FRT SUSP

10435954

کنترل يونيت ABS

ABS MODULATOR_AP14

10130684

مجموعه عيب يابي و سنسور مادول کيسه هوا

MODULE ASM-INFL RST SEN &DIAGN

10373405

کنترل يونيت گيربکس 4AT

MODULE ASM-TRANS CONT

10289302

کيت مفصل بيروني شافت پلوس چرخ

JOINT KIT-FRT WHL DRV SHAF CV OTR

ADD5W40

روعن موتور ادينول

ADDINOL engine oil

B-LPW100180

فيلتر روغن موتور

OIL FILTER-BAZAR

EPCSOFTDOG

قفل اي پي سي

EPCSOFTDOG

10169069

مجموعه ليور و کابل دسته دنده خودرو دستي

DETENT-M/TRANS SHIF

10190884

مجموعه انتخاب دنده گيربکس

DETENT ASM-TRANS SHIF

10438835

پوسته زير سپر عقب

FASCIA-RR BPR LWR

B-LA10010

لامپ خطر عقب

LAMP

10302681

باطري

BATTERY ASM

B-ELF75W80

روغن گيربکس دستي

ELF75W80

1001010

روغن موتور کاسترول

CASTROL engine oil

10400957

منبع انبساط-غير توربو

TANK-RAD SURGE

1001020

روغن ترمز ادينول

ADDINOL Brake Fluid

1001021

سوکت 2 فيش انژکتور

socket

10157979

مجموعه رادياتور آب

RADIATOR ASM

1001022

ضد يخ

Coolant/Antifreez

1001011

روغن موتور کاسترول

 

10137484

نوارآببندي بيرون شيشه عقب راست

WEATHERSTRIP ASM-RR S/D WDO OTR-R

50013425

کندانسور کولر-غير توربو

CONDENSER ASM-A/C

10135219

مجموعه فن رادياتور

RADIATOR ASM-(W/ ENG COOL FAN)

1001012

بست شلنگ نوربو

 

10197211

مجموعه لنت ترمز جلو-توربو

PAD ASM-FRT BRK SYS

1001014

گاز کولر

 

10000914

قلاب بکسل

EYE-TOW

10001416

چرخ

WHEEL

10004087

سنسور دماي هواي محيط

SENSOR-AMB AIR PRESS

10013713

مجموعه تهويه جزئي محفظه ميل لنگ موتور

HOSE ASM-C/CASE PART LD BTHR

10013723

شلنگ

HOSE ASM-C/CASE FUL LD BTHR

10013764

مجموعه منيفولد ورودي

MANIFOLD ASM-INT

10019863

مجموعه لوله/شيلنگ ورودي پمپ آب

PIPE/HOSE ASM-W/PMP INL

10019891

فنر سوپاپ

SPRING-VLV

10020909

مجموعه سنسور-فشار و دماي هواي ورودي

SENSOR ASM-INT AIR PRESS & TEMP

10023462

کاور پمپ روغن موتور

COVER-ENG OIL CLR

10026306

مجموعه شفت پلوس چپ

SHAFT ASM-FRT WHL DRV HALF-R

10026307

مجموعه شفت پلوس راست

SHAFT ASM-FRT WHL DRV HALF-L

10029939

مجموعه استارت

STARTER ASM

10030592

واشر مخزن روغن ترمز

SEAL-BRK M/CYL RSVR

10030717

فيوز 10 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10030718

فيوز 15 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10030720

فيوز 20 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10030721

فيوز 30 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10030722

فيوز 30 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10030725

فيوز 40 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10030726

فيوز 50 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10030731

رله

RELAY-F/CMPT FUSE BLK

10030734

فيوز 7.5 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10030735

فيوز 10 آمپر

FUSE-PASS SI FUSE BLK

10030736

فيوز 15 آمپر

FUSE-PASS SI FUSE BLK

10030737

فيوز 20 آمپر

FUSE-PASS SI FUSE BLK

10030738

فيوز 25 آمپر

FUSE-PASS SI FUSE BLK

10030813

مجموعه پين کاليپر عقب

PIN-RR BRK CLPR GDE

10036902

مجموعه دسته گيربکس

MOUNT ASM-TRANS

10036904

پايه نگهدارنده عقب پايين

TIE-PT MTG RR LWR

10036905

پايه ميله اتصال پايين

BRACKET-PT MTG LWR TIE

10036907

پايه نگهدارنده گيربکس سمت بدنه

BRACKET-TRANS MT

10038133

ميل سوپاپ هوا

CAMSHAFT ASM-INT/OTLT

10041671

روکش چراغ راهنماي جلو

COVER-FRT T/SIG LP

10044617

سگدست چپ

 

10044618

سگدست راست

 

10048804

قلاب نگهدارنده کفپوش (سمت کفپوش)

CLIP-F/FLR PNL MAT SNAP FSTN (CRPT SI)

10048987

شاخص سطح روغن

INDICATOR-OIL LVL

10050093

سوئيچ فشار روغن فيلترموتور

FILTER-ENG OIL PRESS IND SW

10053618

مجموعه تقويتي سر شاسي جلو چپ

BEAM ASM-DRIVETRAIN & FRT SUSP FRM S/RL REINF-L

10053619

مجموعه تقويتي سر شاسي جلو راست

BEAM ASM-DRIVETRAIN & FRT SUSP FRM S/RL REINF-R

10054241

پايه قاب موتور

STUD-ENG TR CVR

10055547

پيچ پلاک عقب

BOLT/SCREW-RR LIC PLT

10059420

بست صفحه پلاک عقب

CLIP-RR LIC PLT

10063804

تسمه هرزگرد

IDLER-P/S PMP

10064813

درپوش پوسته عقب گيربکس

BASE COVER-TRANS RR CASE

10064829

بلبرينگ سوزني دنده 3 و4 و5

BEARING-3RD &4TH &5TH GR NDL RLR

10064833

بوش دنده 5

BUSHING -5TH GR

10064836

رينگي هم سرعت کننده دنده 5

RING-5TH GR SYN

10064838

سينکروزنيزه دنده 5

SYNCHRONIZER ASM-5TH GR

10064844

بلبرينگ سوزني دنده 1 و2

BEARING-1ST &2ND GR NDL RLR

10064848

رينگي بيروني هم سرعت کننده دنده 1 و 2

RING-1ST & 2ND GR SYN OTR

10064849

رينگي مرکزي هم سرعت کننده دنده 1 و 2

RING-1ST & 2ND GR SYN CTR

10064850

رينگي داخلي هم سرعت کننده دنده 1 و 2

RING-1ST & 2ND GR SYN INR

10064853

فاصله انداز شفت دنده 3 و 4

SPACER-SHAF 3RD & 4TH GR

10064856

مهره قفلي

NUT-NESTED

10064868

هرزگرد دنده عقب

GEAR-REV IDLER

10065461

تسمه سفت کن

TENSIONER-ACSRY DRV

10066995

واشر پمپ بنزين

SEAL-F/TNK F/PMP MDL

10067751

ديسک چرخ جلو

ROTOR-FRT BRK LH

10068498

خا رودري

CLIP-RR S/D T/PNL

10071402

قالپاق چرخ

COVER ASM-WHL TR

10072431

پايه ميله اتصال پايين

BRACKET-PT MTG LWR TIE

10072598

فعال کننده دما و وضعيت

ACTUATOR-TEMP&MODE

10074490

مجموعه برف پاککن شيشه جلو

MODULE ASM-WSW SYS

10077054

ميل سوپاپ دود

CAMSHAFT-EXH (MCHG)

10077562

مجموعه لوله پمپ آب

PIPE/HOSE ASM-W/PMP INL

10077564

اورينگ لوله ورودي پمپ آب

RING O-W/PMP INL HS/PP

10079404

درب جعبه فيوز

COVER-F/CMPT BAT FUSE BLK UPR

10080032

ميل سوپاپ هوا

CAMSHAFT ASM-INT/OTLT

10080034

ميل سوپاپ هوا

CAMSHAFT ASM-INT/OTLT

10084309

مجموعه پيستون با شاتون

PISTON ASM(W/ CONN ROD)

10084310

مجموعه پيستون با شاتون

PISTON ASM(W/ CONN ROD)

10084528

بلبرينگ سوزني دنده 3 و 4 و5

BEARING-3RD &4TH &5TH GR NDL RLR

10084529

مجموعه شفت خورجي دنده 2

GEAR ASM-2ND OUTPUT SHAF

10084535

مجموعه شفت ورودي دنده4

GEAR ASM-4TH INPUT SHAF

10084537

شفت خروجي

SHAFT-OUTPUT

10084540

رينگي هم سرعت کننده دنده 3 و4

RING-3RD & 4TH GR SYN

10084544

بلبرينگ عقب شفت ورودي

BEARING-INPUT SHAF RR

10084545

مجموعه شفت خروجي دنده 3

GEAR-3RD OUTPUT SHAF

10084546

مجموعه شفت خروجي دنده 4

GEAR-4TH OUTPUT SHAF

10084549

مجموعه شفت خروجي دنده1

GEAR ASM-1ST OUTPUT SHAF

10084560

بوش - خار حلقوي

BUSHING-CIRCLIP

10087288

جعبه فيوز کمکي محفظه موتور

REED-F/CMPT FUSE BLK AUX

10087675

لوله ورودي آب

PIPE/HOSE-W/PMP INL

10087961

لنت ترمز عقب-توربو

PAD ASM-RR BRK SYS

10088105

مجموعه کاليپر چپ

HOUSING-FRT BRK CLPR

10088106

مجموعه کاليپر راست

HOUSING-FRT BRK CLPR

10089210

بست نگهدارنده اگزوز

INSULATOR-EXH MID PIPE RR HNGR

10090615

ريموت کليد

KEY-DR LK  REM

10090616

کليد مکانيکي

KEY-DR LK  REM

10091171

مجموعه فيوز باتري

BLOCK ASM-F/CMPT BAT FUSE

10092618

ياتاقان مخروطي

BEARING-TAPER

10093016

لامپ چراغ راهنماي جلو

BULB-FRT T/SIG LP

10095176

مجموعه دسته گيربکس

MOUNT ASM-TRANS

10095177

پايه نگهدارنده گيربکس سمت بدنه

BRACKET-TRANS MT

10095178

پايه نگهدارنده گيربکس سمت بدنه

BRACKET-TRANS MT

10095180

پايه ميله اتصال پايين

BRACKET-PT MTG LWR TIE

10095181

پايه نگهدارنده عقب پايين

TIE-PT MTG RR LWR

10097593

آنتن

ANTENNA ASM-IGN LK CYL THEFT DTRNT SEN

10097664

رله

RELAY-F/CMPT FUSE BLK

10099427

پايه لاستيکي پمپ شيشه شور

GROMMET-WSWA PUMP

10099448

پايه هرزگرد

BRACKET-IDLER

10100249

ياتاقان مخروطي

BEARING-TAPER

10101962

قاب روي آينه کناري سمت چپ

HOUSING-O/S RR VIEW MIR

10101963

قاب روي آينه کناري سمت راست

HOUSING-O/S RR VIEW MIR

10101968

مجموعه شيشه آئينه جانبي چپ بدون گرمکن

GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR

10101969

مجموعه شيشه آئينه جانبي راست بدون گرمکن

GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR

10104446

رينگ پيستون

RING KIT-PSTN

10105317

مجموعه صفحه نشانگرها

CLUSTER ASM-INST

10107818

کاور کناري گيربکس

COVER ASM-TRANS VLV BODY

10107823

خنک کننده روغن گيربکس

COOLER ASM-TRANS FLUID

10107824

ارينگ

RING-TRANS FLUID CLR HS/PP

10107830

کاسه نمد شفت ورودي

SEAL-INPUT SHAF OIL

10107835

کاسه نمد ديفرانسيل

SEAL-DIFF

10109226

مجموعه زنجير تايمينگ

CHAIN ASM-TMG

10110019

تسمه دينام

BELT-FRT ENG ACSRY DRV

10110711

دسته سيم گيربکس

HARNESS ASM-TRANS WRG

10112588

مجموعه کاليپر چپ

HOUSING ASM-RR BRK CLPR

10112589

مجموعه کاليپر راست

HOUSING ASM-RR BRK CLPR

10120160

پولي واترپمپ

PULLEY-W/PMP

10120722

مجموعه کاليپر چپ

HOUSING-FRT BRK CLPR

10120723

مجموعه کاليپر راست

HOUSING-FRT BRK CLPR

10120724

مجموعه پين کاليپر جلو

PIN KIT-FRT BRK CLPR GDE

10121140

پايه قفل فرمان

BEZEL-IGN LK CYL

10124383

چرخ دنده ميل سوپاپ

PHASOR-EXH

10125105

نوار آببندي داخلي شيشه درب جلو چپ

WEATHERSTRIP ASM-FRT S/D WDO INR-L

10125106

نوار آببندي داخلي شيشه درب جلو راست

WEATHERSTRIP ASM-FRT S/D WDO INR-R

10125119

نوار آببندي داخلي شيشه درب عقب چپ

WEATHERSTRIP ASM-RR S/D WDO INR-L

10125120

نوار آببندي داخلي شيشه درب عقب راست

WEATHERSTRIP ASM-RR S/D WDO INR-R

10125121

نوار آببندي درب صندوق عقب

WEATHERSTRIP ASM-R/CMPT LID

10125337

لاستيک ساق سوپاپ

SEAL-VLV STEM OIL

10126090

فلايويل

FLYWHEEL ASM

10126703

مجموعه دسته دنده گيربکس اتوماتيک

KNOB ASM-A/TRNS CONT LVR

10128802

مجموعه منيفولد اگزوز

MANIFOLD-EXH (MCHG)

10130369

مجموعه فيوز باتري

BLOCK ASM-F/CMPT BAT FUSE

10131698

چرخ دنده ميل سوپاپ

SPROCKET-CM/SHF

10132675

مجموعه هم سرعت کننده دنده 3و4

SYNCHRONIZER ASM-3RD & 4TH GR

10132676

مجموعه پوسته گيربکس

CASE ASM-TRANS

10132678

شفت ورودي دنده 5

GEAR-5TH INPUT SHAF

10132679

مجموعه شفت خروجي دنده5

GEAR ASM-5TH OUTPUT SHAF

10134452

مجوعه تهويه کامل محفظه ميل لنگ موتور

HOSE ASM-C/CASE FUL LD BTHR

10135312

کنترل يونيت گيربکس (6AT)

EPROM ASM-TCM

10135886

دنده سرميل لنگ

SPROCKET-CR/SHF

10135939

دسته موتور

MOUNT-ENG

10136340

واشر درپوش موتور

PAD -ENG TR CVR

10137479

نوارآببندي بيرون شيشه جلو چپ

WEATHERSTRIP ASM-FRT S/D WDO OTR-L

10137480

نوارآببندي بيرون شيشه جلو راست

WEATHERSTRIP ASM-FRT S/D WDO OTR-R

10137483

نوارآببندي بيرون شيشه عقب چپ

WEATHERSTRIP ASM-RR S/D WDO OTR-L

10141242

ضربه گير پايين رادياتور

INSULATOR-RAD LWR

10141844

لوله تورلوشارژ

HOSE/PIPE ASM-CHRG AIR CLR TO ENG

10141864

لوله توربوشارژ

HOSE/PIPE ASM-CHRG AIR CLR TO ENG

10143193

لوله تورلوشارژ

HOSE/PIPE ASM-CHRG AIR CLR TO ENG

10143377

لوله تورلوشارژ

HOSE/PIPE ASM-CHRG AIR CLR TO ENG

10143396

مقاومت فن خنک کننده موتور

RESISTOR-ENG COOL FAN

10143747

دسته موتور

MOUNT-ENG

10144072

عايق حرارتي

 

10144403

سنسور دورسنج خروجي گيربکس اتوماتيک

SENSOR-A/TRNS OUTPUT SPD

10144416

مجموعه تورک کانورتور

CONVERTER ASM-TORQ

10144417

کاسه نمد ديفرانسيل

SEAL-DIFF

10144418

کاسه نمد ديفرانسيل

SEAL-DIFF

10144426

واشر تخت

WASHER-TRANS FLAT

10144427

مجموعه مخزن روغن

PAN ASM-OIL

10144431

دسته سيم بلوک سوپاپ گيربکس

HARNESS-TRANS VLV BODY

10144828

دسته سيم چراغ روشنايي در روز

HARNESS ASM-DAYTIME RUNNING LP

10144875

پوسته چراغ جلو

COVER -HDLP

10148380

لوله سيستم تهويه از کندانسور به کمپرسور

HOSE/PIPE ASM-A/C CMPR TO CNDSR

10150804

مجموعه لوله موتور به رادياتور

HOSE/PIPE ASM-ENG TO RAD

10153974

مکانيزم هم سرعت کننده دنده 1 و 2

SYNCHRONIZER ASM-1ST & 2ND GR

10154555

براکت جلو پنجره

BRACKET-FRT BPR FASCIA

10157538

مخزن روغن ترمز

RESERVOIR ASM-BRK M/CYL

10157976

مجموعه رادياتور-توربو

RADIATOR ASM

10159978

مجموعه رادياتور-دنده دستي

RADIATOR ASM

10159979

مجموعه رادياتور-اتوماتيک

RADIATOR ASM

10169541

دسته سيم موتور 1.5 T

HARNESS ASM-ENG WRG

10173361

دسته سيم موتور 1.5 L

HARNESS ASM-ENG WRG

10173706

پولي واترپمپ

PULLEY-W/PMP

10174983

مجموعه ميله نگهدارنده درب موتور

ROD ASM-HOOD HOLD OPEN

10178117

دسته سيم راننده

HARNESS ASM-DRVR S/D DR WRG

10178118

دسته سيم راننده

HARNESS ASM-DRVR S/D DR WRG

10178119

مجموعه دسته سيم درب مسافر جلو راست

HARNESS ASM-PASS S/D DR WRG-R

10178122

مجموعه دسته سيم درب عقب چپ

HARNESS ASM-RR S/D DR WRG-L

10178124

مجموعه دسته سيم درب عقب راست

HARNESS ASM-RR S/D DR WRG-R

10181956

مجموعه گيربکس اتوماتيک (6AT)

TRANSMISSION ASM-AUTO

10182030

فيوز 200 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10182031

فيوز 5 آمپر

FUSE-F/CMPT FUSE BLK

10182046

دسته سيم بلوک سوپاپ گيربکس

HARNESS-TRANS VLV BODY

10182053

مجموعه سوپاپ گيربکس

VALVE BODY-TRANS

10182355

مجموعه پدال گاز

PEDAL ASM-ACCEL

10189087

مجموعه لوله سيستم سوخترساني

HOSE/PIPE ASM-FUEL

10190885

مجموعه انتخاب دنده گيربکس

DETENT ASM-TRANS SHIF

10193269

رينگ پيستون

RING KIT-PSTN

10193274

نيم موتور 1.5T-AT

ENGINE ASM-SHORT PT

10193283

مجموعه پيستون با شاتون

PISTON ASM(W/ CONN ROD)

10193284

مجموعه پيستون با شاتون

PISTON ASM(W/ CONN ROD)

10193288

مجموعه پيستون با شاتون

PISTON ASM(W/ CONN ROD)

10193290

مجموعه پيستون با شاتون

PISTON ASM(W/ CONN ROD)

10193798

کيت تعميراتي مجموعه موتور

SERVICE KIT-ENG ASM

10194379

کيت تعميراتي مجموعه موتور

SERVICE KIT-ENG ASM

10199436

مجموعه کفپوش صندوق

CARPET ASM-R/CMPT FLR PNL

10203586

نگهدارنده فنر سوپاپ

CAP-VLV SPR

10203587

خارسوپاپ

COLLET-VLV

10203704

نوار آببندي صفحه پلاک عقب

SEAL-RR LIC PLT

10203886

روکش رودري

HANDLE ASM-FRT S/D I/S

10203896

روکش رودري

HANDLE ASM-FRT S/D I/S

10205074

واشر لاستيکي آينه بيروني چپ

SEAL-O/S RR VIEW MIR

10205076

واشر لاستيکي آينه بيروني راست

SEAL-O/S RR VIEW MIR

10209499

واتر پمپ

PUMP ASM-ENG WAT

10217491

لوله سيستم تهويه از اواپراتور به کمپرسور

HOSE/PIPE ASM-A/C EVPR TO CMPR

10221917

فنر لول

SPRING-FRT SUSP

10221918

فنر لول

SPRING-FRT SUSP

10222200

پوسته دستگيره درب جلو چپ

PLATE ASM-FRT S/D O/S HDL BKG

10222369

مجموعه گيربکس اتوماتيک (4AT)

TRANSMISSION ASM-AUTO

10231061

مجموعه لوله ترمزجلو

PIPE ASM-FRT BRK

10231062

مجموعه لوله ترمز جلو چپ

PIPE ASM-FRT BRK -L

10231064

مجموعه لوله ترمز جلو چپ

PIPE ASM-FRT BRK -L

10233632

کارتر روغن-توربو

CRANKCASE SUB ASM-LWR

10233634

کارتر روغن-غير توربو

CRANKCASE SUB ASM-LWR

10233921

مجموعه سنسور-فشار و دماي هواي ورودي

SENSOR ASM-INT AIR PRESS & TEMP

10235236

پين سر ميلنگ

SLEEVE - OIL

10235902

مجموعه دسته سيم صفحه پلاک عقب

HARNESS ASM-RR LIC PLT LP WRG

10236316

دسته سيم مجموعه چراغ داخل عقب

HARNESS ASM-RR CSTR LP

10247511

قاب درب صندوق عقب

COVER-R/CMPT LID LAT

10264659

دسته سيم موتور

 

10274806

اتصالات بدنه-سمت چپ

PANEL ASM-QTR INR

10274807

اتصالات بدنه-سمت راست

PANEL ASM-QTR INR

10275052

ستون جلو راست

PANEL-BODY SI OTR FRT

10275054

ستون جلو چپ

PANEL-BODY SI OTR FRT

10281924

راهنماي روي آيينه چپ

LENS-FRT SI T/SIG LP-L

10281925

راهنماي روي آيينه راست

LENS-FRT SI T/SIG LP-R

10283242

روکش قاب درب جلو چپ

FILM-FRT S/D FRM-L

10283243

روکش قاب درب جلو راست

FILM-FRT S/D FRM-R

10283244

روکش قاب درب جلو چپ

FILM-FRT S/D FRM-L

10283245

روکش قاب درب جلو راست

FILM-FRT S/D FRM-R

10283254

روکش قاب عقب چپ

FILM-RR S/D FRM-L

10283255

روکش قاب عقب راست

FILM-RR S/D FRM-R

10283256

روکش قاب عقب ستون C چپ

FILM-RR S/D FRM C/PLR-L

10283257

روکش قاب عقب ستون C راست

FILM-RR S/D FRM C/PLR-R

10284642

سوپاپ هوا

VALVE-INT

10284644

سوپاپ هوا

VALVE-INT

10284645

سوپاپ دود

VALVE-EXH

10284646

سوپاپ دود

VALVE-EXH

10285406

دسته سيم مجموعه بخاري

HARNESS ASM-A/C WRG

10285407

دسته سيم مجموعه بخاري

HARNESS ASM-A/C WRG

10299359

پمپ بنزين-غير توربو

MODULE ASM-F/TNK F/PMP

10299368

سنسور نشان دهنده سطح سوخت در باک

SENSOR ASM-FUEL LVL

10299481

مجموعه رام سيستم تعليق جلو

FRAME ASM-DRIVETRAIN & FRT SUSP

10304504

لوله کولر روغن گيربکس اتوماتيک

HOSE/PIPE ASM-TRANS FLUID CLR

10305207

مجموعه گيربکس دنده دستي

 

10335999

شير VVT

VALVE-O/PMP FLOW CONT

10336001

چرخ دنده ميل سوپاپ

PHASOR-EXH

10340117

رله

RELAY-F/CMPT FUSE BLK

10340829

مجموعه شيشه سقف برقي

PANEL ASM-SUN RF GLS

10340832

بست پلاستيکي سانروف

COVER-SUN RF A/DFL

10340835

مجموعه موتور سقف برقي

MOTOR ASM-SUN RF

10343266

پايه محفظه سقف برقي

BRACKET-SUN RF HSG

10361523

مجموعه مادول سيستم ترمز

MODULATOR ASM-BRK

10363448

مجموعه سيلندر اصلي کلاچ

CYLINDER ASM-CLU MAS

10363535

دسته سيم چراغ هاي جلو 1.5L/5MT

HARNESS ASM-F/CMPT WRG

10363541

دسته سيم چراغ هاي جلو 1.5L/4AT

HARNESS ASM-F/CMPT WRG

10368188

نوار آببندي داخلي سقف برقي

SEAL-SUN RF INR

10371071

مجموعه شفت ورودي دنده3

GEAR ASM-3RD INPUT SHAF

10371073

دنده رينگي هم سرعت کننده دنده3

RING-3TH GR SYN

10372755

مجموعه قاب موتور

COVER ASM-ENG TR

10382072

مجموعه کاليپر چپ

HOUSING ASM-RR BRK CLPR

10382073

مجموعه پين کاليپر عقب

PIN-RR BRK CLPR GDE

10382082

مجموعه کاليپر راست

HOUSING ASM-RR BRK CLPR

10402458

مجموعه پانل شل گير چرخ عقب چپ عقبي

LINER-RR W/H PNL FRT

10402459

مجموعه پانل شل گير چرخ عقب راست عقبي

LINER-RR W/H PNL RR

10410726

جعبه فيوز موتور

BLOCK ASM-F/CMPT FUSE

10416039

دريچه گاز

 

10421236

فيلتر گيربکس اتوماتيک

 

10426210

مجموعه سوئيچ چراغ جلو

SWITCH ASM-HDLP

10439919

مجموعه ستون فرمان

COLUMN ASM-STRG

10484635

مجموعه قفل درب جلو چپ

LATCH ASM-FRT S/D -L

10484641

مجموعه قفل درب جلو راست

LATCH ASM-FRT S/D -R

10990903

کويل فرمان

COIL ASM-STRG COL SW

11990121

مجموعه دسته راهنما

SWITCH ASM-T/SIG

11990206

سوئيچ آب پاش برف پاک کن

SWITCH ASM-WSW & WSWA

30031501

مجموعه لوله رادياتور به موتور

HOSE/PIPE ASM-RAD TO ENG

30031913

مخزن انبساط رادياتور

TANK-RAD SURGE

30033698

واشر لوله اگزوز

GASKET-EXH PIPE

30037240

مجموعه فن رادياتور

FAN-ENG CLG

30037244

مجموعه اينترکولر

COOLER ASM-CHRG AIR

30037649

لوله تورلوشارژ به محفظه هوا

HOSE/PIPE ASM-TURBO TO CHRG AIR CLR

30038070

شير لوله باي پس توربوشارژ

VALVE-TURBO PWM AIR BYPASS

30042852

لوله باي پس توربوشارژ

HOSE-TURBO PWM AIR BYPASS VLV TO TURBO OUTET

30042874

لوله باي پس وست گيت توربوشارژ

HOSE-TURBO PWM AIR BYPASS VLV TO TURBO WASTEGATE ACTR

30042885

لوله ورودي وست گيت توربوشارژ

HOSE-TURBO PWM AIR BYPASS VLV TO TURBO INLET

30047468

مجموعه سر سيلندر

 

30052054

شلنگ

HOSE/PIPE ASM-C/CASE PART LD BTHR&VAC

30052932

مجموعه سر سيلندر توربو

 

50006571

واشر لوله اگزوز

GASKET-EXH PIPE

50006581

بست نگهدارنده اگزوز

HANGER-EXH PIPE

50011742

پوسته دستگيره درب عقب چپ

PLATE ASM-RR S/D O/S HDL BKG

50011743

پوسته دستگيره درب عقب و جلو راست

PLATE ASM-RR S/D O/S HDL BKG

50012008

مجموعه کابل بازکن درب مخزن سوخت

CABLE ASM-F/TNK FIL DR LAT REL

50015475

نگهدارنده سيستم انتقال قدرت و تعليق جلو

BRACE-DRIVETRAIN & FRT SUSP FRM

50016118

بوش ميل موجگيرجلو

BUSHING-FRT STAB SHF

50016377

آچارچرخ

WRENCH-WHL

50016382

مجموعه جک

JACK ASM

50016383

ميل رابط جک زاپاس

BRACKET-JK ADJ FRT

50016405

لوله مدار خنک کاري

HOSE/PIPE-CLG SYS AIR BL

50016592

عايق حرارتي

 

50016593

محافظ حرارتي جلوي لوله اگزوز

SHIELD-EXH PIPE FRT HT

50019245

سوکت بوق

HARNESS ASM-STRG WHL WRG

50019850

آنتن تقويتي مجموعه راديو

AMPLIFIER ASM-RDO ANT

90004632

پيچ دوشاخه کمک فنر جلو

BOLT/SCREW-FRT S/ABS YOKE

90004858

پيچ

BOLT/SCREW-FRT S/D I/S HDL BZL

91000008

بست قاب تزئيني صندوق عقب

CLIP-R/CMPT SI T/PNL

10030875-ASA

دستگيره تنظيم گودي کمر صندلي راننده

HANDLE-D/SEAT LUMBAR SUPT ACTR

10104552-ASA

کنسول وسط

ARMREST ASM-R/SEAT

10104552-ESC

زير آرنجي-تو کرم

ARMREST ASM-R/SEAT

10130576-ASA

مجموعه رودري درب جلو چپ-دستي

PANEL ASM-FRT S/D TR -L

10130576-ESC

مجموعه رودري درب جلو چپ-دستي

PANEL ASM-FRT S/D TR -L

10130577-ASA

مجموعه رودري درب جلو راست-دستي

PANEL ASM-FRT S/D TR -R

10130577-ESC

مجموعه رودري درب جلو راست-دستي

PANEL ASM-FRT S/D TR -R

10130578-ASA

مجموعه رودري درب عقب چپ

PANEL ASM-RR S/D TR -L

10130578-ESC

مجموعه رودري درب عقب چپ

PANEL ASM-RR S/D TR -L

10130579-ASA

مجموعه رودري درب عقب راست

PANEL ASM-RR S/D TR -R

10130579-ESC

مجموعه رودري درب عقب راست

PANEL ASM-RR S/D TR -R

10320821-ASA

آفتابگير

SUNVISOR ASM

10320821-ESC

آفتابگير

SUNVISOR ASM

10389014-ASA

زير آرنجي-تو مشکي

 

10391208-ESC

آفتابگير

SUNVISOR ASM

50030358-ASA

جاعينکي

COMPARTMENT ASM-RF FRT

50030358-ESC

جاعينکي

COMPARTMENT ASM-RF FRT

BLT200011

پيچ شاتون

BOLT/SCREW-ENG CONN ROD

BLT200013

پيچ فلايويل

BOLT/SCREW-FLYWHL

BRG200003

ياتاقان شاتون

BEARING-CONN ROD

BRG200005-BLU

ياتاقان ثابت بالايي

BEARING-CR/SHF UPR

BRG200005-RED

ياتاقان ثابت بالايي

BEARING-CR/SHF UPR

BRG200010-BLU

ياتاقان ثابت پاييني

BEARING-CR/SHF LWR

BRG200010-RED

ياتاقان ثابت پاييني

BEARING-CR/SHF LWR

CLR200003

مبدل حرارتي گيربکس

COOLER ASM-ENG OIL

COV100007

مجموعه درب سوپاپ

COVER ASM-CM/SHF

COV100008

مجموعه درب سوپاپ

COVER ASM-CM/SHF

CRK200011

مجموعه ميل لنگ

CRANKSHAFT ASM

GKT200027

واشر مبدل حرارتي گيربکس

GASKET-ENG OIL CLR

GKT200040

واشر توربوشارژ

GASKET-TURBO

HOS200038

لوله ورودي آب

PIPE/HOSE-W/PMP INL

K7615105000

خار رودري

NUT-FRT S/D PULL HDL

LPW100180

فيلتر روغن

FILTER ASM-OIL

MDY100080

واشر درپوش روغن بلوک موتور

GASKET-ENG BLK OIL GALY PLUG

NLP000130

شمع

SPARK PLUG ASM

NSCS0010A

سنسور دورسنج ورودي گيربکس اتوماتيک

SENSOR-A/TRNS INPUT SPD

REL200004

چرخ دنده شاخص ميل لنگ

WHEEL-CR/SHF RELUCTOR

SEE100250

مجموعه پين کاليپر جلو

PIN KIT-FRT BRK CLPR GDE

SNR200023

مجموعه سنسور اکسيژن بالا

SENSOR ASM-FRT OXY

TBO200030

مجموعه توربوشارژ

TURBOCHARGER ASM

TGN100050

اورينگ سنسور موقعيت ميل لنگ

RING O-CR/SHF POSN SEN

TGXS0010A

کاسه نمد ديفرانسيل

SEAL-DIFF

THM200001

مجموعه ترموستات خنک کننده موتور

THERMOSTAT ASM-ENG COOL

TVD200002

ارتعاش گير ميل لنگ

DAMPENER-CR/SHF TORQ

WCM000190

واشر لوله اگزوز

GASKET-EXH FRT PIPE

10004086

سوزن انژکتور

 

10418614

سيني زير موتور

DEFLECTOR ASM-ENG UND

10218505

بلندگو

 

1001015

دستگاه دياگ

VDI

B-10003801

لامپ خطر عقب

BULB-RR LP S/LP

10031838

اورينگ

RING-A/C EVPR TO CMPR HS/PP

10031837

اورينگ

RING-A/C CNDSR TO EVPR HS/PP

10103882

توپي چرخ عقب

BEARING ASM-RR WHL

10220158

مخزن سوخت

TANK SUB ASM-FUEL

1001016

پيچ ضد سرقت12*1.5

 

10045301

خار نگه دارنده بلبرينگ چرخ

 

10045299

بلبرينگ چرخ جلو توربو

 

1001017

پلاک توربو

 

1001018

آرم توربو قرمز

 

1001019

آرم توربو کرم

 

1001023

مکمل سوخت ادينول

 

1001024

اسپري انژکتور شوي

 

63587101

لاستيک يزد تاير

 

1001026

مايه شيشه شوي

 

10173200

عايق درب موتور

INSULATOR-HOOD

10093792

مجموعه کيسه هوا داشبورد

AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL

10277187-ASA

کمربند ايمني سمت شاگرد

BELT ASM-P/SEAT

10093791

مجموعه کيسه هوا غربيلک فرمان

AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL

10289504

مجموعه فيلترهوا

CLEANER ASM-AIR

10116181

براکت بالاي چراغ جلو راست

SUPPORT-F/END TIE BAR

10430300

مجموعه اتصالات بالاي جلوبندي

BAR ASM-F/END UPR TIE

91000521

خار نگهدارنده عايق درب موتور

CLIP-HOOD INSL

10116180

براکت بالاي چراغ جلو چپ

SUPPORT-F/END TIE BAR

10108413

مجموعه لوله اواپراتور سيستم تهويه

PIPE ASM-A/C EVPR

10132846

ضربه گير بالاي رادياتور

INSULATOR-RAD UPR

10102957

پايه نگهدارنده اتصالات سيستم تعليق

SUPPORT ASM-F/END TIE BAR

10100443

پايه نگهدارنده اتصالات سيستم تعليق

SUPPORT ASM-F/END TIE BAR

10072302

لوله ورودي هوا

DUCT-A/CL INL

1001027

پک کامل ابزار مخصوص

Special Tools

10280820-SBKP

ريموت کليد

KEY-DR LK  REM

1001028

آب رادياتور

 

1001029

بست فلزي

 

10437169

چراغ دنده عقب سمت راننده

LAMP ASM-TAIL(LID SI)

10187495

کندانسور کولر توربو

CONDENSER ASM-A/C

30031498

لوله توربو به رادياتور

HOSE/PIPE-TURB TO RAD

10401050

مجموعه دسته سيم جعبه فيوز موتور

HARNESS ASM-F/CMPT WRG

10139536

مجموعه فيلترهوا

CLEANER ASM-AIR

90003410

خار سپر

BOLT/SCREW-FRT BPR FASCIA BRKT

91000280

پرچ شلگير چرخ جلو

RIVET-FRT W/H LNR

90005040

خار نگهدارنده سيني زير موتور

BOLT/SCREW-ENG UND DFL

91000089

بست نگهدارنده سيني زير موتور

CLIP-ENG UND DFL

91000232

نگهدارنده شلگير چرخ جلو

GROMMET-FRT W/H LNR

90004720

پيچ نگهدارنده

BOLT/SCREW-FUEL FLTR

10080195

براکت نگهدارنده توربو

BRACKET-TURBO

90003375

مهره نگهدارنده سپر

NUT-FRT BPR FASCIA BRKT

10236641

مجموعه لوله اواپراتور سيستم تهويه

PIPE ASM-A/C EVPR

10250609

ضربه گير رادياتور

DEFLECTOR ASM-RAD AIR SI

10250610

ضربه گير رادياتور

DEFLECTOR ASM-RAD AIR SI

10250611

ضربه گير رادياتور

DEFLECTOR ASM-RAD AIR SI

10268503

مجموعه کابل بازکن درب موتور

CABLE ASM-HOOD PRIM LAT REL

50012122

قلاب قفل درب صندوق

STRIKER ASM-R/CMPT LID LAT

CKM90061B

ضربه گير سمت درب موتور

BUMPER-HOOD SI

10211986-ASA

کمربند ايمني سمت راننده

BELT ASM-D/SEAT

10121117

پنل تزئيني صندوق عقب

PANEL ASM-R/CMPT SILL TR

BRC1980

کورکن

COVER ASM-RR VIEW CAMERA

10213352

موکت جانبي صندوق راست

PANEL ASM-R/CMPT SI TR

99000016

پيچ دوسر رزوه

STUD-EXH MANIF

1001013

لنت ترمز جلو توربو

 

10008675

لنت ترمز جلو توربو

PAD ASM-FRT BRK SYS-M

1001030

روغن ترمز

BRAKE FLUID DOT|||

10141488

بازويي برف پاک کن سمت راننده

ARM ASM-WSW DRVR SI(driver side)

10038971

چراغ مه شکن زير سپر عقب

LAMP ASM-RR FOG

10002082

پيچ نگهدارنده مجموعه رادياتور

BOLT/SCREW-A/C CNDSR

10157989

ضربه گير زير رادياتور

SEAL-RAD

30037245

براکت بالاي رادياتور

BRACKET-RAD UPR

30037246

براکت بالاي رادياتور

BRACKET-RAD UPR

1001031

روغن گيربکس دنده دستي

Oil Transmission 85-90

1001032

ATF3 روغن گيرکس

 

B-10034242

واشر تخليه گيربکس اتوماتيک

WASHER-A/TRANS OIL DRN PLUG

10101970

لامپ راهنماي روي آيينه

BULB-FRT SI T/SIG LP

 

 

  ام جی 360 دارای گارانتی 3 ساله و یا 100 هزار کیلومنر می باشد. (هرکدام زودتر محقق شود)

 

برای دریافت لیست نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش کلیک نمایید

 

برای دریافت کتابچه راهنمای مشتریان کلیک نمایید

 

 جهت آگاهی از شرایط و ضوابط گارانتی و خدمات پس از فروش کتابچه راهنمای مشتریان را از لینک بالا دانلود نمایید

 

 در تصویر نقشه پایین استانهای دارای نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش مشخص شده است

ارتباط با ما

استان آذربایجان شرقی، شهرستان ممقان، کیلومتر 30 جاده تبریز- آذرشهر
تلفن : 21292129-041
نمابر : 2129801-041
تلفن ارتباط با مشتریان: 45194400-021
پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
 

خلاصه معرفی شرکت

گروه صنعت خودرو آذربایجان بزرگترین کارخانه تولید کننده خودروهای سواری در شمال غرب ایران می باشد. این کارخانه عظیم صنعتی با مساحتی بالغ بر 450 هزار متر مربع در شهرستان ممقان استان آذربایجان شرقی و کیلومتر 30 جاده تبریز- آذرشهر واقع شده است که سالانه ظرفیت تولید بیش از 200000 دستگاه انواع خودروهای سواری را دارا می باشد. لازم به ذکر است که امکان تولید کلیه خودروهای سواری تایپ B و C در این مجموعه میسر می باشد، گروه صنعت خودرو آذربایجان با نام تجاری AZVICO در سال 2016 با همکاری کمپانی سایک موتور چین اقدام به تولید و فروش خودروهای سواری MG برای اولین بار در ایران نموده است... لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و توضیحات تکمیلی با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمائید!